Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering en biodiversiteit.

Binnen het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie – beheer waren er verschillende factoren, zoals de coronacrisis en de weersomstandigheden, die invloed hadden op de ontwikkelingen en de voortgang van de benoemde doelstellingen.

 

Covid-19

Diverse maatregelen die voortvloeien uit de noodverordening van afgelopen jaar zijn van invloed geweest op diverse doelstellingen binnen het taakveld. Door de covid-19 maatregelen wordt op een andere manier gebruik gemaakt van de buitenruimte. Er vonden geen evenementen plaats, maar de parken werden bijvoorbeeld wel druk bezocht voor onder andere het dagelijkse wandel- en sportmoment. Doordat er geen evenementen plaats hebben gevonden is er minder slijtage of schade aan evenementenvelden en dat geeft ruimte voor natuurlijk herstel van het groen. Desondanks zijn er hierdoor geen financiële voordelen binnen het reguliere onderhoudsprogramma ontstaan. Als er namelijk sprake is van aan een evenement toerekenbare schade dan wordt dit altijd op de organisator verhaald.

Daarnaast is extra aandacht gegeven aan het snoeien en maaien van overhangend groen langs paden, zodat gebruikers van de paden voldoende afstand van elkaar kunnen houden én de breedte van de paden volledig benut kan worden.

Covid-19 is ook van invloed geweest op de doelstellingen: ‘Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren’ en ‘Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren’ als gevolg van de coronacrisis. Hoewel er vanuit het programma WeerWoord en de speelprojecten gebruik is gemaakt van alternatieve vormen, waaronder digitale vormen, om zo met de Rotterdammers samen te werken en te participeren, waren het er toch minder contactmomenten dan normaal.

Het uitvoeren van het regulier onderhoud aan het groen, spelen en watergangen is in de corona periode doorgegaan zoals gepland, waarbij rekening gehouden werd met de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het houden van minimaal 1,5 meter afstand tussen medewerkers.

 

Weersomstandigheden

Aan het begin van het jaar hebben de hevige stormen in combinatie met natte periodes gezorgd voor meer calamiteiten binnen het onderhoudsprogramma. De doelstelling ‘Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik’ kreeg daardoor meer aandacht binnen het programma.  Zo zijn in enkele bosvakken in het Kralingse bos de essen verwijderd. De essen waren door de essentaksterfte aangetast. Door storm en een zeer natte ondergrond waren de essen instabiel geworden, wat zorgde voor een onveilige omgeving, waarop direct actie ondernomen moest worden door het verwijderen van deze bomen.

De droogte in dit voorjaar heeft niet geleid tot wijzigingen van het geplande onderhoud van groenvoorzieningen. Omdat de droge periode aan het begin van het groeiseizoen (de bladloze periode) viel, was de behoefte aan extra water voor bestaand groen beperkt. Jonge aanplant (inboet) heeft wel extra aandacht gekregen om de groei te bevorderen.   Daarentegen hebben de warme zomerdagen wel gezorgd voor meer rondes water geven aan het groen. Maar in de zomer is er minder gemaaid doordat het gras minder snel groeide.

Door het warme najaarsweer was in 2020 sprake van een extra lang groeiseizoen.  Dit lijkt door klimaatverandering een structureel karakter te krijgen. Dat had o.a. tot gevolg dat, hoewel er in de zomermaanden minder is gemaaid, uiteindelijk over het jaar heen de behoefte was aan de maximale maairondes van het gazon. 

Door het steeds langere groeiseizoen, wordt de bladloze periode korter en de planning van de werkzaamheden is daarop aangepast.

Wat hebben we bereikt?

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaatadaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves131211.2321.112

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 193 193
Overige opbrengsten derden 13 71 1.039 969
Overige baten 0 50 0 -50
Lasten exclusief reserves43.44546.01948.5942.575

Apparaatslasten 5.468 5.565 5.803 237
Inhuur 10 10 5 -4
Overige apparaatslasten 8 204 145 -59
Personeel 5.450 5.351 5.652 301
Intern resultaat 8.966 7.130 4.657 -2.472
Intern resultaat 8.966 7.130 4.657 -2.472
Programmalasten 29.012 33.324 38.134 4.810
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 26.347 30.930 35.627 4.697
Kapitaallasten 2.156 1.885 1.885 0
Overige programmalasten 509 509 577 68
Sociale uitkeringen 0 0 1 1
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 43 43
Saldo voor vpb en reserveringen -43.432 -45.899 -47.361 -1.463
Saldo voor reserveringen -43.432 -45.899 -47.361 -1.463
Reserves574370-337-706

Onttrekking reserves 574 1.420 713 -706
Toevoeging reserves 0 1.050 1.050 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -42.858 -45.529 -47.698 -2.169

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Uitvoering derden 600 600 0 0
2. Beheer buitenruimte 0 2.000 0 -2.000
3. Bestemmingsreserve Kralingse Plas 0 0 -630 -630
4. Diverse afwijkingen 512 -25 -76 461
Totaal afwijkingen 1.112 2.575 -706 -2.169

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Uitvoering derden

Dit betreft projecten waarbij de lasten zijn doorbelast aan derden. Per saldo geeft dit geen resultaateffect.

 

2. Beheer buitenruimte

De budgetten voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte zijn binnen het programma Beheer van de stad gealloceerd tussen de taakvelden Verkeer en vervoer -  Beheer en Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer. De overschrijding binnen dit taakveld wordt veroorzaakt doordat aanbestedingen hoger zijn uitgevallen dan voorzien met betrekking tot maaien en krozen. Daarnaast is er meer inzet en onderhoud als gevolg van weersomstandigheden en het groeiseizoen dat steeds langer wordt.

 

3.  Bestemmingsreserve Kralingse Plas

Het uitvoeren van de gewijzigde hoofdmaatregel ter bestrijding van de blauwalgproblematiek staat gepland in 2021. De in dit jaar gemaakte kosten voor de sluis en voorbereiding phoslock zijn niet onttrokken en binnen de exploitatie opgevangen zodat de middelen beschikbaar blijven in 2021 om samen met verschillende co-financiers de uitvoering te realiseren.

 

4. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen