Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

Prestatie010: Iedere stap telt
I
n deze collegeperiode komt de mens achter de werkzoekende meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van werkzoekenden. Door middel van dienstverlenging op maat, en waar mogelijk aangevuld met een re-integratietraject proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 

De werkzoekenden uit de doelgroep Prestatie 010 zijn hard getroffen door de coronacrisis. Zo werd vrijwilligerswerk op de meeste locaties gestaakt, ging taaltraining op fysieke locatie niet door en werden beweegtrainingen tijdelijk stopgezet. Omdat dit een kwetsbare doelgroep betreft, die vaak kampt met gezondheidsproblemen, durfde men ook niet altijd deel te nemen aan activiteiten die wel doorgingen. Daardoor moesten we onze dienstverlening aanpassen. Dat deden we onder andere door digitale en telefonische coaching, wijkwandelingen en deurbezoeken. We hielden gesprekken op locatie in de Huizen van de Wijk. We spraken kwetsbare Rotterdammers met diverse hulpvragen, in het bijzonder de werkzoekenden boven de 60 jaar en mensen met gezondheidsproblemen, maar ook alleenstaanden. Zo werd ondanks de coronacrisis de dienstverlening volop doorgezet. 

Ook zetten we intensief in op het bespreekbaar maken van eventuele schulden bij werkzoekenden. Het doel hiervan is om deze werkzoekenden te begeleiden naar trajecten bij de schulddienstverlening. Dit deden we onder meer door een belactie, waardoor meer dan 300 werkzoekenden nu ondersteuning krijgen bij hun schulden.

Daarnaast volgden activeringscoaches trainingen gericht op het herkennen van burgers met een licht verstandelijke beperking en zijn taaltrajecten bij welzijnsorganisaties aangeboden.  Binnen de afdeling is er een ontwikkeltraject gestart om werkzoekenden een volgende stap te laten zetten in hun ontwikkeling. Dit registreren we via de zogenaamde stappenteller; in de afgelopen periode hebben meer dan 2000 werkzoekenden een stap in hun ontwikkeling. Ten slotte troffen we voorbereidingen voor de wijkbasisbaan, waarmee we in 2021 zijn gestart. 

Jongerenloket
De effecten van corona raken ons allemaal, maar sommige groepen harder dan andere. Jongeren behoren tot deze groep. Zij worden relatief hard geraakt door de coronacrisis, omdat jongeren in hoge mate vertegenwoordigd zijn in zowel flexwerk/parttimewerk als in sectoren die hard door corona zijn getroffen zoals horeca, toerisme, cultuur en detailhandel.

De coronacrisis heeft ook grote impact op de dienstverlening van het Jongerenloket Tot maart 2020 lagen we op koers de ambitie van 1.950 jongeren in de bijstand waar te maken. Vanaf maart is de instroom explosief toegenomen, terwijl de uitstroom juist daalde. In augustus groeide het aantal jongeren met een bijstandsuitkering naar 3.081. Het jaar 2020 eindigde met 2.919 jongeren in de bijstand. 

 

 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde n.v.t. 1.000 1.000 1.000 1.000  
Realisatie n.v.t. 1.019 709      
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235 2.037 2.919      
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 450 501 501  
Realisatie 630 468 486      
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557 1.345 1.672      
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100% 95%      
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100% 100%      

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves1.5862.1942.27076

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.518 2.170 2.161 -9
Overige opbrengsten derden 68 24 95 72
Overige baten 0 0 14 14
Lasten exclusief reserves20.58621.05521.760704

Apparaatslasten 15.070 15.808 16.517 708
Inhuur 2.493 2.402 2.571 169
Overige apparaatslasten 309 261 320 59
Personeel 12.267 13.146 13.626 480
Intern resultaat 43 218 156 -62
Intern resultaat 43 218 156 -62
Programmalasten 5.473 5.029 5.087 58
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.446 3.649 4.161 512
Overige programmalasten 0 0 1 1
Sociale uitkeringen 0 0 -15 -15
Subsidies en inkomensoverdrachten 27 1.380 940 -440
Saldo voor vpb en reserveringen -19.000 -18.862 -19.490 -628
Saldo voor reserveringen -19.000 -18.862 -19.490 -628
Reserves-1.300000

Onttrekking reserves 2.000 150 150 0
Toevoeging reserves 3.300 150 150 0
Saldo -20.300 -18.862 -19.490 -628

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Baankansen 0 957 0 -957
2. Diverse afwijkingen 76 -253 0 329
Totaal afwijkingen 76 704 0 -628

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Baankansen

De afwijking betreft een nog te betalen bedrag aan scholen ten behoeve van investeringen in het praktijk- en speciaal onderwijs om tot betere arbeidstoeleiding te komen. Het bedrag heeft betrekking op 2020 en is uitbetaald in 2021 uit middelen die de gemeente heeft ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Per saldo een nadeel van € 957

 

2. Diverse afwijkingen

Er is een voordeel van per saldo € 329 vanwege kleinere afwijkingen op diverse budgetten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen
re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie is deze collegeperiode doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam Prestatie010, waarbij iedereen meedoet naar vermogen. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en verkleinen zij de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkzoekenden zetten we stappen in de persoonlijke ontwikkeling. Iedere stap telt!

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.