Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Digitaal vergaderen

Door de coronacrisis hebben de gemeenteraad en de raadscommissies gedurende 2021 veel digitaal vergaderd. Aan het digitale vergaderplatform waren extra kosten verbonden die niet structureel in de begroting van de raad zijn opgenomen. Gedurende de periodes dat de corona maatregelen versoepeld werden, is er weer meer fysiek vergaderd. Tijdens vergaderingen in het stadhuis waren coronamaatregelen van kracht.

Fractiekosten

Bij de voorjaarsnota is de toename van de fractiekosten door uitvoering van het raadsvoorstel over versterking van de positie van de raad, structureel toegevoegd aan de begroting van de raad. Wel zal hier, afhankelijk van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 mogelijk nog een aanpassing moeten plaatsvinden.

Feyenoord City

De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Feyenoord City. Het eerste deel van dit onderzoek is 30 april 2021 opgeleverd. De begroting van de raad is hiervoor opgehoogd bij de 2e herziening. In het najaar van 2021 zou ook nog een toets plaatsvinden of door Feyenoord voldaan was aan de nog resterende voorwaarden. Door ontwikkelingen in het najaar heeft deze toets uiteindelijk geen doorgang gevonden.

Toegenomen vergaderdruk, meer vergaderstukken en meer verzoeken van een ambitieuze raad

De vergaderdruk, de stukkenstroom en het aantal vergaderuren is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Daarnaast was sprake van een toename van het aantal verzoeken vanuit de raad om informatie uit de stad op te halen (conferentie huiselijk geweld, conferentie gebiedscommissies, expertmeeting wapengebruik etc.). Dit heeft geresulteerd in een bescheiden uitbreiding van de griffie, om dezelfde kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het werk van – en voor de raad is de afgelopen jaren toegenomen, maar de begroting van de raad is hiervoor niet opgehoogd en dreigt hierdoor klem te lopen.

In 2021 heeft de gemeenteraad zowel een nieuwe directeur rekenkamer, alsook een nieuwe ombudsman aangesteld.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves4831.097600-497

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 56 72 16
Overige opbrengsten derden 476 608 528 -79
Overige baten 0 433 0 -433
Lasten exclusief reserves12.99913.96513.386-579

Apparaatslasten 7.905 7.748 7.518 -230
Inhuur 276 310 226 -84
Overige apparaatslasten 453 274 254 -20
Personeel 7.177 7.164 7.039 -126
Intern resultaat 497 564 568 4
Intern resultaat 497 564 568 4
Programmalasten 4.597 5.653 5.300 -353
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.651 3.312 2.956 -355
Kapitaallasten 35 35 35 0
Overige programmalasten 130 184 186 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.782 2.123 2.123 0
Saldo voor vpb en reserveringen -12.515 -12.868 -12.786 83
Saldo voor reserveringen -12.515 -12.868 -12.786 83
Reserves-13013451-83

Onttrekking reserves 0 144 179 35
Toevoeging reserves 130 130 248 118
Vrijval reserves 0 120 120 0
Saldo -12.645 -12.734 -12.734 0

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Pensioenen ex raadsleden - 433 0 0 - 433
2. Loonkosten 0 - 230 0 230
3. Overige uitbestede werkzaamheden 0 - 353 0 353
4. Overige afwijkingen -64 4 -83 - 150
Totaal afwijkingen - 497 - 579 - 83 0

Het saldo van dit taakveld bedraagt  € 0. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Pensioenen ex raadsleden

In 2021 is een deel van de deelnemers pensioenen ex-raadsleden door middel van een aanbesteding overgegaan naar een andere pensioenverzekeraar. Een kleine groep deelnemers is nog niet overgeplaatst. Dit zal plaatsvinden in 2022. Hiervoor is nog € 433 nodig, deze onttrekking was begroot in 2021. Doordat de overplaatsing is uitgesteld zal ook de vrijval uit de voorziening niet in 2021 maar in 2022 plaatsvinden.

 

2. Loonkosten

De onderbesteding is veroorzaakt door achterblijvende loonkosten bij de Rekenkamer (€ 64) en de Griffie (€ 58) door vacatures. In het verlengde daarvan zijn de kosten inhuur lager dan geraamd (€ 84). Door Corona zijn ook de reis- en vergaderkosten uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot (€ 17).

 

3. Overige uitbestede werkzaamheden

Op diverse budgetten als voorlichting, juridisch onderzoek & advies en overige uitbestede werkzaamheden zijn onderbestedingen gerealiseerd voor in totaal € 353. De gereserveerde gelden zijn onbenut doordat zicht geen knelpunten op dit gebied hebben voorgedaan.

 

4. Overige afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen gerealiseerd die leiden tot een nadeel van € 150.

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.