Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

De werkzaamheden hebben door covid-19 nauwelijks hinder ondervonden. Zo kon veldwerk voorafgaande aan nieuwbouw ongehinderd plaatsvinden, onder andere bij Boompjes, Glashaven en het Postkantoor aan de Coolsingel. Dit geldt ook voor de uitvoering van archeologiebeleid. Hierbij was in 2021 sprake van een toename van het aantal beoordelingen van ruimtelijke (bouw)plannen op het aspect archeologie ten opzichte van eerdere jaren. Verder is de Erfgoedverordening Rotterdam in januari vastgesteld, waarmee de Archeologieverordening Rotterdam is komen te vervallen. 

Vanwege de coronacrisis is wel het vertellen van het archeologisch verhaal belemmerd. Toch konden in 2021 een aantal lessen en lezingen fysiek plaatsvinden en zijn er digitale, nieuwe producten ontwikkeld. Zo zijn voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs enkele digitale lessen gerealiseerd en vond er fysiek onderwijs plaats tijdens de Boekenweek. Voorts zijn bijdragen geleverd aan de tentoonstelling Doggerland in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en aan de expositie van de punter in de centrale bibliotheek van Rotterdam (opening januari 2022). Deze oudste boot van Rotterdam (punter) wordt, na sluiting van Museum Rotterdam, hier opnieuw getoond. Verder zijn in 2021 met diverse erfgoedpartners in de stad (o.a. stadsarchief, Monumenten, Museum Rotterdam) plannen gemaakt om een nieuw depot (collectiecentrum) te realiseren voor de Collectie Rotterdam (waarvan de gemeentelijke collectie bodemvondsten deel uitmaakt). Ook vond regulier overleg plaats in het kader van toekomstige samenwerking bij de presentatie van het Rotterdamse erfgoed. 

Wat hebben we bereikt?

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves20720726760

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 207 207 267 60
Lasten exclusief reserves1.3931.4101.171-239

Apparaatslasten 1.155 1.172 1.042 -129
Inhuur 2 2 1 -1
Overige apparaatslasten 38 52 13 -39
Personeel 1.115 1.118 1.028 -90
Intern resultaat 14 36 28 -8
Intern resultaat 14 36 28 -8
Programmalasten 224 202 100 -102
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 224 202 88 -114
Overige programmalasten 0 0 12 12
Saldo voor vpb en reserveringen -1.186 -1.203 -904 298
Saldo voor reserveringen -1.186 -1.203 -904 298
Saldo -1.186 -1.203 -904 298

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 60 -239 0 298
Totaal afwijkingen 60 -239 0 298

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 298 voordelig. 
 

1. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.