Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Voor het taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves85.23188.89188.592-299

Apparaatslasten 85.231 88.891 88.592 -299
Inhuur 148 604 1.004 400
Overige apparaatslasten 2.003 2.524 2.557 33
Personeel 83.080 85.763 85.030 -733
Intern resultaat 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -85.231 -88.891 -88.592 299
Saldo voor reserveringen -85.231 -88.891 -88.592 299
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -85.231 -88.891 -88.592 299

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 0 -299 0 299
Totaal afwijkingen 0 -299 0 299

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
Er is sprake van een voordelig saldo op taakveld clusterondersteuning. Het betreft diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op clusterondersteuning binnen het programma Overhead. Het beeld is divers: bij enkele programma’s is het effect op de overhead licht positief, bij anderen licht negatief. De grootste effecten komen vanuit het programma Beheer van de stad (nadelig effect van € 1,3 mln) en het programma Volksgezondheid en zorg (voordelig effect van € 1,1 mln).

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)