Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

2020 Stond in het teken van de coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat de economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze gevolgen verschillen per sector, en ook de kooplieden van de Rotterdamse warenmarkten ondervinden nadelige gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. In 2020 is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe marktvisie en daarbij geplande pilots. Vanwege de coronamaatregelen kan, naar verwachting, de definitieve uitwerking en implementatie hiervan pas in de loop van 2021 starten.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De weekmarkten met in achtneming van de coronamaatregelen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves2.7281.2271.28558

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.728 1.227 1.285 58
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.4262.9613.146184

Apparaatslasten 1.368 1.106 1.104 -2
Inhuur 3 3 2 -1
Overige apparaatslasten -32 34 35 0
Personeel 1.397 1.068 1.067 -1
Intern resultaat 1.172 1.172 1.179 7
Intern resultaat 1.172 1.172 1.179 7
Programmalasten -114 683 863 180
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -199 648 859 211
Overige programmalasten 85 35 4 -31
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 302 -1.734 -1.860 -126
Saldo voor reserveringen 302 -1.734 -1.860 -126
Saldo 302 -1.734 -1.860 -126

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Coronamaatregelen markten 0 211 0 -211
2. Diverse afwijkingen 58 -27 0 85
Totaal afwijkingen 58 184 0 -126

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Coronamaatregelen markten

De kosten van de coronamaatregelen die op de markten zijn genomen zijn € 211 hoger dan begroot. Dit betreft onder andere herindeling van de markten om de coronamaatregelen te kunnen naleven. De marktkramen zijn hierbij op andere plekken opgesteld en dienden daarvoor met nieuwe stormankers te worden vastgezet. Ook zijn extra toezichthouders ingezet die hebben toegezien op naleving van de coronaregels door de bezoekers en de marktkooplui.

 

2. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen welke hebben geleid tot een voordeel van € 85.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)