Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Regeldruk vermindering voor ondernemers

Meer ruimte voor kleine ondernemers

In 2021 is de economie van de Rotterdamse regio stevig hersteld met een groei van ongeveer 5%.  Deze groei is iets sterker dan het landelijk gemiddelde (4,8%). Dit is opvallend omdat de krimp in 2020 minder groot was in vergelijking met andere regio’s en het landelijk gemiddelde. De Rotterdamse regio is dus sterker uit de crisis gekomen. Aandacht blijft nodig voor die sectoren die de hardste klappen hebben gehad. 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van de Herstel- en vernieuwingsagenda (2020) die in samenspraak met stakeholders in de stad en regio is opgesteld om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis. De herstel- en vernieuwing wordt gestuurd aan de hand van de sporen: human capital, brede sectorstructuur, economische transities, aantrekkingskracht stad, ondernemers en innovatie en gemeentelijke dienstverlening.

Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2021 opgestart en geïntensiveerd, onder de vlag van de Herstel- en vernieuwingsagenda:

  • Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB) langs de lijnen van digitalisering, duurzaam, sociaal en circulair ondernemerschap;
  • Versnelling van digitalisering in het MKB door het beschikbaar stellen van digitaliseringsvouchers voor micro- en klein MKB;
  • Het waar nodig mogelijk maken van een 1,5 meter economie in sectoren, ruimte voor andere concepten in sectoren waar dit niet haalbaar is;
  • Inrichten van een Coronaloket waar ondernemers hun creatieve ideeën kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen; 
  • (Tijdelijke) uitbreiding van inzet op de Ondernemersbalie en de bedrijfscontactfunctie;
  • Van fysieke ontmoeting naar digitale en hybride ontmoetingen via het Venture Café, Blue City en het UPstreamfestival;
  • Inzet op sociaal ondernemerschap via noodfonds, begeleiding vanuit de stichting Voor Goed en het social impact fund; 
  • Verruiming van de mogelijkheden voor inkoop bij Rotterdamse ondernemers door de gemeente.

De Herstel- en vernieuwingsagenda is een adaptieve agenda wat betekent dat de koers en maatregelen bijgestuurd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie en de voortgang en impact van de maatregelen. Medio 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda verschenen en in juni 2021 in de gemeenteraad behandeld. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen. 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves001515

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 15 15
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.3172.1451.695-450

Apparaatslasten 1.881 1.531 1.395 -135
Inhuur 71 53 0 -53
Overige apparaatslasten 20 16 9 -7
Personeel 1.790 1.462 1.386 -76
Intern resultaat 168 0 2 2
Intern resultaat 168 0 2 2
Programmalasten 1.268 615 297 -317
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 953 165 59 -105
Overige programmalasten 0 0 1 1
Subsidies en inkomensoverdrachten 316 450 237 -213
Saldo voor vpb en reserveringen -3.317 -2.145 -1.680 466
Saldo voor reserveringen -3.317 -2.145 -1.680 466
Reserves01000-100

Onttrekking reserves 0 100 0 -100
Saldo -3.317 -2.045 -1.680 366

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven            0           -100          -100                0
2. Diverse afwijkingen           15           -350               0             366
Totaal afwijkingen           15           -450          -100             366

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 366 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven
Door de onzekerheid van maatregelen door corona zijn ondernemerscollectieven terughoudend geweest in het aanvragen van subsidies. Zodoende is er een lagere onttrekking geweest aan de bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven.

 

2. Diverse afwijkingen
Door corona zijn de prioriteiten van de ondernemers verschoven en vanwege Covid-maatregelen zijn een aantal relatie- events voor ondernemers uitgesteld of online georganiseerd. 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals de ondernemersbalie, ondersteuning en informatie bieden aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, subsidies voor ondernemersinitiatieven en de vorming van Bedrijven Investerings Zones (BIZ).