Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Kortlopende schulden31-12-202031-12-2021
Overige kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 0 425.000
Banksaldi 5.612 10.083
Overige schulden 119.423 120.542
Totaal netto-vlottende schulden 125.035555.625

Toelichting verloopstaat

De kasgeldleningen die zijn aangegaan geven de korte termijn financieringsbehoefte weer.

Overige kasgeldleningen31-12-202031-12-2021
Achmea Investering Management (A.I.M.) Lagere Overheden (LO) Kasgeldstortingen Fonds 0 150.000
Aegon Custody BV 0 125.000
Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (OV) 0 100.000
Zilveren Kruis 0 50.000
Totaal 0 425.000

Het saldo van ontvangsten en betalingen bepalen de behoefte aan kasgeldleningen.

 

Banksaldi31-12-202031-12-2021
Betalingen onderweg/kruisposten 9.514 10.868
BNG -3.902 -785
Totaal 5.612 10.083

Het saldo betreft de betalingen onderweg naar de bank en de schuldpositie van bankrekeningnummers welke op naam staan van de gemeente Rotterdam.

 

Overige schulden31-12-202031-12-2021
Na te betalen facturen 93.419 100.571
Crediteuren Kredietbank  11.261 13.134
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling  11.971 3.498
Herziening gemeentefonds 2.635 3.187
Overige schulden < 5 mln 137 152
Totaal 119.423 120.542

Na te betalen facturen

Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen die voor eind december zijn ontvangen.

 

Crediteuren Kredietbank

De bedragen hebben betrekking op schulden aan derden die zijn overgenomen van particulieren in het kader van de schuldhulpverlening.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een maatregel om zelfstandige ondernemers, waaronder Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) te ondersteunen tijdens de corona crises. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen voert de Zelfstandige regeling uit. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 

Herziening Gemeentefonds

De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'.

 

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit een bankrekening waarvan cliënten die geen beschikking hebben over een eigen bankrekening met een prepaidkaart een gelimiteerd bedrag kunnen opnemen.