Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Daarnaast zijn ze cruciaal om samen met bewoners en partners uitdagingen aan te gaan op het vlak van klimaatverandering, circulaire economie en bevordering van biodiversiteit. Goed beheer is daarbij hét instrument om dat voor elkaar te krijgen.

Aanbestedingen

Het areaal openbaar groen van Rotterdam wordt eens per 4 jaar technisch geïnspecteerd en dat is in de tweede helft van 2021 uitgevoerd. Dit keer voor het eerst op basis van de nieuwe landelijke NEN-systematiek; de conditiemeting van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De resultaten van de schouw worden onder andere gebruikt voor de vervangingsstrategie en de nieuwe Nota Kapitaalgoederen.

In 2021 is het bestek voor de nazorg van nieuw geplante bomen voorbereid. De aanbesteding vindt plaats in het voorjaar van 2022. Door goede nazorg optimaliseren wij de kansen op hergroei voor nieuw geplante bomen in de stad en kunnen zo uitval beperken.

De aanbesteding van de inventarisatie van natuurdata t.b.v. de gedragscode bestendig groenbeheer heeft plaatsgevonden in het 4e kwartaal van 2021.  Door de continuering van deze inventarisatie zijn wij in staat om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren binnen de kaders van de Wet Natuur Bescherming (WNB).

Voor het monitoren van de biodiversiteit is in 2021 een methode ontwikkeld en aanbesteed. Hierbij wordt de aanwezigheid van verschillende plant- en diersoorten in verschillende biotopen van de stad gemeten. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit

Eind 2020 is de uitvoeringsagenda biodiversiteit vastgesteld door het college en in april 2021 is deze behandeld door de gemeenteraad. Versterken van biodiversiteit in de stad is de ambitie, zowel op plekken als in de verbindingen. Dat betekent in grote lijnen meer divers groen, minder steen, meer water, minder licht en een verbeterde bodemkwaliteit in Rotterdam. Met andere accenten bij het beheer van huidig en toekomstig groenareaal.

Zo is er in 2021 meer variatie aangebracht in het maaien van gazons en gras en is er op een aantal locaties minder vaak gemaaid. Er wordt anders gesnoeid en organisch afval zoals snoeihout en gevallen blad wordt vaker ter plaatse verwerkt. Bij de keuze voor sortiment worden vaker inheemse planten toegepast met waarde voor de biodiversiteit. Daarnaast is er in 2021 ook meer aandacht geweest voor de monumentale bomen van de toekomst. En is maatwerk toegepast bij onderhoudsmaatregelen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende projecten en actuele programma’s en ontwikkelingen. Zoals de subsidieregeling Klimaatadaptatie die sinds 2021 ook specifiek wordt ingezet voor de stimulering van biodiversiteit. Om het begrip ‘Biodiversiteit’ meer bekendheid te geven en te verduidelijken is de campagne “de 10 van 010” gestart. 

Samen Speelakkoord

Samen knikkeren, samen in de zandbak zitten of in een klimrek klimmen. Een toegankelijke samenleving begint met samen opgroeien en samen spelen. Wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven (HBIS), Wethouder mobiliteit, jeugd en taal (MJT) en de heer van Dijk, directeur van de Brede Raad 010 hebben in juni 2021 de Rotterdamse Samenspeelbelofte ondertekend. De gemeente Rotterdam heeft in 2021 hard gewerkt aan het toegankelijk maken van de speelplekken. Niet alleen de bereikbaarheid van de plekken en speeltoestellen is van belang, maar vooral ook dat iedereen zich er welkom voelt en met elkaar contact kan maken. De focus is niet alleen gelegd op speeltoestellen, maar op interactiemogelijkheden in het algemeen. Een duidelijke padenstructuur kan er al voor zorgen dat kinderen hun eigen spel kunnen bedenken waar ieder kind aan mee kan doen, ongeacht beperking. Ook ouders of verzorgers met een beperking krijgen de aandacht, zodat zij samen met hun kind naar de speelplek kunnen.

Blauwalgbestrijding Kralingse Plas

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de integrale aanpak van de blauwalg-problematiek in de Kralingse Plas. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is in afstemming met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard begin 2021 door de gemeenteraad en de verenigde vergadering van Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) ingestemd met het wijzigen van de hoofdmaatregel. In plaats van het afzanden van de Kralingse Plas is in november 2021 Phoslock toegepast om het fosfaatgehalte van de Kralingse Plas en dan in het bijzonder het fosfaatgehalte in de waterbodem fors en structureel te verminderen. De eerste ervaringen hiermee zijn vooralsnog bijzonder positief, omdat het geleid heeft tot een fosfaatreductie van 90%.

