Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

 1-1-2021VermeerderingVermindering31-12-2021Rente:
Obligatieleningen 55 0 0 55 N.v.t.
Medium Term Notes 351.000 0 308.500 42.500 439
Totaal obligatieleningen:351.0550308.50042.555439
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 452.037 100.000 106.166 445.871 14.647
Openbare lichamen 75.000 0 0 75.000 922
Overige binnenlandse sectoren 0 0 0 0 0
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 0 0 0
Totaal onderhandse leningen527.037100.000106.166520.87115.569
Door derden belegde gelden 0 0 0 0 N.v.t.
Waarborgsommen 2.220 576 315 2.481 N.v.t.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht 34.281 1.506 1.189 34.598 N.v.t.
Totaal overige leningen36.5012.0821.50437.079N.v.t.
Totaal vaste schulden 914.593 102.082 416.170 600.505 16.008

Toelichting verloopstaat

Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

 

Obligatieleningen


Obligatieleningen

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

 

Medium Term Notes

Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2021 is er voor € 308,5 mln afgelost.

 

 

Onderhandse leningen

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

 1-1-202131-12-2021
Bank Nederlandse Gemeenten 278.935 355.333
Nederlandse Waterschapsbank 173.102 90.538
Totaal 452.037 445.871

Onderhandse leningen van openbare lichamen

Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal worden afgelost.

 

Overige leningen

Waarborgsommen

Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.


Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht. 

Vooruitontvangen Afkoopsommen
Erfpacht
 
Balans per 31-12-2020 34.281
Toevoeging afkoopsommen 2021 1.506
Vrijval / Verminderingen 20211.189
Balans per 31-12-202134.598