Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen.

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie.

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

TAAKVELD 1

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 2

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

TAAKVELD 3

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.

TAAKVELD 5

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

TAAKVELD 6

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde     RIVM
  Realisatie 54,1 (2016) 36,0 (2019)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 66% (2017) 70,5% (2019)

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves5.43610.37710.359-19

Bijdragen rijk en medeoverheden 700 5.960 6.168 208
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.736 4.327 4.056 -272
Overige baten 0 90 135 45
Lasten exclusief reserves242.339270.423254.709-15.714

Apparaatslasten 10.796 10.950 10.187 -763
Inhuur 394 465 316 -149
Overige apparaatslasten 272 279 184 -95
Personeel 10.130 10.206 9.687 -519
Intern resultaat -9.093 -2.854 -3.169 -314
Intern resultaat -9.093 -2.854 -3.169 -314
Programmalasten 240.636 262.328 247.691 -14.637
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 20.425 26.689 21.296 -5.393
Kapitaallasten 481 481 463 -17
Overige programmalasten 1.198 1.097 881 -215
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 218.532 234.061 225.050 -9.011
Saldo voor vpb en reserveringen -236.903 -260.046 -244.351 15.696
Saldo voor reserveringen -236.903 -260.046 -244.351 15.696
Reserves6.88916.07214.329-1.743

Onttrekking reserves 6.889 15.397 12.679 -2.718
Toevoeging reserves 0 4.565 4.565 0
Vrijval reserves 0 5.240 6.215 975
Saldo -230.013 -243.974 -230.022 13.952

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Noodsteun corona   -6.252   6.252
2. Gevolgen coronamaatregelen  -577 -2.738   2.161
3. Noodsteun corona ijsbanen en zwembaden 472 -851   1.323
4. Voorbereidings- en ontwikkelkosten   -1.112   1.112
5. Eurovisie Songfestival 165 -1.919 -1.101 983
6. Stichting Bibliotheek Rotterdam   -930   930
7. Verdeling apparaatslasten -30 -489   459
8. Renovatie museum Boijmans van Beuningen   -512 -230 282
9. Bouw nieuw dierenasiel   -395 -395 0
10. Diverse afwijkingen -49 -516 -17 450
Totaal afwijkingen -19 -15.714 -1.743 13.952

Het saldo van dit programma bedraagt € 14,0 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1.  Noodsteun corona
Van de toegekende middelen voor Noodsteun (corona) aan culturele instellingen vallend onder dit programma, blijft een bedrag van € 6,3 mln over.

 

2. Gevolgen coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn van grote invloed geweest op de bestedingen vallend onder dit programma. Door het niet doorgaan van activiteiten zijn subsidies over voorgaande jaren lager vastgesteld dan oorspronkelijk verleend en zijn subsidietoekenningen voor activiteiten in 2021 tussentijds verlaagd. Ook hebben de coronamaatregelen geleid tot minder subsidieaanvragen.

 

3.  Noodsteun corona ijsbanen en zwembaden
Voor het jaar 2020 en 2021 zijn door het Rijk in 2021 middelen toegekend voor coronanoodsteun aan zwembaden en ijsbanen. In 2020 heeft de gemeente Rotterdam reeds noodsteunbedragen aan de exploitanten uitgekeerd, die in 2021 deels konden worden verhaald op de specifieke Rijksuitkering zwembaden en ijsbanen.  Een deel hiervan is ingezet voor noodsteun aan de exploitanten voor 2021 en een deel is nog ongebruikt, onder meer door lagere vaststellingen van de gemeentelijke subsidies noodsteun over 2020. Op 14 december 2021 heeft het college voorgesteld de nog ongebruikte middelen via de resultaatbestemming 2021, mee te nemen naar 2022 voor een nieuwe coronanoodsteunregeling sport. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. 

 

4. Voorbereidings- en ontwikkelkosten
In 2021 was er een onderbesteding op het budget voor voorbereidings- en ontwikkelkosten van het Integraal Huisvestingsplan.

 

5. Eurovisie Songfestival
Na de eindafrekening van het Eurovisie Songfestival zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Daardoor kon worden volstaan met een lagere onttrekking van het daarvoor gereserveerde bedrag. Nadat in de 10-maandsrapportage € 3 mln is vrijgevallen, is er na de eindafrekening in de jaarrekening een positief resultaat van € 983.

 

6. Stichting Bibliotheek Rotterdam
Een deel van de aan Stichting Bibliotheek toegekende subsidie heeft geen betrekking op het jaar 2021. Het bedrag komt daarmee niet voor verantwoording in dit jaar in aanmerking en levert voor 2021 dan ook een eenmalig voordelig resultaat op.

 

7. Verdeling apparaatslasten
De onderbesteding op apparaatslasten betreft een aantal moeilijk vervulbare functies en het later in 2021 tot stand komen van het nieuwe team Strategisch Vastgoed dat begrotingstechnisch aan dit programma is verbonden. Dit resulteert in een onderbesteding van € 459.  

 

8. Renovatie museum Boijmans van Beuningen
Het benodigde bedrag voor de - niet activeerbare - kosten van de renovatie van museum Boijmans van Beuningen viel in 2021 lager uit dan begroot. Daardoor kon ook de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve (€ 230) in 2021 achterwege blijven.

 

9. Bouw nieuw dierenasiel
Er is in 2021 voor de ontwikkelkosten voor de bouw van een nieuw dierenasiel € 493 gereserveerd. In 2021 is voor € 98 gebruik hiervan gemaakt. De resterende middelen zullen in 2022 besteed worden.

 

10. Diverse afwijkingen
Hieronder bevinden zich diverse afwijkingen van geringe omvang.

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (Sportnota 2021+), te weten:

1. Structureel sporten en bewegen wordt de norm; plezier, een brede motorische ontwikkeling en vraaggericht aanbod staan centraal, met extra aandacht voor groepen die nu minder affiniteit met sport en bewegen hebben. Sportaanbieders bieden passend aanbod en de waarde van sportverenigingen voor de stad wordt behouden.

2. Talenten, topsporters en topsportevenementen worden ondersteund. Ze inspireren bewoners en bezoekers, leiden tot internationale bekendheid, en tot economische en maatschappelijke impact.

3. De sport- en beweegruimte in de stad nodigt uit tot bewegen en is geschikt voor multifunctioneel gebruik.

4. De impact van sport en een gezonde leefstijl op gezondheid, kansengelijkheid en sociale cohesie is groot en komt nog beter tot zijn recht door de verbinding met andere maatschappelijke domeinen.

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

1. Herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen.

2. Het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket.

3. Meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten.

4. Het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten.

Begin 2022 leveren wij een nieuwe Visie Natuureducatie 2022+ op.

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

  1. Het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden.
  2. De culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt.
  3. Gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden.
  4. De culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.