Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Toevoegingen

Ten behoeve van de onderstaande projecten is in 2021 € 2,7 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 2 mln is vanuit het programma Duurzaam overgeheveld ten behoeve van het project Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR);
  • € 712 is vanuit cluster Stadsbeheer toegevoegd aan het programma Extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen.

Onttrekkingen

In 2021 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling € 13,7 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2021 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Buitenruimte Floating Office Rotterdam, herinrichting Coolsingel, Staringbuurt, Keerlus Wilhelminaplein – Deel Posthumalaan Zuid, programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Het Park, Rondje Stadionpark brug eiland Brienenoord.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2021 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Vergroening bestaande parkeerplaatsen, KPSV Bodemsanering, Evenementendek dak Museumpark, Het Park, Campus Tarwewijk fase 2, Herstructurering Landbouwbuurt, Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening, Herinrichting Hofplein 19-20 en  Paradijslaan e.o. buitenruimte.

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2021 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2021 doorgeschoven naar 2022.

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2021 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Vrijval

In 2021 is ten behoeve van de kapitaallasten € 1,5 mln naar de RIM  overgeheveld voor het project Multifunctioneel Centrum in Pernis.