Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per subcategorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Materiële vaste activa31-12-2020Correctie/ overboekingInvesteringDesinves-teringAfschrijvingBijdrage van derdenDuurzame waarde-vermin-   dering31-12-2021
Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen 26.346 1.528 0 0 50 0 10.776 17.048
Gronden en terreinen in erfpacht 158.626 0 5.089 5.959 0 0 0 157.756
Bedrijfsgebouwen 1.548.380 23.348 0 1.739 50.508 0 -2.539 1.522.020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 492 0 0 0 219 0 0 273
Vervoermiddelen 85.684 0 24.313 2.967 21.453 0 0 85.577
Machines, apparaten en installaties 4.735 4.307 0 0 1.202 111 0 7.729
Overige materiële vaste activa 64.125 31.623 0 0 19.809 0 0 75.939
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 83.580 -78.861 138.817 0 0 10.715 0 132.821
Subtotaal investeringen met een economisch nut1.971.968-18.055168.21910.66593.24110.8268.2371.999.163
Investeringen met een economisch nut met heffing:
Gronden en terreinen 149 0 0 0 11 0 0 138
Bedrijfsgebouwen 8.011 402 0 0 448 0 0 7.965
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 147.252 44.260 0 0 7.051 31.217 0 153.244
Machines, apparaten en installaties 19.159 0 0 0 4.208 0 0 14.951
Overige materiële vaste activa  8.185 7.166 0 0 784 0 0 14.567
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 932 -51.828 56.213 0 0 0 0 5.317
Subtotaal investeringen met een economisch nut met heffing183.688056.213012.50231.2170196.182
Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut:
Gronden en Terreinen 15.286 295 0 0 930 0 0 14.651
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 500.679 66.652 0 0 18.534 2.370 0 546.427
Overige materiële vaste activa 43.290 15.275 0 0 5.779 126 0 52.660
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 32.263 -82.222 100.484 164 0 13.161 0 37.200
Subtotaal invest. in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut591.5180100.48416425.24315.6570650.938
Totaal materiële vaste activa 2.747.174 -18.055 324.916 10.829 130.986 57.700 8.237 2.846.283

Toelichting verloopstaat

Correctie/overboeking

In de kolom Correctie/overboeking worden de overboekingen vanuit de Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) naar de diverse categorieën opgenomen (activeringen). Ook worden in deze kolom interne overboekingen van/naar andere balanscategorieën in vermeld.

 

Saldo Correctie/overboeking - € 18,1 mln onder Investeringen economisch nut heeft betrekking op:

 • Overboekingen van boekwaarden van diverse objecten naar Voorraad (grondexploitaties) - € 1,7 mln;
 • Overboeking van grondwaarde vanuit Voorraad (grondexploitatie Parkstad) naar project Huis op Zuid € 1,3 mln;
 • Overboekingen van vastgoedobjecten naar Voorraad, waarvoor de intentie is deze te verkopen - € 18,8 mln;
 • Terugboekingen van vastgoedobjecten in Voorraad, waarvoor niet meer de intentie is deze te verkopen € 1,1 mln.

 

 

Investeringen met een economisch nut

 

Gronden en terreinen

Het bedrag van € 1,5 mln in de kolom Correctie/overboeking heeft voor € 974 betrekking op de realisatie van P&R Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en voor € 554 op een interne overboeking vanuit Machines, apparaten en installaties economisch nut.

 

De duurzame waardevermindering van € 10,8 mln heeft betrekking op de toevoeging aan de voorziening Schiekadeblok. De stand van de voorziening ultimo 2021 is € 36,7 mln.

 

Gronden en terreinen in erfpacht

In 2021 is voor € 5,1 mln grond uitgegeven in erfpacht, waarvan € 1,7 mln niet-afkoop (canon) en € 3,4 mln (eeuwigdurend) afkoop. De afschrijvingen voor verkopen erfpachtrecht gronduitgiften bedragen € 6 mln. Dit bedrag is verantwoord onder desinvestering.

