Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het programma 'verduurzaming gemeentelijk wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. De ontwikkeling van emissieloze zware bedrijfsvoertuigen kent echter nog diverse uitdagingen, waardoor het behalen van de doelstelling (emissieloos in 2030) voor dit segment onder druk staat.

 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves40.96836.48034.412-2.068

Bijdragen rijk en medeoverheden -647 -672 -738 -66
Overige opbrengsten derden 43.615 40.377 38.384 -1.993
Overige baten -2.000 -3.225 -3.234 -9
Lasten exclusief reserves31.30230.19124.617-5.573

Apparaatslasten 10.315 11.060 10.683 -377
Inhuur 109 106 33 -73
Overige apparaatslasten 310 457 471 15
Personeel 9.895 10.497 10.179 -318
Intern resultaat -29.707 -31.204 -33.982 -2.778
Intern resultaat -29.707 -31.204 -33.982 -2.778
Programmalasten 50.694 50.335 47.916 -2.419
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 21.223 24.308 22.662 -1.646
Kapitaallasten 27.407 23.962 23.113 -849
Overige programmalasten 2.065 2.065 2.130 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 10 10
Saldo voor vpb en reserveringen 9.666 6.290 9.795 3.505
Saldo voor reserveringen 9.666 6.290 9.795 3.505
Reserves1.5722.92798-2.829

Onttrekking reserves 1.572 2.927 98 -2.829
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo 11.238 9.216 9.893 676

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark   -2.829 -2.829 0
2. Verschuiving omzet -2.068 -2.744   676
Totaal afwijkingen -2.068 -5.573 -2.829 676

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 676 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Vanuit het Energietransitiebudget (ETB) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. De voertuigen welke hiervoor zijn aangeschaft (€ 1,6 mln) betreffen investeringen die meerjarig worden afgeschreven en zijn om deze reden nog niet geheel terug te zien in de lasten van dit jaar. Daarnaast is de investering voor het wagenpark ook in absolute omvang lager uitgekomen dan verwacht, door langere levertijden en schaarste in de branche zijn niet alle bestelde voertuigen volgens planning geleverd.
 

2. Verschuiving omzet
Vanwege aflopende en opgezegde contracten is er een lagere externe omzet behaald. Hiertegenover staat een deels hogere interne omzet, als gevolg van corona was er extra inzet van voertuigen voor het beheer van de stad.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Deze is in lijn met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.

Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.

Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.

Aanbestedingen worden gedaan volgens de laatste richtlijnen zoals de CVD (Clean Vehicle Directive). De Europese Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen beoogt de aanbestedingen voor vervoer en transport te verduurzamen en daarmee een betere markt te creëren voor schone voertuigen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.