Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last.

Op het taakveld Vennootschapsbelasting (Vpb) boekt de gemeente de raming van het totaal te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.
De gemeentelijke activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval vallen (deels) onder deze belastingplicht. De totale lasten raamt en verantwoordt de gemeente op dit taakveld. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.
De Rijksbelastingdienst heeft de gemeente Rotterdam begin 2020 een definitieve aanslag Vpb 2016 opgelegd. Daarin wordt de gemeente ook aangeslagen voor de opbrengsten van de reclameconcessies en voor de opbrengsten van de verhuurde brandstofverkooppunten. De gemeente neemt daarbij het standpunt in dat geen sprake is van aan de vennootschapsbelasting onderworpen ondernemingen. Het gaat om normaal vermogensbeheer. Tegen dit deel van de aanslag heeft de gemeente derhalve bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is eind augustus 2020 door de Rijksbelastingdienst afgewezen, waarop de gemeente beroep bij de belastingrechter heeft ingesteld. In die zaak zijn de stukken gewisseld en is het wachten op de mondelinge behandeling. De betwiste Vpb-lasten voor 2016 en verdere jaren worden geheel voorzien.

 

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Oorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Lasten exclusief reserves001515

Intern resultaat 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 15 15
Financieringslasten 0 0 15 15
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 0 0 -15 -15
Vennootschapsbelasting8001.4401.704264

Saldo voor reserveringen -800 -1.440 -1.719 -279
Saldo -800 -1.440 -1.719 -279

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vennootschapsbelasting 0 264 0 -264
2. Diverse afwijkingen 0 15 0 -15
Totaal afwijkingen 0 279 0 -279

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Vennootschapsbelasting
In 2020 heeft een correctie plaatsgevonden op de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over de jaren 2018 – 2020 voor het onderdeel Vervoer en Materieel. Na de correctie heeft de gemeente Rotterdam van de Rijksbelastingdienst een voorlopige aanslag (€ 34) over de jaren 2018 en 2019 ontvangen en verwerkt in de exploitatie.
De voorziening Vpb is bij de jaarrekening 2019 gevormd met betrekking tot naheffing Vpb voor het onderdeel reclame-uitingen. Om deze voorziening op peil te houden heeft een toevoeging (€ 230) plaatsgevonden.

 

2. Diverse afwijkingen
Dit betreft betaalde belastingrente over de naheffing Vennootschapsbelasting (Vpb).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb) zijn onder meer gemeenten met ingang van 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Hoewel op dit moment niet duidelijk is welke gemeentelijke activiteiten de Rijksbelastingdienst onder de bepalingen van het Vpb wil scharen, gaat de gemeente Rotterdam er momenteel van uit dat de activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval (deels) onder deze belastingplicht vallen. De totale lasten raamt de gemeente voor 2020 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.