Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en het crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De gemeente Rotterdam heeft in totaal 3.172 uitvaarten gerealiseerd in 2020 t.o.v. het jaar 2019 waarin 2.801 uitvaarten werden gerealiseerd.

De covid-19 crisis in 2020 had gevolgen voor zowel de baten als de lasten. Zo mochten er beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Ook werd minder gebruik gemaakt van de faciliteiten van de begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk. Het afscheid werd veelal thuis georganiseerd. Om te kunnen voldoen aan de maatregelen zijn op de begraafplaatsen en in het crematorium Hofwijk diverse aanpassingen gerealiseerd. Ook is op de drie grote begraafplaatsen, Crooswijk, Hofwijk en de Zuiderbegraafplaats,  'Live Streaming'  van een afscheid gerealiseerd.

Om nabestaanden tegemoet te komen is in het begin van de covid-19 crisis een coulanceregeling gestart, deze kon later in 2020 weer afgebouwd worden. Daarnaast is het sinds 4 april 2020 mogelijk om voor onbepaalde tijd begraven te worden op alle gemeentelijke begraafplaatsen.

In december 2020 is een nieuwe aanbesteding gehouden voor het organiseren van een uitvaart. Indien er geen nabestaanden zijn of wanneer de nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen betalen zorgt de gemeente Rotterdam voor de uitvaart. Het gaat om circa 125 uitvaarten per jaar. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op Crooswijk of in crematorium Hofwijk. Deze verplichting vervalt vanaf 2021 door de uitkomst van deze aanbesteding.

Een gedeelte op de begraafplaats Hofwijk werd tot eind december 2020 verhuurd aan een andere afdeling van de gemeente Rotterdam voor de opslag van goederen. Deze huurovereenkomst is ten einde gekomen en betekent minder huurinkomsten voor 2021. Dit gedeelte van de begraafplaats is vanaf 2021 bestemd voor rampen en crisissituaties.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves6.5725.5456.391845

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.526 5.505 6.350 845
Overige baten 46 40 40 0
Lasten exclusief reserves4.7815.4865.910424

Apparaatslasten 2.211 2.372 2.333 -39
Inhuur 7 7 4 -3
Overige apparaatslasten -24 123 135 12
Personeel 2.228 2.242 2.195 -47
Intern resultaat -1.078 -1.077 -383 694
Intern resultaat -1.078 -1.077 -383 694
Programmalasten 3.647 4.191 3.960 -231
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.587 3.134 2.884 -251
Kapitaallasten 698 723 723 0
Overige programmalasten 362 333 353 20
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 1.791 60 481 421
Saldo voor reserveringen 1.791 60 481 421
Saldo 1.791 60 481 421

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Begraven en cremeren 845 424 0 421
Totaal afwijkingen 845 424 0 421

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Begraven en cremeren

In het laatste kwartaal van 2020 was er sprake van oversterfte resulterend in € 845 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting. De overschrijding op de lasten van € 424 (onder andere lijkschouwings-, begrafenis- en crematiekosten) wordt veroorzaakt door de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)