De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

De coronacrisis, met perioden van lockdown en versoepelingen, had effect op de cijfers van het aangeboden huisvuil. Met name het aangeboden grofvuil blijft hoog in vergelijking met de periode pre-corona.

Na een flinke stijging in 2020 is het aandeel huishoudelijk restafval in 2021 gedaald naar 281 kg per inwoner. Dat is iets boven het niveau van 2019, maar nog veel hoger dan de oorspronkelijke ambitie. De doelstelling van de Grondstoffennota is 249 kg restafval per inwoner eind 2022. De totale hoeveelheid gescheiden grondstoffen waaronder glas en plastic-, metalen- en drankverpakkingen (pmd) is verder toegenomen. Het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval komt daarmee op 37,6% in 2021; in 2020 was dat nog 36%.

De programma's Rotterdam Circulair en Grondstoffennota zijn volop in uitvoering. Naarmate er meer versoepelingen door het kabinet zijn doorgevoerd, konden meer geplande activiteiten doorgaan. Belangrijke ervaringen zijn opgedaan met de introductie van groente-, fruit- en etensresten (gfe) scheiden in de hoogbouw en met de pop-up milieuparken. Programma Naastplaatsingen ‘In de bak’ is eind 2021 afgerond. Het programma heeft diverse (gedrags)interventies opgeleverd, die ingezet kunnen worden in de verschillende hotspotgebieden. Daarnaast is veel ervaring opgedaan met het meer integraal samenwerken tussen Inzameling, Reiniging en Handhaving. In 2021 is ook het programma 'In de Bak afgerond'. Waardevolle instrumenten zijn toegevoegd aan een toolbox voor verder gebruik. Er is een duidelijke verbetering te zien in de CROW-scores van de indicator Naastplaatsingen, waarmee we de doelstellingen van het programma behaald hebben. Met de opgedane ervaring wordt de aanpak van naastplaatsingen in de wijken verder voortgezet.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

2019*2020202120222023
Naastplaatsingen 80% niveau  A+ en A 80% 70% 80,2 N.t.b. N.t.b.
waarbij 50% op niveau A+ 41% 51% 66,1    

Toelichting indicatoren

* Dit betreft de realisatie van de indicator per eind 2019.

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. Ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score
 2. Waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen
 • A = 1 naastplaatsing
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen
 • D = > 5 naastplaatsingen

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves106.668105.441109.6374.196

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1.810 1.810
Overige opbrengsten derden 106.668 105.441 107.827 2.387
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves86.33189.63091.3161.686

Apparaatslasten 21.945 22.963 24.725 1.763
Inhuur 4.831 4.824 6.469 1.645
Overige apparaatslasten 392 659 727 68
Personeel 16.722 17.480 17.530 50
Intern resultaat 14.323 15.970 17.698 1.729
Intern resultaat 14.323 15.970 17.698 1.729
Programmalasten 50.064 50.698 48.893 -1.805
Financieringslasten 0 0 3 3
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 43.886 45.234 42.916 -2.318
Kapitaallasten 6.179 5.425 5.447 21
Overige programmalasten 0 0 346 346
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 38 181 143
Saldo voor vpb en reserveringen 20.337 15.811 18.321 2.510
Saldo voor reserveringen 20.337 15.811 18.321 2.510
Reserves2.3852.3852.371-14

Onttrekking reserves 2.385 2.385 2.371 -14
Saldo 22.722 18.196 20.692 2.496

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Meeropbrengsten Bedrijfsreiningsrecht en  Afvalstoffenheffing 2.941 0 0 2.941
2. Opbrengsten Nedvang 1.023 0 0 1.023
3. Hogere kosten corona Afvalinzameling 0 1.641 0 -1.641
4. Diverse afwijkingen 232 45 -14 173
Totaal afwijkingen 4.196 1.686 -14 2.496

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 2,5 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Meeropbrengsten Bedrijfsreiningsrecht en Afvalstoffenheffing
Als gevolg van een administratieve verbetering bij het opleggen van de aanslagen voor het Bedrijfsreinigingsrecht zijn niet eerder voorziene baten gegenereerd. Daarnaast zijn ook voor de Afvalstoffenheffing hogere opbrengsten gerealiseerd omdat het aantal huishoudens hoger bleek dan voorzien.
 

2. Opbrengsten Nedvang
De organisatie "Nederland van Afval naar Grondstof" (Nedvang) ondersteunt gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Voor het nascheiden van plastic, metaal en drankenkartons wordt sinds 2021 een vergoeding ontvangen. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden.
 

3. Hogere kosten corona Afvalinzameling
Ondanks het extra budget dat in 2021 is ontvangen vanuit het Rijk, vanwege de doorlopende coronakosten, is een overschrijding van de lasten zichtbaar op de verwerkingskosten en inhuur van derden.
 

4. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • afvalscheiding en recycling
 • vuilophaal en -afvoer
 • vuilstort en -verwerking
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten. Dit behoort tot het taakveld Verkeer en Vervoer. 

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval (in kilo's) per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. De ingezette beleidslijn leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten.