Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen.

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden.

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt.

Het blijft de ambitie van dit college om het aantal uitkeringen eind 2021 te laten dalen naar 30.000. Met de coronacrisis raakt deze ambitie wel uit beeld. De gezondheidscrisis en het bieden van inkomenszekerheid aan de Rotterdammers hebben nu prioriteit van het college. Het aantal bijstandsuitkeringen stond eind 2020 op 36.203. Dit aantal stond eind 2019 op 33.666. De ontwikkeling van het bijstandsvolume wordt in grote mate bepaald door de mate waarin de coronamaatregelen van het kabinet worden versoepeld, en daarmee van de diepte en de duur van de crisis op de economie en werkgelegenheid. In alle onzekerheid is het echter wel zeker dat het realiseren van de doelstelling van 30.000 uitkeringen eind 2021 niet meer haalbaar is. De ambitie is daarmee niet veranderd, wel de termijn waarop dit gehaald kan worden. We zetten alles op alles om het ondanks de coronacrisis beter te blijven doen dan het landelijk gemiddelde.

Mede door de maatregelen van het kabinet ten tijde van de coronacrisis is een enorme verschuiving ontstaan op de arbeidsmarkt. Er zijn bedrijven die veel minder werk hebben en er zijn ondernemingen bij wie de vraag explosief is gestegen. Met de aanpak Rijnmond Werkt Door draagt Rotterdam er samen met de andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, het UWV en de sociale partners aan bij dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. Zo zorgen we ervoor dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait.

De coronacrisis toont het belang aan van om-, her- en bijscholing en van investeringen in leven lang ontwikkelen. Scholing houdt mensen duurzaam inzetbaar. Werkzoekenden die gewend zijn zich te laten bij- of omscholen kunnen makkelijker de overstap van werk naar ander werk maken. Dit maakt iemand crisisbestendiger. Hiervoor is een Rotterdams Scholingsfonds opgericht, waarop Rotterdammers een beroep kunnen doen voor de financiering van hun om-, her- of bijscholing voor krapte- en groeiberoepen.

 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

1.2 Deeltijd werken als opstap naar volledige uitstroom uit de bijstand

1.3 Minder werkloosheid op Zuid

2.1 Wegnemen van belemmeringen

2.2 Speciale inzet kwetsbare doelgroepen

2.3 Arbeidsontwikkeling gericht op de vraag vanuit de markt

3.1 Goede regionale samenwerking (onderwijs, overheid en werkgevers) ondersteunend aan een beter functionerende arbeidsmarkt

3.2 Verhogen participatiegraad van mensen uit het doelgroepregister

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

1.1 b Matchen, begeleiden naar werk

1.2 Begeleiden naar deeltijdwerk

1.3 Aanpak werk op Zuid

2.1 a De werkzoekende centraal

2.1 b Meer maatwerk

2.1 c Inzetten op taaleis

2.2 Aanpak jongeren

3.1 a Transparantie binnen de arbeidsmarkt verhogen

3.1 b SR verplichtingen opbouwen en invullen (aansluiten bij gebiedsontwikkelingen, stedelijke investeringen, transities)

3.1 c Investeren in de (digitale) dienstverlening aan werkgevers (acquisitie, dealmaking)

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde 36.000 33.700 32.000 30.000    
Realisatie 35.292  33.666 36.203      
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%    
Realisatie 40,3%  40,1% 40,24%      
2.2 Jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.250 2.200 2.200 2.080    
Realisatie 2.235  2.037 2.919      

 

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde 7.800 7.600 7.050 6.550    
Realisatie 7.186 6.929 10.317      
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde 4.500 4.500 4.500 4.500    
Realisatie 4.506 4.433 3.364      
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde 13,5 14,5 16,5 16,5    
Realisatie 12,2 13,6 14,7*      
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal) Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150    
Realisatie 1.553 1.350 1.672      
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200    
Realisatie 1.909 1.854 1.423    

 

*voorlopige cijfers

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves2.05014.78415.638855

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.700 14.434 15.572 1.139
Financieringsbaten 0 0 1 1
Overige opbrengsten derden 350 350 64 -286
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves51.08959.41650.714-8.702

Apparaatslasten 41.177 42.467 41.355 -1.112
Inhuur 17.810 13.180 9.722 -3.458
Overige apparaatslasten 1.335 956 994 38
Personeel 22.032 28.331 30.638 2.307
Intern resultaat 974 1.480 1.706 226
Intern resultaat 974 1.480 1.706 226
Programmalasten 8.939 15.469 7.653 -7.816
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.264 14.107 7.147 -6.960
Overige programmalasten 0 0 -2 -2
Salariskosten WSW en WIW 93 0 0 0
Sociale uitkeringen 582 612 342 -269
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 750 166 -584
Saldo voor vpb en reserveringen -49.039 -44.633 -35.076 9.557
Saldo voor reserveringen -49.039 -44.633 -35.076 9.557
Reserves-2.7007500-750

Onttrekking reserves 4.000 750 0 -750
Toevoeging reserves 6.700 0 0 0
Saldo -51.739 -43.883 -35.076 8.807

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Teruggave Btw-compensatiefonds (BCF) op re-integratie trajecten 2.900 0 0 2.900
2. Lagere baten Regiodeal, pijler Werk -2.330 0 0 -2.330
3. Onderschrijding arbeidskosten 0 -1.106 0 1.106
4. Onderschrijding instrumenten begeleiding werkzoekenden 0 -5.318 0 5.318
5. Rotterdams Scholingsfonds (RSF) 0 -850 -450 400
6. Hallo Werk 150 -1.033 0 1.183
7. Social Return 0 -300 -300 0
8. Diverse afwijkingen 135 -95 0 230
Totaal afwijkingen 855 -8.702 -750 8.807

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Teruggave Btw-compensatiefonds (BCF) op re-integratie trajecten

De Hoge Raad heeft met zijn besluit van 10 juli 2020 bepaald dat gemeenten recht hebben op een hogere uitkering uit het BTW Compensatie Fonds (BCF) op re-integratie activiteiten. In augustus is de BCF claim berekend en ingeschat op € 8,6 mln. De claim blijkt uiteindelijk € 11,5 mln te zijn. Het verschil wordt verklaard door een te lage schatting over 2018 en vooral 2019. Het voordeel ten opzichte van de begroting is € 2,9 mln.

 

2. Lagere baten Regiodeal, pijler Werk

Voor de Regiodeal, stimuleren van de werkgelegenheid binnen NPRZ, is € 4 mln aan baten begroot. Door de coronacrisis is een bedrag van € 1,7 mln aan baten genomen. Als gevolg van corona hebben consulenten ander werk gedaan om de inkomenszekerheid van werkzoekenden te garanderen. Ook zijn scholingstrajecten onderbroken of uitgesteld. Tenslotte is de voorkeur gegeven aan een maximale inzet van kosten op een Europees subsidie traject in NPRZ gebied omdat dit subsidietraject 2021 afloopt. Dit leidt tot lagere declaraties aan de Regiodeal van € 2,3 mln. Voor de Regiodeal kan tot 2025 gedeclareerd worden.

 

3. Onderschrijding arbeidskosten

In de loop van 2020 hebben veel uitzendkrachten een ambtelijke aanstelling gekregen bij de gemeente Rotterdam. Binnen de arbeidskosten is deze afbouw van de inhuur goed zichtbaar. Daarnaast is er in de loop van het jaar ook afscheid genomen van een aantal uitzendkrachten. Dit heeft geresulteerd in een beperkte onderschrijding ten opzichte van de begroting van circa € 1 mln (2% van het budget).

 

4. Onderschrijding instrumenten begeleiding werkzoekenden 

Als gevolg van de coronacrisis blijven de uitgaven op programma fors achter op de begroting. Door de crisis kunnen werkzoekenden geen trajecten buiten de deur volgen. Waar mogelijk is getracht dit op te vangen met digitale dienstverlening. Het heeft even geduurd voordat dit op gang is gekomen. De lagere realisatie bedraagt € 5,3 mln.

 

5. Rotterdams Scholingsfonds (RSF)

In september 2020 is het Rotterdams Scholingsfonds van start gegaan en kunnen Rotterdammers die tot de doelgroep behoren een scholingsvoucher voor om-, her- of bijscholing aanvragen. Hiervoor was voor 2020 in totaal € 900 uitgetrokken, waarvan € 450 uit de bestemmingsreserve Herstelmaatregelen corona korte termijn. Vanwege de opstartfase, het lerende karakter van de pilot en de start in het laatste kwartaal van 2020 is er voor € 50 aan vouchers uitgegeven. De ambtelijke aanloop- en uitvoeringskosten zijn betaald vanuit de reguliere begroting voor apparaatskosten en zijn dus niet inbegrepen in het genoemde bedrag van € 50. De onttrekking van € 450 uit de bestemmingsreserve Herstelmaatregelen corona korte termijn was niet nodig.

 

6. Hallo Werk

De kosten Hallo Werk voor 2020 zijn circa € 1 mln lager uitvallen. De onderbesteding zit op beheer- en arbeidskosten, communicatie en ICT. Daarnaast is een hogere regionale bijdrage van € 150 ontvangen voor de ontwikkeling van dit project. Omdat in 2020 veel financiële verplichtingen zijn aangegaan waarvan de prestatie niet meer in 2020 is geleverd, komt een flink deel in 2021 tot betaling.

 

7. Social Return

Vanwege corona is het bestedingsplan Social Return van € 300 niet uitgevoerd. Hierdoor was geen onttrekking nodig vanuit de bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget. 

 

8. Diverse afwijkingen

Dit zijn diverse kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 230.

 

Voor de reserves Re-integratie bijstandsgerechtigden, Crisisdienstverlening (covid-19) en Actieplan arbeidsmarktregio Rijnmond zijn bestemmingsvoorstellen ingediend van in totaal een bedrag van € 4,4 mln.

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Hierdoor bestaat het bestand nu uit vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.
 
Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • re-integratie-instrumenten, waaronder WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten
  • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen
  • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
  • onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties