Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn en plaagdierbeheersing

Met de actualisatie van de nota Dierenwelzijn hebben we ook in 2020 ingezet op (kennis over) bewust huisdierbezit, dieren in de stadsnatuur, een integrale gebiedsgerichte aanpak van rattenoverlast, een toolbox voor overlastgevende dieren en samenwerking met onze netwerkpartners. Daarnaast zijn de chip je kat- actie en het plan van aanpak agressieve honden een vast onderdeel geworden van het dierenwelzijnsbeleid. De chipactie heeft als gevolg van de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden, evenals de kennistafels en de vegetarische dag in de bedrijfsrestaurants op 4 oktober. Deze acties zullen in 2021 wel uitgevoerd worden, zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Om de gebiedsgerichte aanpak en dienstverlening naar bewoners te verbeteren, is er in 2020 een informatiepakket over overlastgevende dieren voor gemeentelijke medewerkers ontwikkeld. Het wordt hierdoor makkelijker voor medewerkers om heel gericht voor een bepaald deel van de stad de overlastgevende situatie in kaart te brengen. Dit helpt onze medewerkers om effectiever de problematiek aan te kunnen pakken, hierover te communiceren en inzet te plegen. In 2021 werken we verder aan een integraal afwegingskader voor overlastgevende dieren.

In Hillegersberg is in 2020 fors ingezet op de aanpak van het mediterraan draaigatje (invasieve exotische mier). Door middel van verschillende proeven met bestrijdingsmiddelen en -methoden is gekeken welke bestrijding het meest effectief blijkt tegen deze mierensoort. Er werd onder meer gewerkt met nematoden (kleine aaltjes) en met heet water. Daarnaast is er voor het gebruik van een bestrijdingsmiddel een tijdelijke ontheffing verkregen. Voor een ander middel dat was aangevraagd geldt dat de leverancier door toedoen van de coronacrisis niet meer kon leveren. Door het 'gunstige' weer waren alle voorwaarden voor de mierenpopulatie aanwezig om flink te groeien. Door alle inzet was de uitbreiding van het overlastgebied marginaal, maar de hoeveelheid mieren in het bestaande overlastgebied is fors. De inzet van aaltjes, heet water en het bestrijdingsmiddel bleken niet afdoende om de populatie te laten krimpen. In 2021 wordt er opnieuw een bestrijdingsplan opgesteld met de inzet van toegestane methoden. Met bewoners is en wordt veelvuldig gecommuniceerd over de inzet en de (vooralsnog tegenvallende) resultaten.

Wat hebben we bereikt?

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves492450366-84

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 2 2
Overige opbrengsten derden 492 450 364 -86
Lasten exclusief reserves1.8861.8502.004154

Apparaatslasten 1.002 934 1.042 108
Inhuur 3 4 6 2
Overige apparaatslasten 31 33 21 -12
Personeel 968 897 1.015 117
Intern resultaat 580 617 354 -263
Intern resultaat 580 617 354 -263
Programmalasten 304 299 608 309
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 291 286 562 275
Overige programmalasten 13 13 7 -6
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 40 40
Saldo voor vpb en reserveringen -1.394 -1.401 -1.638 -238
Saldo voor reserveringen -1.394 -1.401 -1.638 -238
Saldo -1.394 -1.401 -1.638 -238

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen -84 154 0 -238
Totaal afwijkingen -84 154 0 -238

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.