 

Bedrijfsgebouwen

Het bedrag van € 23,3 mln in de kolom Correctie/overboeking heeft voor € 42,7 mln betrekking op activeringen en voor een bedrag van - € 19,4 mln op interne overboekingen van en naar Voorraad. Dit bedrag is toegelicht onder ‘Correctie/overboeking’.

Activeringen:

 • Schere 47, nieuwbouw HPC Zuidwijk € 9,9 mln;
 • Jaffahof 75, nieuwbouw Arentschool € 8 mln;
 • Leuvehavenpaviljoen € 6 mln;
 • Sandelingplein 25, renovatie Pniëlschool € 6 mln;
 • Vervangende nieuwbouw gymzaal Heijplaat € 2,6 mln;
 • Aanleg twee kunstgrasvelden Noorderbocht € 2,2 mln;
 • Herinrichting schoolplein Hoflaan 113-115 € 1,1 mln;
 • Overige activeringen < € 1 mln € 6,9 mln.

 

 

De afboekingen als gevolg van desinvesteringen voor € 1,7 mln hebben betrekking op:

 • Verkoop 1e Pijnackerstraat 38 € 494;
 • Verkoop Laan van Nieuw Blankenburg 10, brandweerkazerne € 219;
 • Overige verkopen € 564;
 • Sloop Jaffahof 75 € 387;
 • Sloop Heindijk 20 € 75.

 

De duurzame waardeverminderingen van - € 2,5 mln hebben betrekking op:

 • Maatschappelijk vastgoed wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs zonder rekening te houden met duurzame waardeverminderingen. De in 2020 getroffen voorziening RACC valt daarom door aanpassing van de functie weer vrij - € 5,5 mln;
 • Afwaardering Nieuwe Markt 1 (inzake de jaarlijkse taxatie van 1/3 van de commerciële vastgoedportefeuille) € 2,1 mln;
 • Schattingswijziging Schoterboshofweg € 390;
 • Overige boekwaardecorrecties voor € 536.

 

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afval inzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, waardoor de balanswaarde stabiel is. Er zijn in 2021 vervoermiddelen aangeschaft voor een totaalbedrag van € 24,3 mln en de kosten als gevolg van buitengebruikstellingen waren € 3 mln.

 

Machines, apparaten en installaties

Het bedrag van € 4,3 mln in de kolom Correctie/overboeking heeft voor € 4,9 mln betrekking op activeringen en voor - € 554 op een interne overboeking naar Gronden en terreinen economisch nut.

Activeringen:

 • Uitbreiding van laadinfra in parkeergarages € 1,7 mln;
 • Uitbreiding straatparkeren € 956;
 • Brandmeldinstallatie/CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages € 829;
 • Overige activeringen < € 500 € 1,4 mln.

 

Onder bijdrage van derden is een ontvangen subsidie verantwoord van € 111.

 

Overige materiële vaste activa

In 2021 is voor een totaal van € 31,6 mln geactiveerd, waarvan de grootste bedragen betrekking hebben op de volgende kredieten:

 • Anders Werken € 10 mln;
 • Digitaliseringsagenda 2021 & 2022 € 8,2 mln;
 • Vervangingsinvesteringen ICT 2020 € 7,8 mln;
 • Vervangingsinvesteringen ICT 2021 € 3,3 mln;
 • Overige activeringen < € 500 € 2,3 mln.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het bedrag van - € 78,9 mln onder Correctie/overboeking heeft betrekking op het volgende.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activa categorie waarop de investering betrekking heeft. In 2021 is voor een totaalbedrag van  € 80,2 mln in gebruik genomen: Gronden en terreinen € 974, Bedrijfsgebouwen € 42,7 mln, Machines, apparaten en installaties € 4,9 mln en Overige materiële vaste activa € 31,6 mln. Daarnaast is er grondwaarde vanuit Voorraad (grondexploitatie Parkstad) overgeboekt naar Materiële vaste activa in uitvoering project Huis op Zuid voor € 1,3 mln.

 

Het totaalbedrag van de nog niet in gebruik genomen activa is € 132,8 mln.

