Bestemmingsreserve NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk en Wonen.

De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ.  De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmings­reserve is gevormd. De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmings­reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3).

Vanaf 2018 zouden tevens de rijksmiddelen vanwege de regiodeal Rotterdam zuid (2018-2025) en de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het Rijk heeft echter in december 2019 de rijksmiddelen voor de Regiodeal gewijzigd van decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering. Daarom zijn alleen de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal NPRZ en de rijksmiddelen regiodeal voor 2018 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en worden de rijksmiddelen voor 2019-2021 ondergebracht in een afzonderlijk fondsproject.

Toevoegingen

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen door gemeentelijke middelen voor projecten in Rotterdam zuid te bundelen.

In 2020 is aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen vanuit toegevoegd:

Vanuit het IFR:

  • € 5 mln. voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid  (convenant Financiële impuls Rotterdam Zuid 2016-2022) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 50 mln. te reserveren;
  • € 6,3 mln. voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de Regiodeal Rotterdam Zuid (Regiodeal Rotterdam Zuid 2018-2025) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 100 mln. te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.
  • € 1,5 mln. voor apparaatskosten voor het programma NPRZ-wonen, conform besluiten in de begroting 2019 (Voorjaarsnota 2018);

Vanuit taakveld Bouwen en Wonen (NBWT) van cluster SO:

€ 3,5 mln. ten behoeve van de basisaanpak particuliere woningvoorraad (conform besluit directie cluster Stadsontwikkeling 21 februari 2019 en Voorjaarsnota 2019

Onttrekkingen

In totaal is er in 2020 € 21,8 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ. De grootste uitgaven in 2020 betreffen uitgaven voor het programma Steigers op Zuid (€ 1,4 mln), subsidieprojecten Mijnkintbuurt blok 1 + 2 (€ 1,6 mln), Mijnkintbuurt blok 3 (€ 3,8 mln), Stichting wijkverbetering Rotterdam Zuid (€ 690) en de uitvoeringskosten voor de projecten Mijnkintbuurt blok 1+2 (€ 3,3 mln), Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 (€ 2,2 mln), de subsidieregeling samenvoegen voor particulieren (€ 600),Tweebosbuurt (€ 1,1 mln),Vogelbuurt (€ 985), Mijnkintbuurt blok 3 (€ 902) en buitenruimte Vreewijk-Valkeniersbuurt (€ 599).Ook is er in 2020 € 1,5 mln besteed aan uitvoeringskosten voor het programma NPRZ-Wonen en een aantal kleinere projecten.

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2020 wordt vooral veroorzaakt doordat de gemeenteraad heeft besloten om de Fazantstraat niet aan te wijzen voor de projectaanpak herstructurering. De aanpak van dit gebied in de wijk Carnisse wordt opnieuw uitgewerkt en de gereserveerde financiële middelen blijven hiervoor vooralsnog beschikbaar. Verder is de gerealiseerde besteding beïnvloed door het positieve exploitatiesaldo vastgoed van € 848 bij het project strategisch verwerven.

Vrijval

Niet van toepassing