Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting.

De Rijksbelastingdienst legt de gemeente Rotterdam met ingang van heffingsjaar 2016 aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) op. De eerste definitieve aanslag ontvingen wij begin 2020. Daarin, maar ook in aanslagen over latere jaren, wordt de gemeente behoudens voor activiteiten als lease, bedrijfsafval en containerservices, ook aangeslagen voor activiteiten als verhuur reclame-uitingen en veilingen brandstofverkooppunten. De gemeente neemt met betrekking tot de twee laatstgenoemde activiteiten het standpunt in dat in deze gevallen geen sprake is van Vpb-plichtige ondernemingsactiviteiten, maar van normaal vermogensbeheer. Tegen dit deel van de aanslag heeft de gemeente dan ook bezwaar ingediend. Dit bezwaar is door de Rijksbelastingdienst in augustus 2020 niet gehonoreerd, waarop de gemeente beroep bij de belastingrechter heeft aangetekend. Dit beroep heeft tot nu toe nog niet tot een zitting bij de belastingrechter geleid. Bij het opstellen van jaarstukken 2021 is het wachten op de behandeling van deze beroepszaak.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb)Oorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Lasten exclusief reserves0000

Intern resultaat 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting8002.1961.578-617

Saldo voor reserveringen -800 -2.196 -1.578 617
Saldo -800 -2.196 -1.578 617

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vennootschapsbelasting 0 -617 0 617
Totaal afwijkingen 0 -617 0 617

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 617 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Vennootschapsbelasting
In 2021 heeft een correctie plaatsgevonden op de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het boekjaar 2020 voor de onderdelen bedrijfsafval en containerservice. Na de correctie heeft de gemeente Rotterdam van de Rijksbelastingdienst een voorlopige aanslag over het boekjaar 2020 ontvangen en verwerkt in de exploitatie.
 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb) zijn onder meer gemeenten met ingang van 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Hoewel op dit moment niet duidelijk is welke gemeentelijke activiteiten de Rijksbelastingdienst onder de bepalingen van het Vpb wil scharen, gaat de gemeente Rotterdam er momenteel van uit dat de activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval (deels) onder deze belastingplicht vallen. De totale lasten raamt de gemeente voor 2020 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.