Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

Corona heeft impact gehad op de mobiliteit in de stad. Hoewel mensen zijn blijven lopen en fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer dramatisch teruggelopen. Dit zal naar verwachting effect hebben op de nagestreefde groei van het OV-gebruik. De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat hebben we bereikt' zijn nog wel actueel.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8% ntb      

Toelichting effectindicatoren

Realisatiecijfer 2020 wordt na publicatie jaarcijfers RET bepaald. Dit cijfer zal naar verwachting bekend zijn bij de 1ste herziening 2021.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves41.06730.30426.364-3.940

Bijdragen rijk en medeoverheden 40.954 30.066 25.919 -4.147
Overige opbrengsten derden 112 239 527 288
Overige baten 0 0 -81 -81
Lasten exclusief reserves60.99843.91839.385-4.533

Intern resultaat 2.621 3.127 3.091 -36
Intern resultaat 2.621 3.127 3.091 -36
Programmalasten 58.376 40.791 36.294 -4.498
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 57.358 39.817 35.219 -4.598
Kapitaallasten 496 452 452 0
Overige programmalasten 0 0 153 153
Subsidies en inkomensoverdrachten 522 522 469 -53
Saldo voor vpb en reserveringen -19.931 -13.614 -13.021 593
Saldo voor reserveringen -19.931 -13.614 -13.021 593
Reserves12.7735.3204.881-439

Onttrekking reserves 12.773 5.320 4.881 -439
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -7.157 -8.294 -8.139 154

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Hoekse lijn -3.814 -4.253 -439 0
2. BBV-aanpassing overhead 0 -119 0 119
3. Diverse afwijkingen -126 -161 0 35
Totaal afwijkingen -3.940 -4.533 -439 154

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Hoekse Lijn

De verwachte besteding van middelen voor het project Hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) in het boekjaar 2020 is € 4,3 mln lager uitgevallen als gevolg van diverse factoren zoals een belangrijke claim die niet is afgehandeld in 2020, restwerkzaamheden aan het talud over een afstand van 3 kilometer die naar 2021 zijn verschoven en de start van werkzaamheden aan Metro aan Zee die iets naar achteren zijn geschoven. Daarmee is ook de toerekening aan de subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met € 3,8 mln en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam € 439 lager uitgevallen. Het effect op het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De verwachting is dat het totaal beschikbaar projectbudget de komende jaren volledig wordt aangewend voor het project.

 

2. BBV-aanpassing overhead
Voor € 119 wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

3. Diverse afwijkingen

Het resterende verschil van € 35 voordelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op de overige lasten en baten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.