 

Onder bijdrage van derden is een totaalbedrag opgenomen van € 12,3 mln. Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op een ontvangen bijdrage (woningimpuls) van € 11,4 mln vanuit het Rijk voor de aankoop van het pand Humanitas aan de Carnissedreef (project Strategisch verwerven) en de vrijval van niet aangewende (voormalige) GSB III-middelen voor Plantagelaan - € 1,6 mln.

 

 

Investeringen met een economisch nut met heffing

 

Bedrijfsgebouwen

Er is een bedrag van € 402 geactiveerd voor werkzaamheden aan gebouwen begraafplaatsen en crematoria.

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2021 is voor een totaal van € 44,3 mln geactiveerd voor:

 • Rioolvervanging € 32,7 mln;
 • Gemeentelijk Rioleringsplan € 11,6 mln.

 

Onder bijdrage van derden is de onttrekking aan de voorziening rioolvervanging van € 31,1 mln verantwoord en een bijdrage van € 147 aan rioolvervanging.

 

Overige materiële vaste activa

Het bedrag € 7,2 mln heeft betrekking op de volgende activeringen:

 • Vervangen van bestaande ondergrondse containers € 6,4 mln;
 • Uitbreiding/vervanging prullenbakken € 768.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het bedrag van - € 51,8 mln onder Correctie/overboeking heeft betrekking op het volgende.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activa categorie waarop de investering betrekking heeft. In 2021 is voor een totaalbedrag van  € 51,8 mln in gebruik genomen: Bedrijfsgebouwen € 402, Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 44,3 mln en Overige materiële vaste activa € 7,2 mln.

 

Het totaalbedrag van de nog niet in gebruik genomen activa is € 5

 

 

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

 

Gronden en terreinen

Er is voor een bedrag van € 120 geactiveerd en er is voor € 175 intern overgeboekt vanuit Grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Het bedrag van € 66,7 mln in de kolom Correctie/overboeking heeft voor € 66,8 betrekking op activeringen:

 • Jaaractivering Wegen € 17,9 mln;
 • 2e deelactivering Coolsingel € 14,9 mln;
 • CO2-reductie door ombouw straatverlichting naar LED € 13,3 mln;
 • Buitenruimte Stationsomgeving Hoek van Holland Haven € 5,5 mln;
 • Overige activeringen < € 3 mln € 15,2 mln.

Een bedrag van -€ 175 heeft betrekking op een interne overboeking naar Gronden en terreinen.

 

De onder de bijdrage van derden vermelde post van € 2,4 mln heeft voor € 2,1 mln betrekking op een ontvangen subsidie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor Buitenruimte Stationsomgeving Hoek van Holland Haven. Daarnaast zijn er nog drie andere subsidiebedragen ontvangen met een totaalbedrag van € 271.

 

Overige materiële vaste activa

In 2021 is voor een totaal van € 15,3 mln geactiveerd, waarvan de grootste bedragen betrekking hebben op de volgende kredieten:

 • Bomen en overig groen € 4,8 mln;
 • Vervanging verkeersmanagementsystemen 2021 & 2022 € 3,2 mln;
 • Herinrichting Park de Twee Heuvels € 3,1 mln;
 • Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 € 2,5 mln;
 • Spelen € 1,2 mln;
 • Overige activeringen € 482.

 

Onder bijdrage van derden zijn drie subsidiebedragen verantwoord met een totaalbedrag van € 126.

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het bedrag van - € 82,2 mln onder Correctie/overboeking heeft betrekking op het volgende.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activa categorie waarop de investering betrekking heeft. In 2021 is voor een totaalbedrag van  € 82,2 mln in gebruik genomen: Gronden en terreinen € 120, Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 66,8 mln en Overige materiële vaste activa € 15,3 mln.

 

Het totaalbedrag van de nog niet in gebruik genomen activa is € 37,2 mln.

 

Onder bijdrage van derden is een totaalbedrag opgenomen van € 13,2 mln. Dit bedrag heeft voor het grootste deel te maken met twee ontvangen subsidies van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, te weten € 6,6 mln voor Openbare Ruimte Hart van Zuid en € 3 mln voor Busstation Hart van Zuid en subsidie van € 2,2 mln Mainport Rotterdam (PMR) 150ha Vlinderstrik.