Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per subcategorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Materiële vaste activa31-12-2019Correctie/ overboekingInvesteringDesinves-teringAfschrijvingBijdrage van derdenDuurzame waarde-vermin- dering31-12-2020
Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen 26.778 4 0 0 17 0 419 26.346
Gronden en terreinen in erfpacht 155.709 -450 16.993 13.626 0 0 0 158.626
Bedrijfsgebouwen 1.503.084 114.325 0 8.602 47.889 58 12.480 1.548.380
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 743 0 0 0 251 0 0 492
Vervoermiddelen 93.316 0 20.732 6.043 22.321 0 0 85.684
Machines, apparaten en installaties 3.411 2.626 0 0 1.302 0 0 4.735
Overige materiële vaste activa 64.984 25.012 0 0 19.692 0 6.179 64.125
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 120.107 -143.907 112.349 4.828 0 141 0 83.580
Subtotaal investeringen met een economisch nut1.968.132-2.390150.07433.09991.47219919.0781.971.968
Investeringen met een economisch nut met heffing:
Gronden en terreinen 161 0 0 0 12 0 0 149
Bedrijfsgebouwen 8.459 0 0 0 448 0 0 8.011
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 126.482 55.221 0 0 4.560 29.891 0 147.252
Machines, apparaten en installaties 24.080 0 0 0 4.921 0 0 19.159
Overige materiële vaste activa 4.195 4.340 0 0 350 0 0 8.185
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 106 -59.561 60.604 0 0 217 0 932
Subtotaal investeringen met een economisch nut met heffing163.483060.604010.29130.1080183.688
Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut:
Gronden en Terreinen 16.235 -34 0 0 915 0 0 15.286
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 285.902 229.839 0 0 13.328 1.734 0 500.679
Overige materiële vaste activa 36.777 12.213 0 0 5.588 112 0 43.290
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 172.990 -242.018 105.828 32 0 4.505 0 32.263
Subtotaal invest. in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut511.9040105.8283219.8316.3510591.518
Totaal materiële vaste activa 2.643.519 -2.390 316.506 33.131 121.594 36.658 19.078 2.747.174

Toelichting verloopstaat

Correctie/overboeking

In de kolom Correctie/overboeking worden de overboekingen vanuit de Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) naar de diverse categorieën opgenomen (activeringen). Ook worden in deze kolom interne overboekingen van/naar andere balanscategorieën in vermeld.

Saldo Correctie/overboeking - € 2,4 mln onder Investeringen economisch nut heeft betrekking op:

 • Overboekingen naar grondexploitaties Noorderboulevard, NW-Kralingen gebiedsvisie en Park Zestienhoven - € 444.
 • Overboekingen van vastgoedobjecten naar Voorraad, waarvoor de intentie is deze te verkopen - € 2,8 mln.
 • Terugboekingen van vastgoedobjecten in Voorraden, waarvoor niet meer de intentie is deze te verkopen € 837.
   

Investeringen met een economisch nut
 

Gronden en terreinen

Onder Gronden en terreinen is een voorziening voor het Schiekadeblok opgenomen. De toevoeging 2020 aan de voorziening bedraagt € 419 en is verantwoord onder Duurzame waardevermindering. De stand van de voorziening ultimo 2020 is € 25,9 mln.
 

Gronden en terreinen in erfpacht

In 2020 is voor € 17 mln grond uitgegeven in erfpacht, waarvan 6,1 mln niet-afkoop (canon) en € 10,9 mln eeuwigdurend afkoop. De afschrijvingen voor verkopen erfpachtrecht gronduitgiften bedragen € 13,6 mln. Dit bedrag is verantwoord onder desinvestering.
 

Bedrijfsgebouwen

In 2020 is voor bedrijfsgebouwen € 114,3 mln geactiveerd, waarvan hieronder de meest relevante:

 • Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC) € 59,1 mln
 • Onderwijshuisvesting € 19 mln;
 • Hart van Zuid: Inbouwpakket Kunstenpand € 10,6 mln
 • Sportcampus Park € 7,1 mln.
   

De afboekingen als gevolg van desinvesteringen voor € 8,6 mln hebben betrekking op:

 • Verkoop van de winkels aan de Meent (Halvemaanpassage) € 5,4 mln;
 • Verkoop 30 objecten € 2,7 mln;
 • Sloop Larikslaan 190 € 461.
   

De duurzame waardeverminderingen € 12,5 mln heeft betrekking op:

 • Voorziening RACC € 5,5 mln;
 • Afwaardering interieur Halvemaanpassage € 3,4 mln;
 • Correctie boekwaarde Laagjes € 2,7 mln;
 • Afwaarderingen grond € 835 (n.a.v. de jaarlijkse taxatie van 1/3 van de commerciële vastgoedportefeuille).
   

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afvalinzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, wat maakt dat de balanswaarde nagenoeg constant is.
 

Machines, apparaten en installaties

Voor dit onderdeel is € 2,6 mln geactiveerd, waarvan € 1,7 mln betrekking heeft op de activering van Zonnepanelen vastgoed.
 

Overige materiële vaste activa

In 2020 is voor een totaal van € 25 mln geactiveerd, waarvan de grootste bedragen betrekking hebben op de volgende kredieten:

 • Vervangingsinvesteringen ICT € 8,5 mln;
 • Digitaliseringsagenda 2019 en 2020 € 5,7 mln;
 • Vastgoedbeheersysteem € 2,1 mln.

De duurzame waardevermindering van € 6,2 mln heeft betrekking extra afschrijving voor de applicatie Edison, omdat deze begin 2021 zal worden vervangen.
 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking).

Het bedrag van € 4,8 mln onder desinvestering heeft betrekking op de verkoop van panden voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

 

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2020 is voor een totaal van € 55,2 mln de volgende projecten geactiveerd:

 • Rioolvervanging € 41,4 mln;
 • Gemeentelijk Rioleringsplan € 13,8 mln.

Onder bijdrage van derden is de onttrekking aan de voorziening rioolvervanging van € 29,9 mln verantwoord.
 

Overige materiële vaste activa

Het bedrag € 4,3 mln heeft betrekking op Inzamelmiddelen Containers.
 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking).

 

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut
 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Totaal geactiveerd € 229,8 mln, waarvan hieronder de meest relevante:

 • Renovatie/restauratie Maastunnel € 172,9 mln;
 • Jaaractivering Wegen € 20,7 mln;
 • CO2 reductie door ombouw straatverlichting naar LED € 9,4 mln.
   

Overige materiële vaste activa

De activeringen € 12,2 mln hebben voornamelijk betrekking op de volgende kredieten:

 • Bomen en overig groen € 4,4 mln;
 • Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 € 2,7 mln;
 • Spelen € 2,2 mln.
   

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking).