Balans

De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2019 de cijfers voor resultaatbestemming getoond en in de kolom 01-01-2020 de cijfers na resultaatbestemming.

VASTE ACTIVA31-12-201901-01-202031-12-2020
Immateriële vaste activa      
     Bijdragen aan activa in eigendom van derden 36.190 36.190 43.207
Subtotaal Immateriële vaste activa 36.190 36.190 43.207
Materiële vaste activa      
     Investeringen met een economisch nut 1.968.132 1.968.132 1.971.968
     Investeringen met een economisch nut met heffing 163.483 163.483 183.688
     Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 511.904 511.904 591.518
Subtotaal Materiële vaste activa 2.643.519 2.643.519 2.747.174
Financiële vaste activa      
     Kapitaalverstrekkingen 396.588 396.588 397.859
     Leningen 196.950 196.950 163.903
     Overige langlopende leningen 13.443 13.433 15.038
     Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0
Subtotaal Financiële vaste activa 606.981 606.981 576.800
TOTAAL VASTE ACTIVA 3.286.690 3.286.690 3.367.181
VLOTTENDE ACTIVA31-12-201901-01-202031-12-2020
Voorraden -116.117 -116.117 -85.161
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 304.616 304.616 394.821
Liquide middelen 14.501 14.501 331
Overlopende activa 145.350 145.350 295.035
Totaal vlottende activa 348.350 348.350 605.026
       
TOTAAL ACTIVA 3.635.040 3.635.040 3.972.207
BUITEN BALANSTELLING31-12-201901-01-202031-12-2020
Niet uit balans blijkende rechten:      
Recht op claim BCF 2013 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC 116 116 0
Recht op claim BCF 2013 re-ïntegratie 1.975 1.975 0
Recht op claim BCF 2014 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC 123 123 0
Recht op claim BCF 2014 re-ïntegratie 2.068 2.068 0
VASTE PASSIVA31-12-201901-01-202031-12-2020
Eigen vermogen      
     Algemene reserve 175.834 189.159 196.986
     Bestemmingsreserves 908.286 926.245 2.123.135
     Gerealiseerd resultaat 31.284 0 86.173
Subtotaal Eigen vermogen 1.115.404 1.115.404

2.406.294

       
Voorzieningen 101.406 101.406 109.763
Vaste schulden met een renteypische looptijd van één jaar of langer 1.665.476 1.665.476 914.593
Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.766.882 1.766.882 1.024.356
Totaal vaste passiva 2.882.286 2.882.286 3.430.650
VLOTTENDE PASSIVA31-12-201901-01-202031-12-2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 434.310 434.310 125.035
Overlopende passiva 318.444 318.444 416.522
Totaal vlottende passiva 752.754 752.754 541.557
       
TOTAAL PASSIVA 3.635.040 3.635.040 3.972.207
BUITEN BALANSTELLING31-12-201901-01-202031-12-2020
Niet uit balans blijkende verplichtingen:      
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam 10.011.419 10.011.419 9.628.957
Garanties volkshuisvesting particulieren 36.714 36.714 33.887
Garanties ten behoeve van rechtspersonen 117.267 117.267 10.927
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 69.580 69.580 73.190

Overige onderdelen

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum