Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn en plaagdierbeheersing

Met de uitvoering van de nota Dierenwelzijn blijven we de komende jaren inzetten op bewust huisdierbezit, de opvang van zwervend aangetroffen huisdieren, plaagdierbeheersing en een afwegingskader voor overlastgevende dieren. We waren ook in 2021 betrokken bij een regionaal proces om te komen tot een ontheffing of vrijstelling voor nestbeheer van broedende kleine mantelmeeuwen op platte daken. Dit heeft nog niet tot een ontheffing geleid. Ook deden we onderzoek naar ganzenoverlast. De aanpak van het mediterraan draaigatje in Hillegersberg is in 2021 onverminderd voortgezet. De combinatie van verschillende methoden heeft een klein maar gunstig effect gehad op de uitbreiding van de populatie. Het probleem is echter nog niet opgelost. Inzet blijft ook in 2022 nodig om te voorkomen dat de overlast verder uitbreidt en om (voor zover mogelijk) de bestaande populatie te bestrijden.

Wat hebben we bereikt?

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves500500424-76

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 3 3
Overige opbrengsten derden 500 500 421 -79
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.9051.9011.556-345

Apparaatslasten 1.014 1.010 1.039 28
Inhuur 3 3 34 31
Overige apparaatslasten 35 36 22 -14
Personeel 977 972 983 11
Intern resultaat 596 596 231 -364
Intern resultaat 596 596 231 -364
Programmalasten 296 296 286 -9
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 282 282 243 -39
Overige programmalasten 13 13 4 -10
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 40 40
Saldo voor vpb en reserveringen -1.405 -1.401 -1.132 269
Saldo voor reserveringen -1.405 -1.401 -1.132 269
Saldo -1.405 -1.401 -1.132 269

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen -76 -345 0 269
Totaal afwijkingen -76 -345 0 269

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 269 voordelig. 
 

1. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.