Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 2

Begraafplaatsen en crematorium

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

TAAKVELD 3

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

TAAKVELD 7

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

TAAKVELD 8

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s, ten aanzien van het stedelijk watersysteem, dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 9

Ruimtelijke ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

TAAKVELD 10

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   kg / inwBron
Omvang huishoudelijk restafval Kilogram per inwoner per jaar Streefwaarde

249

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie

281(2021)

Toelichting BBV-indicatoren

Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves250.712244.189255.56411.375

Bijdragen rijk en medeoverheden 229 -1.459 2.080 3.539
Belastingen 82.176 81.787 82.296 509
Overige opbrengsten derden 169.418 165.030 171.492 6.462
Overige baten -1.111 -1.169 -305 865
Lasten exclusief reserves383.494397.498398.8511.353

Apparaatslasten 127.060 136.776 136.829 53
Inhuur 6.940 7.227 8.700 1.473
Overige apparaatslasten 3.199 5.255 4.415 -840
Personeel 116.921 124.294 123.714 -580
Intern resultaat -5.471 -5.855 -3.973 1.883
Intern resultaat -5.471 -5.855 -3.973 1.883
Programmalasten 261.905 266.578 265.995 -583
Financieringslasten 0 0 3 3
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 162.083 170.207 166.579 -3.628
Kapitaallasten 65.794 60.929 62.074 1.145
Overige programmalasten 34.029 34.619 35.309 690
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 822 2.029 1.207
Saldo voor vpb en reserveringen -132.782 -153.309 -143.287 10.021
Saldo voor reserveringen -132.782 -153.309 -143.287 10.021
Reserves9.29813.0798.928-4.151

Onttrekking reserves 9.298 13.079 8.928 -4.151
Toevoeging reserves 600 0 0 0
Vrijval reserves 600 0 0 0
Saldo -123.484 -140.230 -134.359 5.871

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark 0 -2.829 -2.829 0
2. Meeropbrengsten Bedrijfsreiningsrecht en  Afvalstoffenheffing 2.941 0 0 2.941
3. Aanpak zwerfafval 1.100 1.100 0 0
4. Opbrengsten Nedvang 1.023 0 0 1.023
5. Beheer en onderhoud 3.357 4.279 -38 -960
6. Leges leidingen 1.581 -204 0 1.785
7. Bommen regeling 663 670 0 -7
8. Ruimingsproject Claes de Vrieselaan 0 -700 0 700
9. Vrijval voorziening afkoop grafonderhoud 898 0 0 898
10. Blauwalg Kralingse plas -353 -1.622 -1.269 0
11. Diverse afwijkingen 165 659 -15 -509
Totaal afwijkingen 11.375 1.353 -4.151 5.871

Het saldo van dit programma bedraagt € 5,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Vanuit het Energietransitiebudget (ETB) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. De voertuigen welke hiervoor zijn aangeschaft (€ 1,6 mln) betreffen investeringen die meerjarig worden afgeschreven en zijn om deze reden nog niet geheel terug te zien in de lasten van dit jaar. Daarnaast is de investering voor het wagenpark ook in absolute omvang lager uitgekomen dan verwacht, door langere levertijden en schaarste in de branche zijn niet alle bestelde voertuigen volgens planning geleverd.
 

2. Meeropbrengsten Bedrijfsreiningsrecht en Afvalstoffenheffing
Als gevolg van een administratieve verbetering bij het opleggen van de aanslagen voor het Bedrijfsreinigingsrecht zijn niet eerder voorziene baten gegenereerd. Daarnaast zijn ook voor de Afvalstoffenheffing hogere opbrengsten gerealiseerd.
 

3. Aanpak zwerfafval
De gemeente Rotterdam heeft extra inzet gepleegd op de preventie en aanpak van zwerfafval door inzet op onder andere gedragsbeïnvloeding, slimmere voorzieningen en participatie van burgers en stakeholders. Hiervoor is € 1,1 mln aan bijdragen ontvangen van derden.
 

4. Opbrengsten Nedvang
De organisatie "Nederland van Afval naar Grondstof" (Nedvang) ondersteunt gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Voor het nascheiden van plastic, metaal en drankenkartons wordt sinds 2021 een vergoeding ontvangen. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden.
 

5. Beheer en onderhoud
Er zijn meer activiteiten voor derden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn materiaalleveranties, baggerwerkzaamheden en het ruimen van niet  gesprongen explosieven. Deze activiteiten hebben geleid tot hogere lasten en worden gecompenseerd door hogere baten. De resterende lastenoverschrijding wordt veroorzaakt door beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan diverse assets in de openbare ruimte.
 

6. Leges leidingen
Bij het opstellen van de begroting 2021 is al rekening gehouden met een stijging van opbrengsten. Deze stijging is echter overtroffen. Met name de ontwikkeling op het gebied van aanleg glasvezel gaat sneller dan voorzien. De corona pandemie heeft ook geen drukkend effect gehad op werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verder dragen zowel de toename in bouwvolume  als de energietransitie bij aan hogere opbrengsten.
 

7. Bommen regeling
Het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog wordt overeenkomstig het vigerende beleid uitgevoerd. Op basis van de bommenregeling worden de kosten voor 68% vergoed door het Rijk. Voor het ruimen van explosieven is er in 2021 sprake van zowel meer baten als lasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente een kassiersfunctie vervuld tussen het Rijk en derden.
 

8. Ruimingsproject Claes de Vrieselaan
Ten behoeve van het ruimen van explosieven is een pand aan de Claes de Vrieselaan aangekocht. De koopovereenkomst is in 2021 aangegaan terwijl de overdracht van eigendom begin 2022 heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat er in 2021 een positief resultaateffect van € 700. Aangezien de koopovereenkomst in 2021 is aangegaan, wordt er voorgesteld om € 700 toe te voegen aan een bestemmingsreserve.
 

9. Vrijval voorziening afkoop grafonderhoud
In 2021 is de financiële regelgeving omtrent de voorziening afkoop onderhoud graven gewijzigd. Het gevolg hiervan is dat de eerder gevormde voorziening is vrijgevallen. 
 

10. Blauwalg Kralingse plas 
Met het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard en provincie Zuid-Holland is overeenstemming bereikt over de financiering van de bestrijding van de blauwalgproblematiek in de Kralingse Plas. De bestrijding van blauwalg is in 2021 gestart en wordt in 2022 voortgezet. Dit resulteert in 2021 in lagere baten, lasten en dekking vanuit de reserve Kralingse Plas.
 

11. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. De basis hiervoor is de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is in het voorjaar 2019 aangeboden
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise