Economische ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door:

Het versterken van relevante sectoren zoals Maritiem, maakindustrie, Toerisme en Life Sciences & Health;

Stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven en versterken van de economische structuur gericht op de transitiepaden digitaal, circulair, energie;

Samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's;

Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door uitwerken human capital. Inzet op Leer Werk Akkoorden (LWA), aantrekken en behouden van talent zijn hier onder meer onderdeel van;

Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat.

In 2021 is de economie van de Rotterdamse regio stevig hersteld met een groei van ongeveer 5%. Deze groei is iets sterker dan het landelijk gemiddelde (4,8%). Dit is opvallend, omdat de krimp in 2020 minder groot was in vergelijking met andere regio’s en het landelijk gemiddelde. De Rotterdamse regio is dus sterker uit de crisis gekomen. Aandacht blijft nodig voor die sectoren die de hardste klappen hebben gehad. 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van de Herstel- en vernieuwingsagenda (2020) die in samenspraak met stakeholders in de stad en regio is opgesteld om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis. De herstel- en vernieuwing wordt gestuurd aan de hand van zes sporen: human capital, brede sectorstructuur, economische transities, aantrekkingskracht stad, ondernemers en innovatie en gemeentelijke dienstverlening.

Medio 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda verschenen. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen.
 
Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2021 opgestart en geïntensiveerd onder de vlag van de Herstel- en vernieuwingsagenda:

 1. Het coördinatiepunt Vitale Kerngebieden heeft verder vorm gekregen door de aanstelling van de private coördinator. Het gemeentelijk instrumentarium is aangevuld met het vastgestelde fonds vitale kernen, succesvolle instrumenten uit de transformatie aanpak voor winkels en de actualisatie van de gebiedskoersen, onderdeel van het stedelijke beleidskader ”De detailhandelsnota”;
 2. Het starten van een aanpak voor de verduurzaming van bedrijventerreinen;
 3. Is er geëxperimenteerd met een aanpak voor werken in wijken;
 4. Het waar nodig faciliteren van de 1,5 meter economie in sectoren, zoals de retail en horeca;
 5. Snelle actuele en gerichte communicatie voor ondernemers op www.ondernemen010.nl;
 6. Inrichting van een Coronaloket als één-ingangsprincipe voor ondernemers;
 7. Intensivering van de inzet op de Erasmus MC Campus als aanjager van de sector Life Sciences & Health (LS&H);
 8. Versterking en uitvoering van het programma Rotterdam Digitaal door o.a.:
  a. het opzetten van een team ter ondersteuning van de Chief Digital Officer;
  b. opzetten en uitvoeren van het programma digitale economie;
  c. invoeren antennebeleid en telecommunicatiewet 2021;
  d. faciliteren en versnellen van de uitrol van glasvezel voor woningen en bedrijven in Rotterdam;
 9.  Inzet op herstel van de aantrekkingskracht van de stad door uitvoeren van een promotiecampagne door Rotterdam Partners, gericht op regionale en landelijke bezoekers en bezoekers uit buurlanden, en het laten uitvoeren van een stadscultuurprogramma op pleinen in de binnenstad. De levendigheid van de binnenstad staat nog steeds onder druk. Er wordt ook (mee)gewerkt aan projecten die vernieuwing brengen, passend bij de nieuwe post corona realiteit. Andere evenementen en congressen, hybride werken en behoefte aan meer aantrekkelijke verblijfsruimte buiten vragen soms om experimenten om te kijken hoe partijen tot nieuwe samenwerking en verdienmodellen kunnen komen;
 10. Op verzoek van de gemeente heeft Rotterdam Partners in 2021 een International advisoryboard bij elkaar gebracht om de stad te adviseren over de toekomst van beurzen en congressen. De aanbevelingen worden verwerkt in een nieuwe stedelijke aanpak.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Transformatie kantoren: het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 180.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021 Streefwaarde (ultimo) > 45.000 m2 > 90.000 m2 > 135.000 m2 > 180.000 m2**    

Realisatie

cumulatief

45.000 m2

102.500
m2

159.000 m2 230.000 m2     
Transformeren van winkels: 4 pilot-gebieden waarvan 3 transformatie gebieden  (10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar, totaal 90)  Streefwaarde 30 30 30      

Realisatie

cumulatief

n.v.t.

69 168      
Verduurzaming Kantoren Streefwaarde            
Realisatie n.v.t.          
Economische Clusterontwikkeling: investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeente Streefwaarde         € 700 mln investeringen / 2000 FTE / 50 nieuwe vestigers additioneel  

Realisatie

cumulatief

n.v.t.

€ 247 mln uitgelokte investeringen  1586 FTE
156 vestigers

€ 607 mln uitgelokte investeringen 2000 FTE
175 vestigers  

€ 1.170.000.000 investeringen / 2500FTE / 222 nieuwe vestigers additioneel 

   
MKB RNE proof: In deze collegeperiode worden er  minimaal 5000 MKB'ers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht Streefwaarde         5.000  

Realisatie

cumulatief

185 779 1.516  2.720    
 

Toelichting indicatoren

Transformatie kantoren

Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen blijkt dat de voorraad kantoren jaarlijks krimpt.  De transformatie zet fors door. Hierin speelt ook mee dat de formele transformatiedatum bij grote complexe projecten vaak later is dan de opleveringsdatum. Er is inmiddels ook nieuwbouw gepland in het centrum. Veelal gaat het om herontwikkeling van bestaande kantoorgebouwen. Door de covid-epidemie is er vertraging en uitstel ontstaan bij deze projecten.

De collegetarget van > 180.000 m2 transformatie kantoren is ruimschoots behaald.

Transformatie winkels
De pilots transformatie voor winkels zijn in januari 2021 afgelopen. Om die reden zijn er geen nieuwe cijfers beschikbaar.

De collegetarget van 90 transformaties gedurende deze collegeperiode is ruimschoots behaald.

Verduurzaming Kantoren
Verduurzaming van Rotterdamse kantoren om in 2022 tenminste te voldoen aan Energielabel C: na het
inventariseren van de huidige energielabels starten we een campagne richting eigenaren om ze bewust te maken van hun verantwoordelijkheid in deze verbeteringsopgave zodat ze stappen gaan ondernemen hierin:

 • Op basis van de verduurzaming intentie in het Convenant Kantoren Transformatie onderzoeken we binnen de prioritaire concentratiegebieden met de eigenaren welke actie nodig zijn om deze intenties uit te voeren en maken we afspraken hierover;
 • De Pilot WKO (Warmte koude opslag) in het Rotterdam Central District is gerealiseerd in 2020. In een tijdlijn zijn voor de verschillende gebouwen de momenten opgenomen waarop deze eigenaren kunnen instappen in de aansluiting op het WKO systeem. Voor de gebouwen Delftse Poort en het nieuw te bouwen Treehouse wordt de aansluiting uitgewerkt.       

Economische clusterontwikkeling

Bovenstaande cijfers zijn tot stand gekomen door uitgelokte private investeringen in de clusters om een versnellingsimpuls te geven naar een nieuwe economie, waarbij de gemeente samenwerkt met onder meer Innovation Quarter en Rotterdam Partners. Ondanks de coronacrisis zijn er door beide partijen stevige resultaten behaald. Hierdoor hebben we eind 2020 de beoogde resultaten al gehaald. 

