Voorraden

De voorraden bestaan uit aanwezige materialen, grondexploitaties en handelsgoederen. Onder de tabel zijn de onderdelen nader toegelicht. Tevens is hier een toelichting gegeven op de geraamde kosten, opbrengsten en eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.

Voorraden 31-12-2020Correctie / overboekingRenteInvesteringDesinvesteringNiet Gemeentelijke bijdrageGemeentelijke bijdrageGenomen resultaat/ mutatie voorziening31-12-2021
Grond- en hulpstoffen         
Grond- en hulpstoffen 5.488 0 0 0 689 0 0 0 4.799
Subtotaal grond- en hulpstoffen5.4880006890004.799
         
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie         
Bouwgronden in exploitatie -99.695 1.683 -680 63.231 60.611 11.428 -1 29.943 -77.556
Voorziening BIE -32.928 11.788 -429 0 0 0 0 -12.234 -33.803
Subtotaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie-132.62313.471-1.109 63.231 60.61111.428-1 17.709 -111.359
 
Gereed product en handelsgoederen         
Gereed product en handelsgoederen 43.448 16.372 0 21.038 15.889 0 0 0 64.969
Voorziening handelsgoederen -1.474   0 0 0 0 0 1474 0
Subtotaal gereed product en handelsgoederen41.97416.372021.03815.889001.47464.969
Totaal voorraden -85.161 29.843 -1.109 84.269 77.189 11.428 -1 19.183 -41.591

Toelichting verloopstaat

Grond- en hulpstoffen

Tot de grond- en hulpstoffen behoren de magazijnen Materiaalvoorziening, Schone Stad, Zuidlaardermeer, Vervoer en Materieel (lease) en de kwekerij Bomen en Planten van Stadsbeheer.

 

Bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde grond met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond. Het doel is om deze grond (opnieuw) te bebouwen.
Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van het programma Stedelijke Inrichting, taakveld 8.2 Grondexploitaties.


Correctie/Overboeking

De correctie/overboeking (€ 1,7 mln) betreft een interne overboeking van gronden van de Materiele vaste activa naar de grondexploitaties Revitalisering Spaanse Polder, Dukdalf, Sportcampus Rotterdam, Heijplaat Nieuw Dorp, Stadshart en Maasranden. 

 

Rente

De rente op de bouwgronden in exploitatie van - € 1,1 mln wordt, conform het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO), verantwoord onder onderhanden werk.

Investering

De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 63,2  mln bestaan voor € 5,0 mln uit verwervingskosten, € 27,9 mln kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, € 22 mln voor de kosten voor ureninzet, € 3 mln voor overige verrekeningen en € 5,3 mln voor overige kosten, waarvan € 2,9 mln uitbestede werkzaamheden.

 

Desinvestering

De desinvesteringen van € 60,6 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften hebben plaatsgevonden in Nesselande € 4,4 mln, Maasranden € 3,3 mln, Lloydkwartier € 9,6 mln, Park Zestienhoven € 5,3 mln, Katendrecht  € 4,1 mln, Tweebosbuurt € 4 mln. Het restant is verdeeld over een meerdere projecten en heeft betrekking op gronduitgiften kleiner dan € 3 mln.

 

Niet-gemeentelijke bijdrage

De niet-gemeentelijke bijdragen van € 11,4 mln bestaan voor € 3,9 mln uit ontvangen subsidies (oa voor Carnissepoort en Groningerstraat), voor € 1,2 mln uit investeringsbijdragen, overboekingen activa - € 1,9 mln en voor € 8,2 mln overige opbrengsten (bijdragen derde in het kader van samenwerkingsovereenkomsten).

 

Genomen resultaat/mutatie voorziening

Het genomen resultaat van € 29.9 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie € 32,9 mln en een verliesneming van € 3,0 mln. Het gaat hier om verliesnemingen op grondexploitaties die zijn afgesloten met een negatief saldo van € 1,3 mln en om een correctie op de tussentijdse resultaatneming van € 1,7 mln. De mutatie verliesvoorziening grondexploitaties is € 12,2 mln. In de toelichting op het programma Stedelijke Inrichting worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.

De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2021 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 491 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken € 332 mln, apparaat € 46 mln, verwervingen € 35 mln en overige kosten € 78 mln.  De geraamde opbrengsten bedragen € 531 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften € 505 mln, subsidies € 4 mln en overige opbrengsten € 22 mln.
Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 98,2 mln. Het verwachte resultaat op de eindwaarde is € 122,4 mln. In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitgangspunten, parameters, risico’s etc. nader uitgewerkt.

Voorzieningen BIE31-12-2020Correctie / overboekingrenteGenomen resultaat / mutatie voorziening31-12-2021
Voorziening negatieve GU-plannen -32.928 11.788 -429 -12.234 -33.803
Totaal voorzieningen BIE -32.928 11.788 -429 -12.234 -33.803

Voorziening negatieve GU-plannen

Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde is een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31 december 2021 bedraagt de verliesvoorziening - € 33,8 mln. Conform het BBV mag maximaal de boekwaarde van het onderhanden werk van de betreffende grondexploitaties als een waardecorrectie op de post bouwgronden in exploitatie worden gepresenteerd. In het geval dat de te treffen voorziening hoger is dan de boekwaarde, wordt het restant gepresenteerd aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen. Op basis van de boekwaarden van de negatieve grondexploitaties wordt € 33,8 mln als waarde correctie op de bouwgronden in exploitatie (eindstand 31.12.2021) gepresenteerd en € 42,1 mln onder de voorzieningen. De correctie overboeking betreft het effect reclassificatie BIE 2020 (€ 30,3 mln) en 2021 (42,1 mln)

 

Gereed product en handelsgoederen

Deze post betreft projectmatig aangekochte woningen voor het Nationaal Plan Rotterdam Zuid (NPRZ) en voorraad objecten Vastgoed. De correctie/overboeking kolom bevat de overboeking vanuit de MVA (Materiële Vaste Activa) voor een bedrag van € 16,4 mln.

Investering bedraagt € 21 mln en de desinvestering van € 15,9 mln heeft betrekking op de verkoop van panden.