Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark", dat in 2019 bestuurlijk is goedgekeurd, heeft in 2020 als leidraad gediend voor de uit te voeren maatregelen.

Op het vlak van emissieloze personenwagens gaan de ontwikkelingen snel. Eind 2020 bedraagt het percentage volledig emissieloos 53% (t.o.v. 40% eind 2019), loopt het aantal hybride personenwagens terug van 44% eind 2019 naar 34%, waarmee het aandeel volledig fossiele brandstofauto’s nog maar 13% is.

Van de lichte bedrijfsvoertuigen is in 2020 het aandeel emissieloos van 19% naar 24% gestegen. De ontwikkelingen op het vlak van de lichte bedrijfsvoertuigen gaan ook gestaag verder.

Bij het zwaardere segment zijn in 2020 wederom pilots uitgevoerd, waarbij voorzichtig over de eerste stappen van opschaling nagedacht wordt. Tot slot is in 2020 weer een deel van de kleinere tuin- en parkmachines omgezet van benzine naar elektrisch aangedreven werktuigen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves40.19335.44632.685-2.762

Bijdragen rijk en medeoverheden -636 -636 -1.112 -476
Overige opbrengsten derden 43.079 41.202 39.949 -1.254
Overige baten -2.250 -5.120 -6.152 -1.032
Lasten exclusief reserves31.09828.91425.197-3.717

Apparaatslasten 9.877 10.163 10.082 -81
Inhuur 107 107 51 -56
Overige apparaatslasten 24 392 472 80
Personeel 9.746 9.664 9.558 -106
Intern resultaat -28.571 -30.296 -33.213 -2.917
Intern resultaat -28.571 -30.296 -33.213 -2.917
Programmalasten 49.792 49.047 48.328 -719
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 21.256 21.480 22.418 939
Kapitaallasten 26.211 25.543 24.170 -1.373
Overige programmalasten 2.325 2.025 1.740 -285
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 9.095 6.532 7.488 955
Saldo voor reserveringen 9.095 6.532 7.488 955
Reserves1.8602.4394.0371.598

Onttrekking reserves 1.860 2.439 1.297 -1.142
Vrijval reserves 0 0 2.740 2.740
Saldo 10.955 8.971 11.525 2.553

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark   -802 -802 0
2. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease     2.400 2.400
3. Minder overwerk en uitzendkrachten   -161   161
4. Verschuiving omzet -2.762 -2.754   -8
Totaal afwijkingen -2.762 -3.717 1.598 2.553

Toelichting overzicht afwijkingen

1.  Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Voor het project Verduurzaming gemeentelijk wagenpark is een aanbesteding van 30 waterstof voertuigen door exogene factoren niet doorgegaan. Daarnaast zijn de levertijden van veel voertuigen, mede door de huidige coronacrisis, langer dan verwacht waardoor de kosten in 2021 zullen plaats vinden. Hierdoor heeft de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.

 

2. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease
De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom valt de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen.

 

3. Minder overwerk en uitzendkrachten
Door de beperkende coronamaatregelen was er bij de Werkplaatsen sprake van een tijdelijk lagere hoeveelheid werk en is er minder overgewerkt en ingehuurd.

 

4. Verschuiving omzet
Als gevolg van corona was er met name een hogere interne vraag naar voertuigen en materieel voor het beheer van de stad, hiertegenover stond een lagere vraag vanuit externe klanten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Deze is in lijn met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.

Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.

Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.