MKB RNE proof maken

Bij veel ondernemers heeft de focus tijdens Corona op primaire processen en minder op innovatie gelegen. Dat heeft het lastiger gemaakt om een grote groep te bereiken. Tegelijkertijd heeft de huidige crisis laten zien dat onder andere digitalisering steeds belangrijker wordt.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves253394240-153

Bijdragen rijk en medeoverheden 254 394 320 -74
Overige opbrengsten derden 0 0 70 70
Overige baten 0 0 -150 -150
Lasten exclusief reserves17.50414.62711.850-2.776

Apparaatslasten 3.514 4.139 3.733 -406
Inhuur 140 153 -3 -156
Overige apparaatslasten 97 93 50 -43
Personeel 3.277 3.893 3.686 -207
Intern resultaat 613 814 1.237 423
Intern resultaat 613 814 1.237 423
Programmalasten 13.378 9.674 6.880 -2.794
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.519 6.842 4.299 -2.543
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.859 2.832 2.580 -251
Saldo voor vpb en reserveringen -17.251 -14.233 -11.610 2.623
Saldo voor reserveringen -17.251 -14.233 -11.610 2.623
Reserves3.5282.4861.802-684

Onttrekking reserves 3.528 2.486 1.802 -684
Saldo -13.723 -11.747 -9.808 1.939

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Maakindustrie               0          -634               0            634
2. Taskforce/Vitale Kerngebieden               0          -581               0            581
3. Levendige Stad               0          -407               0            407 
4. Uitvoeringsplan Energietransitie               0          -277           -564            -287
5. Reserve WerkLocaties               0          -120           -120                0
6. Diverse afwijkingen          -153          -757                0            604
Totaal afwijkingen          -153       -2.776           -684         1.939

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,9 mln. voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Maakindustrie
De middelen zijn bedoeld om locaties in de Spaanse Polder geschikt te maken voor het vestigen of doorgroeien van maakbedrijven. Gebleken is dat er minder animo was bij maakbedrijven om zich te vestigen in de Spaanse Polder of Merwe4Haven dan verwacht op basis van eerdere signalen uit het netwerk. Dit heeft geleid tot temporisering en een onderschrijding van € 634.

 

2. Taskforce/Vitale kerngebieden
Voor de realisatie/aanpak in de gebieden is sprake van een grote afhankelijkheid van externe partners (ondernemers/vastgoedeigenaren). Het heeft langer geduurd dan verwacht om tot gezamenlijke stappen te komen voor een gebiedsgerichte aanpak in een aantal winkelstraten in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren. In 2021 is vooral ingezet op het organiseren en aanjagen van de samenwerking. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 581.

 

3. Levendige Stad
Door coronamaatregelen zijn projecten en evenementen niet doorgegaan of uitgesteld, was sprake van langere bestel- en levertijden en hadden diverse projecten meer ontwikkeltijd nodig, mede door personele krapte. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 407.

 

4. Uitvoeringsplan Energietransitie
Door de corona crisis hebben sommige projecten vertraging opgelopen en/of was sprake van jaaroverstijgende subsidies. Voorbeelden hiervan zijn Biondoil2, Bleekaarde en Selectieve Plastic Extractie. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve. Daarnaast zijn de lasten van project Smart Energy Systems deels verwerkt op programma Economische zaken, terwijl deze begroot waren op programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling. Dit heeft op dit programma geleid tot een nadeel van € 287.

 

5. Reserve WerkLocaties
De lasten van de brancheringsvisie voor Plein 1953 zijn gedekt binnen het programmabudget en de brancheringsvisie voor gebied Noorderboulevard is uitgesteld naar 2022. Dit heeft geleid tot lagere lasten en lagere onttrekking aan de reserve.

 

6. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen op te merken op saldo-niveau, die leiden tot een voordeel van € 604.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door:

 • Het versterken van relevante sectoren zoals Maritiem, maakindustrie, Toerisme en Life Sciences & Health;
 • Stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven en versterken van de economische structuur gericht op de transitiepaden digitaal, circulair, energie;
 • Samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's;
 • Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door uitwerken human capital agenda. Inzet op LWA, aantrekken en behouden van talent zijn hier onder meer onderdeel van;
 • Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat.