Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam; Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende dekkingsmiddelen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit acht verschillende cilinders, elk met een specifieke, transparante functie. 

Verloopstaat RIM cilinders

Toevoegingen

Alle middelen die toegevoegd worden aan de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), komen in cilinder 0 (Allocatie investeringsmiddelen) terecht. Vanuit deze cilinder wordt het geld herverdeeld over de overige cilinders.

Cilinder 6, Investeringsmiddelen genererend vermogen, wordt niet gebruikt, en is daarom niet opgenomen in de overzichten.

Onttrekkingen

De onttrekking aan cilinder 0 heeft betrekking op de Regiodeal NPRZ vanuit het ‘oude’ IFR, €16,5 mln.
Daarnaast is €7,4 mln onttrokken voor het begrotingsevenwicht vanwege de dividendderving bij de verkoop van de deelneming Eneco.

De onttrekking aan cilinder 1 betreft de dekking van kapitaallasten, hoofdzakelijk van investeringen uit het IFR.

Aan cilinder 2 wordt onttrokken om lasten in de exploitatie te dekken, zoals out of pocket of subsidies. Zie hiervoor de tabel onderaan deze pagina.

Cilinder 3 garandeert de risico’s en bijkomende exploitatielasten van de financiële activa vanuit de verkoopopbrengst Eneco, zoals fondsen, aandelenkapitaal en leningen.

Voor nieuwe investeringen wordt vanuit de exploitatie geld toegevoegd aan cilinder 4, om vandaaruit te worden overgebracht naar cilinder 1 voor kapitaallasten of cilinder 2 voor out of pocket.

Extra kapitaallasten voor investeringen bij vervanging, renovaties en restauraties worden geregeld binnen cilinder 5. Voeding vindt plaats door vrijval van kapitaallasten.

Onderstaand overzicht van de verdeling van de Enecomiddelen laat zien hoeveel hiervan vanuit cilinder 7 bestemd is. Er wordt niet rechtstreeks onttrokken aan deze cilinder. De onderdelen voor cilinders 0 en 2 worden uiteindelijk daadwerkelijk onttrokken voor de exploitatie. Wanneer binnen cilinder 3 geld beschikbaar komt, door bv. verkoop, onderbesteding of aflossing, vloeit dit terug naar cilinder 7. Op deze wijze blijft de omvang van de verkoopopbrengst bewaard.

Enecomiddelen

De opbrengst van de verkoop Eneco is na vorming van de bestemmingsreserve Energietransitiebudget, toegevoegd aan RIM-cilinder 7.

Een adviescommissie doet voorstellen voor het bestemmen van dit geld, waarbij de omvang van de verkoopmiddelen zoveel mogelijk in stand blijft. Bestemmingen worden binnen de RIM verplaatst naar cilinder 0 voor dekking van de begroting, cilinder 2 voor dekking van subsidies en cilinder 3 voor dekking van de exploitatielasten en risico’s van fondsen, leningen en deelnemingen. De onderwerpen die in 2020 zijn besloten, zijn voorzien van een " * ".

Verbijzondering Verkoopopbrengst Eneco:

 
Opbrengst verkoop deelneming Eneco: 1.289.713
Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ETB) * 68.200
Gestort in RIM, cilinder 7 1.221.513

Cilinder 0

 
Dividendderving Eneco * 30.900

Cilinder 2

 
DigiDeal010 * 1.964
Rotterdams Scholingsfonds (RSF) * 14.000
Woningbouwimpuls (WBI) * 39.700
Cilinder 3  
Lening Ahoy 2.400
Energietransitiefonds 1, particulieren * 25.000
Energietransitiefonds 2+3, VVE’s en MKB * 6.500
Energietransitiefonds Rotterdam BV * 100.000
Deelneming Stedin 63.380
Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR) 2.500
Groeisteun innovatieve bedrijven 7.700
Investeringsfonds Uniiq 3.000
Fonds Vitale Kerngebieden 9.000
Eindstand cilinder 7 915.469

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2021 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.