Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves9.7569.89415.9586.064

Bijdragen rijk en medeoverheden 167 216 510 295
Dividenden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 9.442 9.198 10.149 951
Overige baten 147 480 5.298 4.818
Lasten exclusief reserves78.70990.36987.060-3.310

Apparaatslasten 50.434 49.472 50.138 666
Inhuur 1.317 1.656 1.412 -245
Overige apparaatslasten 2.319 1.600 1.530 -70
Personeel 46.798 46.216 47.196 980
Intern resultaat 1.582 2.681 4.234 1.554
Intern resultaat 1.582 2.681 4.234 1.554
Programmalasten 26.693 38.217 32.687 -5.529
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.775 24.050 20.357 -3.693
Kapitaallasten 153 137 137 0
Overige programmalasten 1.077 1.952 1.927 -25
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.688 12.078 10.266 -1.811
Saldo voor vpb en reserveringen -68.953 -80.476 -71.102 9.373
Saldo voor reserveringen -68.953 -80.476 -71.102 9.373
Reserves-1.1991.7201.086-634

Onttrekking reserves 260 3.574 3.057 -517
Toevoeging reserves 1.459 1.974 2.091 118
Vrijval reserves 0 120 120 0
Saldo -70.152 -78.755 -70.016 8.739

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Pensioenvoorziening bestuurders 5.251     5.251
2. Joods Rechtsherstel   - 2.000   2.000
3. Legesopbrengsten 898 - 266   1.164
4. Participatiebudget   - 1.800   1.800
5. Citylab   634   - 634
6. Overige afwijkingen - 85 122 - 634 -841
Totaal afwijkingen 6.064 - 3.310 - 634 8.739

Het saldo van dit programma bedraagt € 8,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Pensioenvoorziening bestuurders

De berekening van de voorziening pensioenen bestuurders wordt ieder jaar geactualiseerd. De nieuwe berekening heeft geleid tot een vrijval van de voorziening van € 5,3 mln. Hierdoor is het verschil met de begroting ontstaan.

 

2. Joods Rechtsherstel

De financiële afwikkeling van de compensatie voor het Joods Rechtsherstel is uitgesteld naar 2022. Dit zorgt voor een onderbesteding van € 2 mln. Vanwege de onzekerheid was dit al gemeld als aandachtspunt bij de 10-maandsrapportage. Bij de jaarrekening is een bestemmingsvoorstel ingediend om de middelen beschikbaar te houden voor 2022.

 

3. Legesopbrengsten

Door de coronamaatregelen aan het begin van het jaar was de vraag naar producten publiekszaken in 2021 lastig te voorspellen. De eerste helft van de het jaar was de vraag zo laag dat een begrotingsbijstelling van € 500 bij de 2e herziening noodzakelijk werd geacht. De versoepeling van de maatregelen vanaf de zomer 2021 heeft tot een inhaalslag van de vraag geleid. Hierdoor is deze uiteindelijk veel hoger geworden dan voorzien.  Dit heeft uiteindelijk tot € 898 meer legesopbrengsten geleid.

Door de onzekerheid over het verloop van de pandemie, is de werving van nieuwe medewerkers enigszins vertraagd op gang gekomen. Daar kwam nog bij dat er veel concurrentie was op de arbeidsmarkt in 2021 op het gebied van specialisten. Hierdoor bleek het lastig tijdig voldoende, gespecialiseerd personeel binnen te halen of in te huren. Dit heeft tot € 688 lagere arbeidskosten geleid. De hogere legesopbrengsten heeft ook gezorgd voor hogere afdrachten leges (€ 422). Dit heeft per saldo tot € 266 lagere lasten geleid.

 

4. Participatiebudget

Het participatiebudget van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is niet volledig besteed als gevolg van de coronamaatregelen. Dit zorgt voor een onderbesteding van € 1,8 mln. Bij de begroting 2023 wordt een claim ingediend voor 10% van het oorspronkelijk budget (€ 553).

 

5. Citylab010

In december is € 634 aan subsidies uitgekeerd voor projecten waarvan de looptijd was afgewikkeld en de laatste 10-20% van de subsidie uitbetaald moest worden. Bij de 10-maandsrapportage was dit niet bekend en daarom is geen begrotingswijziging doorgevoerd. In de bestemmingsreserve Citylab zijn voldoende middelen aanwezig om deze extra uitgaven te dekken.

 

6. Overige afwijkingen

Aan de bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland is minder onttrokken als gevolg van de coronamaatregelen (€ 281).  Het projectbudget van Programma Pupillenbuurt is niet volledig besteed als gevolg van de coronamaatregelen en er is een bijdrage van € 93 vanuit het programma Beheer van de Stad ontvangen. Dit heeft geleid tot verlaging van de lasten en daardoor een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (€ 114). Verder zijn op diverse budgetten kleine afwijkingen ontstaan die leiden tot een nadeel van € 446.

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.