Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

Vooralsnog kan de mediasector binnen de beperkingen als gevolg van Covid-19 redelijk functioneren. Het Rijk heeft voor deze sector eenmalig steunmaatregelen getroffen. Het Rotterdam Film Media Office laat (film)opnames zoveel mogelijk doorgaan. Het RFMO heeft frequent overleg met o.a. het Nederlands Filmfonds en de nationale Filmcommissioner om de filmsector mogelijkheden te bieden. Op de webpagina van het Film Media Office zijn extra ondersteuningsmogelijkheden in verband met Covid-19 voor de film- en mediasector toegevoegd. Niettemin hebben vooral zzp’ers in deze sector te kampen met grote gevolgen van Covid-19 en zijn de steunmaatregelen voor het ongesubsidieerde deel van de sector veelal ontoereikend.

 

Bibliotheek Rotterdam heeft door de verschillende Covid-19 maatregelen in 2020 slechts een deel van haar diensten kunnen leveren. Bibliotheek Rotterdam is op verschillende momenten geheel of gedeeltelijk gesloten geweest. Als gevolg hiervan realiseert Bibliotheek Rotterdam niet alle prestatieafspraken over 2020. 

 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten MediaOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0011

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1 1
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.19122.21621.478-738

Apparaatslasten 534 523 492 -31
Inhuur 22 22 18 -3
Overige apparaatslasten 16 15 6 -9
Personeel 496 486 468 -19
Intern resultaat 0 43 234 191
Intern resultaat 0 43 234 191
Programmalasten 20.657 21.650 20.752 -898
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 692 107 -586
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.657 20.957 20.646 -312
Saldo voor vpb en reserveringen -21.191 -22.216 -21.477 739
Saldo voor reserveringen -21.191 -22.216 -21.477 739
Reserves0286-14-300

Onttrekking reserves 0 586 286 -300
Toevoeging reserves 0 300 300 0
Saldo -21.191 -21.930 -21.491 439

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Centrale Bibliotheek Rotterdam   -341   341
2. Noodfonds Sport en Cultuur   -300 -300 0
3. Diverse afwijkingen 1 -97   98
Totaal afwijkingen 1 -738 -300 439

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Centrale Bibliotheek Rotterdam

Voor de onderzoeks- en voorbereidingskosten van de verbouwing van de Centrale Bibliotheek zijn bij de voorjaarsnota 2020, ter overbrugging naar de integrale besluitvorming in 2021, middelen vrijgemaakt. Hiervan is in 2020 € 341 nog niet besteed.

 

2. Noodfonds Sport en Cultuur

Bij het verlenen van de Noodsteun aan culturele en sport instellingen is vooraf een indicatieve verdeling over de verschillende taakvelden gemaakt. In realiteit is het bedrag op programmaniveau onder dat van de begroting gebleven. Op dit taakveld is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Hierdoor valt ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve lager uit.

 

3. Diverse afwijkingen

Diverse kleine afwijkingen onder dit taakveld.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners,bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.


Tot het taakveld Media behoren:

  • Bibliotheek Rotterdam
  • De lokale omroep en mediaregeling
  • Film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • De lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid