Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

De coronacrisis heeft ook zijn weerslag gehad op resultaten binnen het veiligheidsdomein. Dit leidde in sommige gevallen tot positievere resultaten dan verwacht, zoals een nog sterkere daling van de High Impact Crime-cijfers. Maar ook tot uitdagingen in de veiligheidsaanpak, omdat direct contact met Rotterdammers lastiger was en jeugdoverlast en bepaalde delicten juist een toename lieten zien, zoals cybercriminaliteit. Sinds maart 2020 is een gemeentelijke en regionale crisisorganisatie opgetuigd, waarbij een grote groep ambtenaren zich sterk maakt voor de veiligheid van Rotterdammers. Bijvoorbeeld door actieve communicatie over en handhaving van de verschillende coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter regel, mondkapjesplicht en het voorkomen van drukte. Maar ook bij het uitwerken van de versoepelingen in de zomer voor ondernemers, zoals de uitbreiding van terrassen.

De dalende trend van de High Impact Crime-cijfers zette door in 2020: er waren circa 20% minder overvallen, straatroven en woninginbraken ten opzichte van 2019. De coronamaatregelen spelen hier vermoedelijk ook een rol. Mensen zijn meer thuis en ondernemers werken vaker cash free waardoor de gelegenheid tot het plegen van HIC-delicten afnam.

Tijdens de coronacrisis heeft de aanpak van ondermijning onverminderd de aandacht gehad. Uiteraard heeft de crisis gevolgen voor (de aanpak van) ondermijnende criminaliteit. Door de pandemie en getroffen maatregelen om het virus te bestrijden, werd de uitvoerbaarheid van fysieke integrale controles bemoeilijkt. Het aantal controles dat in 2020 is uitgevoerd, is daardoor lager dan gepland. Toch blijven de gemeente en alle verdere RIEC-partners onverminderd alert en wordt de aanpak daar waar mogelijk aangepast op de effecten van de coronacrisis. Bijvoorbeeld door nieuwe maatregelen te ontwikkelen die mogelijke gevolgen van de crisis voorkomen of beperken. Zo voert de gemeente sinds mei jl. gesprekken met (horeca)ondernemers en bewoners om hen weerbaarder te maken tegen criminele inmenging.

Daarnaast zijn diverse maatschappelijke thema’s meer gepolariseerd geraakt. De coronacrisis heeft dit versterkt en het geloof in complottheorieën aangewakkerd. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat ook de gemeente meer aandacht heeft voor (het omgaan met) complottheorieën, gevoelens van onvrede en ongemak en de radicale onderstroom bij dergelijke bewegingen. Met bestaande en nieuwe sleutelpersonen is samengewerkt bij het de-escaleren van maatschappelijke spanningen in Rotterdam, zoals bijvoorbeeld bij demonstraties en spanningen tussen groepen bewoners in wijken.

In het coalitieakkoord spreekt het college het voornemen uit om een grens te stellen aan het aantal shishalounges in de horeca, dit vanwege een aantal zorgelijke incidenten en overlast. De gemeente zette daarom in op actieve handhaving van overlastgevende en criminele shishalounges in Rotterdam. In het begin van deze collegeperiode waren er 47 horeca inrichtingen met de activiteit shisha in Rotterdam vergund, in januari 2021 waren dat er 37. Van de vergunde shishalounges zijn er op dit moment 21 al onderzocht op grond van de Wet Bibob. Wegens de beperkende maatregelen die voortkomen uit de bestrijding van Covid-19 zijn in 2020 minder integrale controles uitgevoerd dan op voorhand gepland. Ook controles op naleving van de Tabakswet hebben in 2020 niet plaatsgevonden door de NVWA. Bouw en Woningtoezicht heeft alle inrichtingen visueel geïnspecteerd op gevelreclame en overige (mogelijk vergunningplichtige) bouwkundige veranderingen. Bij vijftien instellingen heeft de controle geresulteerd in mogelijke strijdigheden met de welstandsaspecten. Zodra de welstandcommissie haar advies hierover heeft uitgebracht start de handhavingsprocedure.

Dit jaar gold in Rotterdam voor het eerst een algeheel afsteekverbod van vuurwerk (2020-2021). Dit betekende deze jaarwisseling minder druk op handhavers, hulpverleners en de medische zorg. Zo was de nieuwjaarsnacht een stuk rustiger met 203 meldingen in tegenstelling tot de 465 meldingen een jaar eerder. Het aantal gemelde oogletsels was maar liefst 80 % lager.

Daarnaast is geïnvesteerd in de aanpak van jeugdoverlast en een onderzoek gedaan naar de relatie tussen messengeweld en drillrap door de EUR. De aanpak van jongerenoverlast is verder versterkt: het jongerenwerk legt de verbinding met het onderwijs op 15 aandachtlocaties. 30 extra jongerenwerkers worden ingezet om overlastgevend en delinquent gedrag tegen te gaan.

