Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Geo-functie

De cluster overstijgende geo-community werkt steeds meer samen door kennis en inspiratie te delen op het vakgebied van geo-informatie en GIS (Geografisch Informatie Systeem).

 

T3D (Totaal 3 Dimensionaal)

Basisinformatie legt binnen dit landelijke programma de focus op het vastleggen en beheren van de 3D objectgegevens binnen de 3D keten. In 2021 bevindt dit programma zich in de voorbereidingsfase en wordt een proefopstelling gecreëerd waarin de 3D keten aan de hand van onderzoeksvragen kan worden beproefd. De deelprojecten zijn beschreven en er wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen.

 

Digitaal schouwen

Het project is gestart met als doel het inmeten en schouwen van de fysieke stad zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te voeren. Door middel van laserscanners op voertuigen kunnen objecten in de buitenruimte herkend en geïnspecteerd worden. Parallel hieraan is er een door het ministerie van BZK gesubsidieerd programma gestart voor het inzetten van deze techniek ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte. Bij dit programma wordt samengewerkt met de TU Delft en de Gemeente Amsterdam. De resultaten hiervan zullen eind dit jaar behaald worden.

 

Kernregistratie Ondergrond

De (wettelijke) basisregistratie Ondergrond geeft vooral toegang tot gegevens over bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring en -gebruik en de Mijnbouwwet. Het is vanwege de toenemende behoefte aan een 3D-weergave van de ondergrond noodzakelijk om ook de ondergrondse objecten in kaart te brengen. De gemeente Rotterdam heeft deze gegevens, maar ze worden versnipperd bijgehouden en vastgelegd. Het streven is om deze data gezamenlijk te ontsluiten via een Kernregistratie Ondergrond. Deze kernregistratie moet leiden tot efficiëntievoordelen en betere kwaliteit van gegevens om de uitvoering van bovengrondse en ondergrondse projecten sneller en eenvoudiger te maken. De Kernregistratie is officieel vastgesteld en er wordt gewerkt aan het realiseren van een voorziening om de data op te slaan en te ontsluiten.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves1861861.058871

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 151 151
Overige opbrengsten derden 186 186 907 720
Lasten exclusief reserves6.3616.1537.1641.011

Apparaatslasten 5.955 6.825 6.046 -779
Inhuur 11 9 13 4
Overige apparaatslasten 173 259 95 -164
Personeel 5.772 6.557 5.939 -619
Intern resultaat -1.127 -897 -708 188
Intern resultaat -1.127 -897 -708 188
Programmalasten 1.533 225 1.826 1.602
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.533 225 1.826 1.602
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.175 -5.967 -6.106 -140
Saldo voor reserveringen -6.175 -5.967 -6.106 -140
Saldo -6.175 -5.967 -6.106 -140

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bijdragen van derden - Digitalisering 1.049 1.049 0 0
2. Diverse afwijkingen -178 -38 0 -140
Totaal afwijkingen 871 1.011 0 -140

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 140 nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

1. Bijdragen van derden - Digitalisering
Zowel het rijk als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dragen in 2021 bij aan de financiering van digitaliseringsprogramma’s. De hogere lasten worden derhalve gedekt door hogere baten.
 

2. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.