Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

In 2021 heeft de hotelbranche weer een stijgende lijn in de bezettingsgraad laten zien, hoewel deze in 2021 nog steeds lager is geweest dan in de jaren voor corona.

Tevens is in 2021 een overeenkomst gesloten met Airbnb, waardoor voor boekingen in Rotterdam die via dit platform plaatsvinden, direct de logiesbelasting wordt geïnd. Dit maakt het voor zowel gasten als logiesverstrekkers in dit segment eenvoudiger om logiesbelasting correct af te dragen.
 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves13.2165.6545.68531

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1 1
Belastingen 13.216 5.654 5.683 29
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves326357336-21

Apparaatslasten 325 352 332 -20
Inhuur 10 32 23 -8
Overige apparaatslasten 11 17 10 -7
Personeel 304 304 299 -5
Intern resultaat 0 4 4 -1
Intern resultaat 0 4 4 -1
Saldo voor vpb en reserveringen 12.891 5.297 5.349 51
Saldo voor reserveringen 12.891 5.297 5.349 51
Saldo 12.891 5.297 5.349 51

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Overige afwijkingen 31 -21 0 51
Totaal afwijkingen 31 -21 0 51

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 51 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Overige afwijkingen
Dit betreft een saldo van diverse kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 51.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.