OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

In 2021 is, ondanks de effecten van de maatregelen, het betaalgedrag van de belastingplichtigen positief te noemen. We zien dat veel belastingplichtigen keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling; zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan in de jaren voor Corona. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves199.279205.279213.4018.122

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 20 20
Belastingen 199.279 205.279 213.382 8.102
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.99610.56710.906339

Apparaatslasten 6.017 6.514 6.138 -376
Inhuur 189 586 429 -157
Overige apparaatslasten 200 306 177 -129
Personeel 5.627 5.622 5.532 -90
Intern resultaat 7 80 99 19
Intern resultaat 7 80 99 19
Programmalasten 3.973 3.973 4.668 696
Overige programmalasten 3.973 3.973 4.668 696
Saldo voor vpb en reserveringen 189.284 194.713 202.496 7.783
Saldo voor reserveringen 189.284 194.713 202.496 7.783
Saldo 189.284 194.713 202.496 7.783

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten OZB niet-woningen 8.102 0 0 8.102
2. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 696 0 -696
3. Overige afwijkingen 20 -357 0 377
Totaal afwijkingen 8.122 339 0 7.783

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 7,8 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1.    Opbrengsten OZB niet- woningen 
Bij de Onroerendezaakbelasting niet woningen zien we per saldo voor belastingjaren 2019, 2020 en 2021 een hogere opbrengst van € 8,1 mln. Deze meeropbrengst wordt voor € 5 mln veroorzaakt door nieuwe inzichten in de waardering van een specifiek vastgoedobject. De overige € 3,1 mln is het gevolg van een hogere waardeontwikkeling in het havengebied dan in eerste instantie werd verwacht.

 

2.    Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 
Aan de voorziening dubieuze debiteuren bedrijven wordt per saldo € 696 extra gedoteerd. De dotatie heeft plaatsgevonden omdat naar verwachting meer faillissementen zullen ontstaan op het moment dat de coronaondersteuning van de rijksoverheid wordt stopgezet.

 

3.    Overige afwijkingen 
Dit betreft een saldo van diverse kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 377.
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.