Bestemmingsreserve NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk, Cultuur, Veiligheid en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ.  De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmings­reserve is gevormd. De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen door gemeentelijke middelen voor projecten in Rotterdam zuid te bundelen.

De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmings­reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3).

Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke financiële middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken.

Vanaf 2018 zouden tevens de rijksmiddelen vanwege de regiodeal Rotterdam zuid (2018-2025) en de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het Rijk heeft echter in december 2019 de rijksmiddelen voor de Regiodeal gewijzigd van decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering. Daarom zijn alleen de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal NPRZ en de rijksmiddelen regiodeal voor 2018 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en worden de rijksmiddelen voor 2019-2021 ondergebracht in een afzonderlijk fondsproject.

Vanaf 2022 zal de bestemmingsreserve ook worden aangevuld met de gemeentelijke financiële middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de door het Rijk toegekende middelen voor Feijenoord en Charlois in het kader van de rijksregeling “Herstructurering Volkshuisvesting”. 

Toevoegingen

In 2021 is aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen toegevoegd:

Vanuit de RIM (voorheen IFR):

  • € 5 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid (convenant Financiële impuls Rotterdam Zuid 2016-2022) – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 50 mln te reserveren;
  • € 10 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de Regiodeal Rotterdam Zuid (Regiodeal Rotterdam Zuid 2018-2025) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 100 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen;
  • € 1,5 mln voor apparaatskosten voor het programma NPRZ-wonen, conform besluiten in de begroting 2019 (Voorjaarsnota 2018).

Vanuit taakveld Wonen en bouwen en (BWT) van cluster SO:

  • € 3,5 mln ten behoeve van de basisaanpak particuliere woningvoorraad (conform besluit directie cluster Stadsontwikkeling 21 februari 2019 en Voorjaarsnota 2019).

Vanuit taakveld Wonen en bouwen en Wonen (GO Charlois) van cluster SO:

  • € 2,8 mln. dit betreft de terugbetaling van Woonbron aan de gemeente conform raadsbesluit “herziening van de grondexploitatie Urkersingel” van 16 december 2021.

Onttrekkingen

In totaal is er in 2021 € 25,5 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen. De grootste uitgaven in 2021 betreffen uitgaven voor het programma Steigers op Zuid (€ 900) en de uitvoeringskosten voor de projecten Mijnkintbuurt blok 1+2 en blok 3 (€ 2,7 mln), Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 (€ 2,2 mln), de subsidieregeling samenvoegen voor particulieren (€ 600), Swiego (600) en Carnisse-eiland (600) en buitenruimte Vreewijk-Valkeniersbuurt en Vreewijk-Linker Halve Vlieger (€ 600).Ook is er in 2021 € 1,5 mln besteed aan uitvoeringskosten voor het programma NPRZ-Wonen en een aantal kleinere (buitenruimte)projecten zoals Kindercampus Bloemhof, Malieklos, Campus Tarwewijk en Walravenbuurt.

De reden dat er in 2021 meer is onttrokken dan begroot komt doordat de gemeenteraad in december 2021 positief heeft besloten over het in uitvoering nemen van de grondexploitatie Urkersingel. Op basis van dit raadsbesluit is € 11,8 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen om hiermee een verliesvoorziening te vullen van deze grex. 

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2021 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie.

Vrijval

Niet van toepassing