Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen zijn er niet geweest. De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). In 2021 is de aanslagoplegging regulier plaatsgevonden, d.w.z. zonder tijdelijke opschorting zoals in 2020. Het herstarten van de invordering in augustus 2020 heeft geleid tot ruimhartige maatwerkafspraken met belastingplichtigen die vorderingen niet of niet volledig konden betalen, ook in 2021. Dit uiteraard wel binnen de geldende wet- en regelgeving.

Bij precariobelasting voor terrassen hebben we een nultarief gehanteerd in 2021.  Deze heffing (met nultarief voor 2021) over 2021 wordt opgelegd in 2022. 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves33.63035.84937.6491.800

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 400 628 228
Belastingen 124 124 180 55
Overige opbrengsten derden 33.506 35.324 36.429 1.104
Overige baten 0 0 412 412
Lasten exclusief reserves-2.258-3.446-4.245-799

Apparaatslasten 5.930 6.421 6.050 -371
Inhuur 187 577 423 -154
Overige apparaatslasten 197 302 175 -127
Personeel 5.546 5.542 5.452 -89
Intern resultaat -13.569 -14.355 -14.296 59
Intern resultaat -13.569 -14.355 -14.296 59
Programmalasten 5.381 4.488 4.001 -487
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.777 2.509 2.500 -9
Kapitaallasten 608 608 608 0
Overige programmalasten 996 1.371 892 -478
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 35.888 39.295 41.893 2.598
Saldo voor reserveringen 35.888 39.295 41.893 2.598
Reserves0265228-37

Onttrekking reserves 0 265 228 -37
Saldo 35.888 39.560 42.121 2.562

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 1.016 0 0 1.016
2. Uitvoeringskosten Toeslagenaffaire Belastingen 233 - 210 0 443
3. Vrijval voorziening belastinggeschillen 412 0 0 412
4. Overige afwijkingen 139 - 589 - 37 691
Totaal afwijkingen 1.800 - 799 - 37 2.562

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 2,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten
De aanmanings- en vervolgingsopbrengsten in 2021 hebben geresulteerd in een voordeel van € 1 mln. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door toename in het aantal opgelegde naheffingsaanslagen Parkeren in 2021.

 

2. Uitvoeringskosten Toeslagenaffaire Belastingen
Voor het behandelen van de kwijtscheldingsaanvragen van de gedupeerden in het kader van de toeslagenaffaire, is vanuit het Rijk een vergoeding verstrekt van € 443. Deze vergoeding is bestemd voor de uitvoeringskosten die gemoeid zijn bij de afwikkeling van kwijtscheldingsaanvragen in 2022 en verder.

 

3. Vrijval voorziening belastinggeschillen
De gemeente Rotterdam is in een belastinggeschil inzake precario leidingen door de rechtbank in het gelijk gesteld. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van de voorziening van € 412.

 

4. Overige afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 691 waaronder een onderbesteding van € 170 op het budget ter verbetering van kwaliteit basisregistratie personen (BRP) als gevolg van coronamaatregelen; een onderbesteding van € 37 bij de bestemmingsreserve project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet waardering onroerende zaken (WOZ) omdat het vinden van gekwalificeerd personeel voor project BAG WOZ langer heeft geduurd dan eerder gedacht; een onderbesteding van € 244 op de arbeidskosten onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt en tot slot overige kleinere afwijkingen van € 240.
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.