Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.

Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.

 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.8020-6-6

Apparaatslasten 6.802 0 0 0
Inhuur 612 0 0 0
Overige apparaatslasten 132 0 0 0
Personeel 6.057 0 0 0
Intern resultaat 0 0 -6 -6
Intern resultaat 0 0 -6 -6
Programmalasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.802 0 6 6
Saldo voor reserveringen -6.802 0 6 6
Saldo -6.802 0 6 6

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 0 -6 0 6
Totaal afwijkingen 0 -6 0 6

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
Dit betreft diverse kleine afwijkingen.