In 2022 zullen nog een aantal aanvullende maatregelen worden uitgevoerd gericht op het beperken van de aanvoer van nieuw fosfaat richting de plas. Ook in het Beheerplan voor de Kralingse Plas zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en/of beperken van toevoer van fosfaat in de Kralingse Plas.

Inspectie sporttoestellen

Alle sportvoorzieningen en -toestellen worden jaarlijks meermaals geïnspecteerd om het algehele veiligheidsniveau, de technische staat, het gebruik en functionaliteit te borgen en vast te stellen. In 2021 zijn alle 1.833 sporttoestellen- en objecten geïnspecteerd, waarbij 219 vervolgacties vereist waren. De vervolgacties bestonden voor 78% uit kleine gebreken welke bij een volgende inspectieronde opnieuw beoordeeld worden. Bij 20% van de constateringen was herstel op korte termijn noodzakelijk, waarbij geen sprake was van acuut gevaar. Een directe actie was vereist op 1% van de constateringen om zodoende de veiligheid te waarborgen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte
De beleidsnota Investeringen is bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze beleidsnota regelt onder andere dat er structureel voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingen en renovaties in de openbare ruimte.

Door de leeftijdsopbouw van het areaal is het noodzakelijk dat er de komende jaren meer vervangen en gerenoveerd wordt. Nu de financiële middelen hiervoor zijn geregeld, is het zaak om te zorgen dat de gemeentelijke organisatie gesteld staat om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, in afstemming met de wijk en met zo min mogelijk overlast voor de stad. We sluiten hiermee zoveel mogelijk aan bij het ritme van de stad.

Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte
Er zijn in 2020 voor groen en bomen extra middelen toegekend voor vervangingsinvesteringen in 2020, 2021 en 2022. Deze vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan het groen- en bomenbestand. Het investeringsbudget is in 2021 ingezet voor singuliere groenprojecten zoals groeiplaatsverbetering en boomvervangingen en heeft bijgedragen aan de verbetering van stedelijke boomstructuren.

Wijkverrijkers
De gemeente heeft een aantal projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven, zoals het project de Bomen aan de Bentincklaan. Voor deze buitenruimteprojecten zijn extra middelen besteed in 2021 en dat zal vervolgd worden in 2022.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves751.2952.4011.106

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.220 838 -382
Overige opbrengsten derden 0 0 1.504 1.504
Overige baten 75 75 59 -16
Lasten exclusief reserves46.41350.54649.320-1.226

Apparaatslasten 5.785 5.881 6.003 121
Inhuur 10 8 3 -4
Overige apparaatslasten 155 232 126 -107
Personeel 5.620 5.641 5.873 232
Intern resultaat 7.650 6.383 5.087 -1.296
Intern resultaat 7.650 6.383 5.087 -1.296
Programmalasten 32.979 38.282 38.230 -51
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 30.014 35.437 35.025 -411
Kapitaallasten 2.447 2.327 2.328 0
Overige programmalasten 518 518 540 23
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 337 337
Saldo voor vpb en reserveringen -46.338 -49.251 -46.919 2.332
Saldo voor reserveringen -46.338 -49.251 -46.919 2.332
Reserves2.0193.8462.577-1.269

Onttrekking reserves 2.019 3.846 2.577 -1.269
Toevoeging reserves 600 0 0 0
Vrijval reserves 600 0 0 0
Saldo -44.319 -45.405 -44.342 1.063

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Blauwalg Kralingse plas -353 -1.622 -1.269 0
2. Beheer en onderhoud 1.459 396 0 1.063
Totaal afwijkingen 1.106 -1.226 -1.269

1.063

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,1 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Blauwalg Kralingse plas
Met het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard en provincie Zuid-Holland is overeenstemming bereikt over de financiering van de bestrijding van de blauwalgproblematiek in de Kralingse Plas. De bestrijding van blauwalg is in 2021 gestart en wordt in 2022 voortgezet. Dit resulteert in 2021 in lagere baten, lasten en dekking vanuit de reserve Kralingse Plas.
 

2. Beheer en onderhoud
De hogere baten en lasten worden veroorzaakt door uitgevoerde werkzaamheden voor derden, onder andere baggeren voor het Hoogheemraadschap, waarvoor niet begrote bijdragen zijn ontvangen.

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen