Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Eind september 2021 is het uitvoeringsprogramma van het IHP Sport 2021-2025 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma omvat de projecten welke op korte termijn uitgevoerd dienen te worden en bevat daarnaast lopende projecten uit de eerste tranche. Vanuit het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties is in 2021 extra veldcapaciteit gerealiseerd met de aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld bij de Hookers en HVC ’10 in Hoek van Holland en een kunstgrasveld op de Schulpweg.

In 2021 is de Investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen (1/3 regeling) door het college voortgezet. In 2021 zijn vanuit deze regeling 14 aanvragen verleend aan verenigingen, met name voor de verduurzaming van de accommodaties. In 2021 zijn enkele nieuwe gymzalen met een innovatieve inrichting opgeleverd. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn de binnensportaccommodaties gedurende een deel van het jaar (de eerste maanden en de laatste anderhalve maand) gesloten geweest en waren de buitensportaccommodaties beperkt open. De hierdoor geleden financiële schade is gecompenseerd via de noodsteun corona sport. 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 49%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln        
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves4514.1324.523391

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 3.900 4.373 473
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 451 232 150 -82
Lasten exclusief reserves53.64459.52358.054-1.469

Apparaatslasten 686 1.026 648 -378
Inhuur 36 29 44 15
Overige apparaatslasten 16 34 6 -29
Personeel 634 962 598 -364
Intern resultaat -2.063 3.607 3.472 -135
Intern resultaat -2.063 3.607 3.472 -135
Programmalasten 55.022 54.890 53.934 -956
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 898 1.778 357 -1.421
Kapitaallasten 481 481 463 -17
Overige programmalasten 7 7 63 56
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.636 52.624 53.051 426
Saldo voor vpb en reserveringen -53.193 -55.391 -53.531 1.860
Saldo voor reserveringen -53.193 -55.391 -53.531 1.860
Reserves189319301-18

Onttrekking reserves 189 384 366 -18
Toevoeging reserves 0 65 65 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -53.004 -55.072 -53.230 1.842

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Corona noodsteun ijsbanen en zwembaden 473 -850 0 1.323
2. Diverse afwijkingen  -82 -619 -18 519
Totaal afwijkingen 391 -1.469 -18 1.842

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,8 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Corona noodsteun ijsbanen en zwembaden
Voor het jaar 2020 en 2021 zijn door het Rijk in 2021 middelen toegekend voor coronanoodsteun aan zwembaden en ijsbanen. In 2020 heeft de gemeente Rotterdam reeds noodsteunbedragen aan de exploitanten uitgekeerd, die in 2021 deels konden worden verhaald op de specifieke Rijksuitkering zwembaden en ijsbanen.  Een deel hiervan is ingezet voor noodsteun aan de exploitanten voor 2021 en een deel is nog ongebruikt, onder meer door lagere vaststellingen van de gemeentelijke subsidies noodsteun over 2020. Op 14 december 2021 heeft het college voorgesteld de nog ongebruikte middelen via de resultaatbestemming 2021, mee te nemen naar 2022 voor een nieuwe coronanoodsteunregeling sport. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. 

 

2. Diverse afwijkingen
De resterende positieve afwijking van € 519 betreft diverse kleine afwijkingen op dit taakveld.

 

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.