De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

De effecten van de coronacrisis zijn terug te zien in de cijfers van het aangeboden huisvuil. In vergelijking met 2019 is er over het gehele jaar 2020 een toename zichtbaar van ruim 7% huishoudelijk restafval. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis was dat verschil zelfs 10%. De hoeveelheid aangeboden grofvuil is met bijna 32% toegenomen ten opzichte van 2019. Dat heeft ook geleid tot meer grofvuilafspraken en grote drukte bij milieuparken. Ook zagen we in bepaalde gebieden meer naastplaatsingen en meer meldingen daarover.

In 2020 steeg door toedoen van de coronacrisis het aandeel huishoudelijk restafval naar 296 kg per inwoner. Daarmee zijn we terug op het niveau van 2018. In 2019 daalde het aandeel huishoudelijk restafval nog naar 276 kg per inwoner. De totale hoeveelheid gescheiden grondstoffen waaronder glas, oud papier en karton en plastic en metalendrankverpakkingen (PMD) is wel met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2019. Het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval komt daarmee op 36,0% in 2020. Dit is 0,6 procentpunt hoger in vergelijking met 2019.

De toename van het afval werkte ook financieel door doordat er over een grotere hoeveelheid afval afvalbelasting en verwerkingskosten betaald moet worden en er meer inhuur was om het afval in te zamelen. De hogere kosten in 2020 bedroegen € 4,5 mln. Voor (een deel van) deze kosten wordt compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Een ander financieel gevolg van de coronacrisis was dat bedrijven die aangeslagen worden voor bedrijfsreingingsrecht voor de periode dat zij verplicht gesloten dienden te zijn niet zijn aangeslagen.

In 2020 is het proces afgesloten waarbij de activiteiten van de Piekfijnketen over worden gedaan aan marktpartij 'Het Goed'. Deze overgang is per 1 september afgerond.

Ondanks het coronavirus ging de uitvoering van de programma's Circulair, Grondstoffennota en Naastplaatsingen 'In de bak' door. Verschillende projecten werden soms ernstig bemoeilijkt door de getroffen maatregelen om de coronacrisis in te perken. Vanzelfsprekend gold (en geldt) het adagium 'veiligheid boven alles' met tot gevolg: gewijzigde planningen, vernieuwende communicatielijnen en nieuwe vormen van afstemming met bewoners om de dienstverlening waar mogelijk weer (opnieuw) invulling te geven. Voor de verschillende programma's zijn in het eerste kwartaal van 2021 aparte voortgangsrapportages aan de gemeenteraad gestuurd waarin per programma en project meer gedetailleerd wordt ingegaan op de voortgang en de behaalde resultaten.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

2019*2020202120222023
Naastplaatsingen 80% niveau  A+ en A 80% 70%. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
waarbij 50% op niveau A+ 41% 51%.      

Toelichting indicatoren

* Dit betreft de realisatie van de indicator per eind 2019.

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. Ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score
 2. Waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen
 • A = 1 naastplaatsing
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen
 • D = > 5 naastplaatsingen

In 2020 is de streefwaarde niet gehaald, hoewel het percentage A+ scores met 10% is toegenomen en de streefwaarde voor A+ behaald is. De verklaring hiervoor is dat er in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen veel meer huishoudelijk afval is aangeboden, wat ook resulteerde in meer naastplaatsingen. Tegelijkertijd is de handhavingsinzet in de eerste helft van 2020 vooral gericht geweest op het handhaven van de coronamaatregelen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves105.884106.795102.925-3.871

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 3.014 -13 -3.027
Overige opbrengsten derden 105.884 103.782 102.937 -845
Overige baten 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves83.93489.28490.3411.057

Apparaatslasten 21.133 23.298 23.830 532
Inhuur 4.746 5.909 6.549 640
Overige apparaatslasten -215 626 910 284
Personeel 16.602 16.763 16.371 -392
Intern resultaat 14.003 15.999 16.752 753
Intern resultaat 14.003 15.999 16.752 753
Programmalasten 48.797 49.986 49.759 -227
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 42.473 44.167 43.772 -395
Kapitaallasten 6.324 5.781 5.803 22
Overige programmalasten 0 0 29 29
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 38 155 117
Saldo voor vpb en reserveringen 21.950 17.512 12.584 -4.928
Saldo voor reserveringen 21.950 17.512 12.584 -4.928
Reserves2.6503.9003.413-487

Onttrekking reserves 2.650 3.900 3.413 -487
Saldo 24.600 21.412 15.997 -5.415

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Stelpost compensatie minder baten en extra lasten Afvalinzameling -3.000     -3.000
2. Minder baten Piekfijn winkels -775     -775
3. Hogere kosten corona Afvalinzameling   1.500   -1.500
4. Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn     -400 -400
5. Diverse afwijkingen -96 -443 -87 260
Totaal afwijkingen -3.871 1.057 -487 -5.415

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Stelpost compensatie minder baten en extra lasten Afvalinzameling

Vanuit het Rijk worden gemeenten op verschillende vlakken gecompenseerd voor minder baten of hogere lasten als gevolg van de coronacrisis. De verwachte compensatie is eerder in het jaar als baat opgenomen op taakveld Afval. Echter, de werkelijke compensatie zal in 2021 landen op het Gemeentefonds en niet op taakveld Afval. Dit veroorzaakt een afwijking van - € 3,0 mln.

 

2. Minder baten Piekfijnwinkels

Een deel van de Piekfijnwinkels waren gesloten vanwege corona. Hierdoor zijn minder baten gerealiseerd. Daarnaast zijn de Piekfijnwinkels per 1 september 2020 overgedragen aan het Goed, terwijl de begrote baten voor het hele jaar op dit taakveld blijven. Dit veroorzaakt een afwijking van - € 775, omdat er als gevolg van de overdracht met ingang van 1-9-20 geen directe baten meer waren uit de verkoop van herbruikbare goederen via de kringloopwinkels. 

 

3. Hogere kosten corona Afvalinzameling

Vanwege de coronacrisis was er een groter aanbod van afval. Dit heeft geleid tot meer verwerkingskosten en inhuur van derden € 1,5 mln. Zonder de (verwachte) compensatie vanuit het Rijk van 3,0 mln, zoals benoemd in punt 1, zijn de hogere kosten door corona uitgekomen op een totaal van € 4,5 mln.

 

4. Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Voor het project Circulaire Vlonders zijn kosten gemaakt ten laste van de Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen. Het project is uitgevoerd vanuit het programma Rotterdam Circulair. De kosten zijn lager uitgevallen dan het beschikbare budget. De gemeente heeft met het project gratis vlonders verstrekt aan (horeca) ondernemers om de terrassen uit te breiden. Dit veroorzaakt een afwijking van - € 400.
 

5. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • afvalscheiding en recycling
 • vuilophaal en -afvoer
 • vuilstort en -verwerking
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval (in kilo's) per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. De ingezette beleidslijn leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten.