Juridische diensten

Bezwaarbehandeling

In 2021 ontving onze gemeente 13.186 bezwaarschriften. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen er 12.689 bezwaarschriften binnenkwamen. Van de bezwaarschriften is 90% tijdig behandeld. Dat is zo’n 7 procent hoger dan in 2020. Bij 82% van de besluiten op bezwaar bleef het in beroep in stand. Ook dat is een verbetering ten opzichte van 2020 (81%) en geeft tegelijkertijd een indicatie van de kwaliteit van de bezwaarbehandeling.

In het aanbod aan werk was in 2021 een verschuiving te zien. Dat kwam enerzijds door corona en anderzijds door intensivering van het beleid op bepaalde gebieden. Er was onder andere een toename van bezwaren tegen het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval, het afwijzen van parkeervergunningen, bezwaren tegen ruimtelijke besluiten als huisvestingsvergunningen, en tegen de toepassing van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Inhoudelijk stond de invloed van de menselijke maat centraal. In 2022 ontwikkelt zich dat verder.

Net als in 2020 was de invloed van corona in 2021 goed te merken in de uitvoering van het werk. Fysieke hoorzittingen - de kern van de bezwaarprocedure - waren lange tijd niet mogelijk. Er is in 2021 veel gebruik gemaakt van telefoneren en MS Teams.

Beroepsbehandeling

In 2021 ontving onze gemeente ruim 2.100 beroepsschriften – inclusief het hoger beroep - en voorlopige voorzieningen. Ook in de behandeling van beroeps- en hogerberoepszaken was de menselijke maat merkbaar. De rechtbank en de Centrale Raad van Beroep droegen meer dan voorheen op te bezien of een schikking mogelijk is. Verder was het te merken dat de gemeente werkt aan de woningbouwopgave. Als voorbeeld staan hieronder twee zaken waaraan Juridische Diensten een substantiële bijdrage heeft geleverd:

  • Bestemmingsplan Boezembocht-Veilingterrein: dit plan maakt de bouw van ruim 800 woningen mogelijk. Dit draagt bij aan de gewenste gemeentelijke woningbouwopgave. Belangrijkste opgave was de inpassing van de bestaande metaalbewerkingsbedrijven in de directe omgeving van de te bouwen woningen.
  • Omgevingsvergunning bouw en afwijken van bestemmingsplan voor de Modernist, aan het Weena: het betrof de herontwikkeling van het voormalig Weenapoint aan het Kruisplein te Rotterdam en bestond uit sloop van een verouderd kantoor en nieuwbouw van woningen, kantoren en commerciële ruimtes.

In het sociale domein bleef 83% van de zaken in stand. Voor de overige zaken was dat 79%. In totaal bleef 82% van de besluiten in stand.

Juridische kwaliteitszorg

Uit het rapport Legal audit kwam een aantal aanbevelingen voort. Drie van deze aanbevelingen zijn ingevoerd. Het gaat om de juridisch controller meer in control te brengen, juristen in de voorhoede van processen te plaatsen en om de ontwikkeling van een concernbrede visie op volwassenheid van het juridisch risicomanagement.

Uit de invoering van de aanbevelingen kwam een cursus juridische basiskennis voort voor niet juristen binnen de organisatie. Verder is de positie van de juridisch controller versterkt door de verplichte juridische advisering over en control op agendaposten. In het kader van het juridisch risicomanagement is gestart met een concerndashboard met juridische indicatoren. Die geven een beeld van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke besluitvorming en van mogelijke risico’s. 

Advocatuur

In diverse gecompliceerde en politiek gevoelige juridische procedures zijn mooie resultaten geboekt. De advocaten in gemeentelijk dienstverband raken steeds meer structureel vanaf het begin betrokken bij gecompliceerde dossiers. Dit voorkomt juridische problemen. In veel dossiers is de advocaat met een gemeentelijke dienstbetrekking een volwaardig alternatief voor de externe advocaat. Door de inbedding in de organisatie heeft de eigen advocaat een groter omgevingsbewustzijn dan de externe advocaat. Dat draagt bij aan oplossingsgerichte advisering. De gemeentelijke organisatie herkent dit steeds beter. Bovendien bespaart de organisatie op de kosten voor externe advocatuur. Mede daarom is de afdeling Juridische Diensten versterkt met twee advocaten.

Bedrijfsvoering
Juridische Diensten is in 2021 opnieuw ISO-gecertificeerd. Dit certificaat is een internationaal keurmerk voor kwaliteitsmanagement. Het certificaat is met 3 jaar verlengd.