Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor, de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien

Weerstandsvermogen
Eén van de uitgangspunten van het gevoerde financieel beleid is dat het weerstandsvermogen minimaal 1,00 bedraagt. Indien op enig moment het weerstandsvermogen als gevolg van forse financiële tegenvallers minder dan 1,00 bedraagt, worden er maatregelen getroffen die het aannemelijk maken dat het weerstandsvermogen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming weer 1,00 of meer zal bedragen. Voor ontwikkelingen van het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 

Concernbrede reserves
Omwille van een sluitend financieel meerjarenbeeld is op dit taakveld tot toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene reserve besloten. Voor ontwikkelingen van deze en andere reserves zoals de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds en de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor wordt verwezen naar de balanspagina Reserves. Voor laatst vermelde bestemmingsreserve wordt ook verwezen naar de balansbladen Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en Verloopstaat Rotterdamse Investeringsmotor (RIM).

Verder wordt verwezen naar de paragraaf Financiële Kengetallen voor de ontwikkelingen in de houdbaarheid van onze financiële positie.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Lasten exclusief reserves5.8832.7982.054-744

Programmalasten 5.883 2.798 2.054 -744
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.883 2.798 2.034 -764
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 20 20
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.883 -2.798 -2.054 744
Saldo voor reserveringen -5.883 -2.798 -2.054 744
Reserves64.628-36.552-36.5520

Onttrekking reserves 92.324 24.962 24.962 0
Toevoeging reserves 44.749 64.864 64.864 0
Vrijval reserves 17.053 3.350 3.350 0
Saldo 58.745 -39.350 -38.606 744

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Post onvoorzien 0 -600 0 600
2. Diverse afwijkingen 0 -144 0 144
Totaal afwijkingen 0 -744 0 744

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 744 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Post onvoorzien
De post onvoorzien hoefde in 2021 niet ingezet te worden.

2. Diverse afwijkingen
Diverse afwijkingen betreffen minder gerealiseerde materiële kosten dan geraamd.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor, de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op circa € 1,00 per inwoner.