OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

 

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In de eerste maanden van 2020 heeft dit geleid tot een tijdelijke opschorting van de invordering. En vanaf het herstarten van de invordering in augustus heeft dit geleid tot ruimhartige maatwerkafspraken met belastingplichtigen die vorderingen niet of niet volledig konden betalen. Dit uiteraard wel binnen de geldende wet- en regelgeving.

 

Het aantal verzoeken voor betalingsregelingen is in 2020 gestegen met circa 9.500 (15%) ten opzichte van 2019. In de cijfers van 2020 is nog geen stijging in faillissementen te zien maar de verwachting is dat deze stijging in 2021 zal plaatsvinden.  Daarnaast laten de eerste cijfers uit de toegepaste invorderingsstrategieën wel een verslechtering van het betaalgedrag zien van circa 5% ten opzichte van 2019. Het laatste heeft geleid tot een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van 2,2 miljoen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OZB woningenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves63.51260.05260.711658

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 12 12
Belastingen 63.512 60.052 60.696 644
Overige opbrengsten derden 0 0 2 2
Lasten exclusief reserves4.4495.2535.246-7

Apparaatslasten 4.444 3.919 3.866 -53
Inhuur 152 215 191 -24
Overige apparaatslasten 155 115 148 33
Personeel 4.136 3.589 3.527 -62
Intern resultaat 5 10 56 46
Intern resultaat 5 10 56 46
Programmalasten 0 1.324 1.324 0
Overige programmalasten 0 1.324 1.324 0
Saldo voor vpb en reserveringen 59.063 54.799 55.464 666
Saldo voor reserveringen 59.063 54.799 55.464 666
Saldo 59.063 54.799 55.464 666

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten OZB 644 0 0 644
2. Diverse afwijkingen 14 -7 0 21
Totaal afwijkingen 658 -7 0 666

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Opbrengsten OZB 

Bij de Onroerendezaakbelasting zien we een hogere opbrengst van € 644. Deze hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door een positieve waardeontwikkeling van de stad.
 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.