Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Lasten exclusief reserves-19.281-23.877-22.0931.785

Intern resultaat -19.281 -23.877 -22.093 1.785
Intern resultaat -19.281 -23.877 -22.093 1.785
Saldo voor vpb en reserveringen 19.281 23.877 22.093 -1.785
Saldo voor reserveringen 19.281 23.877 22.093 -1.785
Saldo 19.281 23.877 22.093 -1.785

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. BBV-aanpassing overhead 0 1.785 0 -1.785
Totaal afwijkingen 0 1.785 0 -1.785

Toelichting overzicht afwijkingen

1. BBV-aanpassing overhead
De gemeente rekent integrale kosten, inclusief overhead, toe aan de projecten. Van het uurtarief dat gebruikt wordt voor de toerekening van apparaatslasten heeft 32 procent betrekking op overhead. BBV-verslaggevingsregels schrijven voor dat (a) overheadlasten apart, onder het programma Overhead, worden gepresenteerd en (b) de aan investeringen en grondexploitaties toegerekende (geactiveerde) overheadlasten worden verwerkt als negatieve lasten van het programma overhead. Om aan deze verslaggevingsvoorschriften te voldoen worden in de begroting en in de jaarstukken de toerekening van overhead aan de taakvelden met exploitatieprojecten verlaagd met bovengenoemde 32 procent. In de toelichtingen bij de programma’s en taakvelden wordt deze aanpassing aangeduid als ‘BBV-aanpassing overhead’. De verlaging van de apparaatslasten in de taakvelden als gevolg van toerekening van apparaatslasten aan investeringen en grondexploitaties worden na aanpassing verantwoord onder onderhavig taakveld.
De personele capaciteitsinzet voor investeringen en grondexploitaties was minder dan geraamd. Dit veroorzaakt de negatieve afwijking van € 1,8 mln.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit begroting en verantwoording (BBV)