Uit het Wijkprofiel 2020 blijkt dat een drietal focuswijken volgens de Veiligheidsindex niet de gewenste stijging laat zien en dat het veiligheidsgevoel van Rotterdammers in meerdere wijken achterblijft bij de toegenomen objectieve veiligheid. Op wijkniveau is geïnvesteerd in cameratoezicht. Sinds juni 2020 werkt de burgemeester een dag in de week in Carnisse. De ervaring leert dat direct contact met bewoners een beproefde methode is om het veiligheidsbeleid verder te brengen. Naast het installeren van camera’s, wordt de anonimiteit van buurtwinkels en bedrijven met dichtgestickerde ramen doorbroken en wordt de concrete problematiek onder de EU-migranten onderzocht. Dit geldt zowel voor het veroorzaken van overlast als voor de kwetsbaarheid van EU-migranten voor uitbuitpraktijken. Deze opgave is niet uniek voor Carnisse en daarom is een integrale aanpak ontwikkeld. Hierbij is juist ook aandacht voor de samenhang met andere beleidsterreinen. Want investeringen op het gebied van groen of sociaal kunnen juist ook het veiligheidsgevoel verbeteren. Ook blijft het de ambitie om het aantal coffeeshops in woonwijken terug te dringen, vooral daar waar sprake is van overlast.

De coronacrisis heeft grote invloed op woonoverlast. Er is een verdubbeling van het aantal meldingen woonoverlast bij de gemeente. De toename was ook merkbaar bij verhuurders en de politie. Door onder andere het versterken van de samenwerking tussen woningcorporaties, particuliere verhuurders, politie en zorgaanbieders onder regie van de gemeente was er een verlaging van het aantal cases van complexe woonoverlast. Ondanks dat er beperkingen zijn in het persoonlijke contact met Rotterdammers zijn er voldoende instrumenten om woonoverlast aan te pakken.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde     >108   >108  
Realisatie     110      
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde     >88   >88  
Realisatie     92      
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde     76   78  
Realisatie     85      
Hillesluis Streefwaarde     80   82  
Realisatie     95      
Bloemhof Streefwaarde     87   89  
Realisatie     83      
Carnisse Streefwaarde     89   91  
Realisatie     81      
Oude Westen Streefwaarde     90   92  
Realisatie     87      

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves2.3753.0193.318298

Bijdragen rijk en medeoverheden 780 1.106 1.787 682
Overige opbrengsten derden 1.595 1.914 1.528 -385
Overige baten 0 0 2 2
Lasten exclusief reserves36.57037.00835.775-1.233

Apparaatslasten 18.703 18.450 19.081 631
Inhuur 0 602 681 79
Overige apparaatslasten 104 66 149 83
Personeel 18.599 17.782 18.252 469
Intern resultaat 249 592 528 -64
Intern resultaat 249 592 528 -64
Programmalasten 17.618 17.966 16.166 -1.800
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.203 10.274 8.462 -1.811
Kapitaallasten 455 372 358 -14
Overige programmalasten 0 0 10 10
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 7.960 7.320 7.336 16
Saldo voor vpb en reserveringen -34.195 -33.989 -32.458 1.531
Saldo voor reserveringen -34.195 -33.989 -32.458 1.531
Reserves070700

Onttrekking reserves 0 70 70 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -34.195 -33.919 -32.388 1.531

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Apparaatslasten 257 631 0 -374
2. Leges -151 0 0 -151
3. Diverse afwijkingen 192 -1.864 0 2.056
Totaal afwijkingen 298 -1.233 0 1.531

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Apparaatslasten

Als gevolg van overbezetting en onvoldoende begrote cluster specifieke loonkosten, is het budget voor loonkosten overschreden met € 469. Ook op inhuur heeft een overschrijding van € 79 plaatsgevonden voor vervanging als gevolg van ziekte en zwangerschap. Mede als gevolg van de taakstelling op overige apparaatslasten, is hierop een overschrijding gerealiseerd van € 83. De centraal verwachte lagere studiekosten en reis- en verblijfkosten als gevolg van corona is bij dit taakveld niet of minder opgetreden. Tegenover deze overschrijdingen staan hogere aan personeel gerelateerde baten van € 257 vanuit detacheringen en UWV. Tegelijkertijd was er een onderschrijding op management van € 365, wat voor een voordeel heeft gezorgd op programma Overhead. 

 

2. Leges

Als gevolg van corona zijn de legesinkomsten vanuit Horeca en Evenementen lager dan was begroot (- € 151). De lagere inkomsten waren in de loop van 2020 deels al verwerkt in de begroting, zodat de feitelijk daling veel groter is (- € 451).

 

3. Diverse afwijkingen

Door corona is er op alle fronten minder uitgegeven dan was begroot. Voor een deel was deze daling voorzien, maar de uiteindelijk gerealiseerde daling is groter dan verwacht. Uiteindelijk zijn er bijna € 2 mln geplande kosten niet uitgegeven, tegelijkertijd is er binnen het materiele budget bijna € 300 aan corona gerelateerde kosten wel uitgegeven, terwijl dat niet was gepland. Het extra toegekende (deel-)budget voor het vuurwerkverbod is door corona ook vrijwel niet besteed. Er waren in 2020 ook niet begrote baten, dit betrof veelal bijdragen van derden aan kosten van Veilig.

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.