Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

 31-12-2019VermeerderingVermindering31-12-2020Rente:
Obligatieleningen 56 0 1 55 N.v.t.
Medium Term Notes 894.500 0 543.500 351.000 3.951
Totaal obligatieleningen:894.5560543.501351.0553.951
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 75.000 0 75.000 0 -87
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 579.204 85.000 212.167 452.037 18.479
Openbare lichamen 75.000 0 0 75.000 922
Overige binnenlandse sectoren 5.000 0 5.000 0 41
Totaal onderhandse leningen734.20485.000292.167527.03719.355
Door derden belegde gelden 27 0 27 0 N.v.t.
Waarborgsommen 2.521 292 593 2.220 N.v.t.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht 34.168 1.840 1.727 34.281 N.v.t.
Totaal overige leningen36.7162.1322.34736.501N.v.t.
Totaal vaste schulden 1.665.476 87.132 838.015 914.593 23.306

Toelichting verloopstaat

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

 

Obligatieleningen


Obligatieleningen

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

 

Medium Term Notes

Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2020 is er voor € 543,5 mln afgelost.

 

Onderhandse leningen


Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Betreft een lening van verzekeringsinstelling SRLEV NV die in het voorjaar van 2020 is afgelost.

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

 31-12-201931-12-2020
Bank Nederlandse Gemeenten 347.695 278.935
Nederlandse Waterschapsbank 231.509 173.102
Totaal 579.204 452.037

Onderhandse leningen van openbare lichamen

Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal worden afgelost.


Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

Betreft een onderhandse lening van Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Nederland BV (VVV) die medio 2020 is afgelost.
 

Overige leningen

Door derden belegde gelden

Dit betrof een renteloze lening aan de voormalige PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.


Waarborgsommen

Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.


Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.

Vooruitontvangen Afkoopsommen Erfpacht 
Balans per 31-12-2019 34.168
Toevoeging afkoopsommen 2020 1.840
Vrijval / Verminderingen 20201.727
Balans per 31-12-2020 34.281