Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

Prestatie010
In deze collegeperiodestaat de mens achter de werkzoekende meer centraal en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke activering van werkzoekenden. Door middel van passende dienstverlenging op maat, aangevuld met een re-integratietraject waar mogelijk, verkleinen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt. Ruim 7.500 werkzoekenden, die mogelijk arbeidspotentie hebben, krijgen één vast contactpersoon en intensievere begeleiding. De ruim 10.000 andere werkzoekenden spreken we tenminste één keer per jaar.

Onze ambitie is dat jaarlijks 850 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject maken of direct uitstromen uit de uitkering. Eind december staat de teller op 492 werkzoekenden die uitstroomden naar re-integratietrajecten of werk. Dat is ondanks de beperkingen een mooi resultaat. Want de coronacrisis treft deze werkzoekenden hard. In recent onderzoek van OBI (afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam) geven geïnterviewde werkzoekenden van Prestatie010 aan dat ze uit angst voor besmetting voorzichtig werden met naar buiten gaan. Ook misten ze sociaal contact doordat activiteiten tijdelijk stopten. Onze dienstverlening pasten we daarom aan. Het merendeel van de gesprekken was dit jaar digitaal of telefonisch. Daarnaast hielden we wijkwandelingen en deurbezoeken.

De kerntaak van Prestatie010 is het activeren van werkzoekenden. Dat doen we door drempels weg te nemen, zoals schuldenproblematiek. Dat was een van de belangrijkste thema’s van dit jaar. Werkzoekenden met betalingsproblemen of schulden begeleidden we naar trajecten bij schulddienstverlening. Zo meldden we 463 werkzoekenden aan bij Grip op Geldzaken. Daarnaast zetten we in op het herkennen van signalen van inwoners met een licht verstandelijke beperking. En verbeterden we de toeleiding naar Rotterdam Inclusief door activeringscoaches nog beter te informeren over het instrument loonkostensubsidie en het screenen van werkzoekenden hierop. Ook startten we begin 2021 met het experiment wijkbasisbaan waar zeven Rotterdammers aan deelnamen. In afwachting van een ander (Rijks)financieringsconstruct besloot de gemeenteraad het experiment niet door te zetten. Voor alle wijkbasisbaners is een duurzame (maatwerk)oplossing gevonden. 

 

Jongerenloket
In 2020 nam het aantal jongeren in de bijstand enorm toe door COVID. Het bestand steeg van 2.037 jongeren op 1 januari 2020 tot 2.919 jongeren op 31 december 2020. De eerste vier maanden van dit jaar nam dit aantal nog wat toe. Vanaf mei 2021 zagen we meer jongeren uitstromen dan instromen en nam het bijstandsvolume langzaam af. De uitstroom van jongeren naar werk is ten opzichte van 2020 met flink toegenomen. Op 31 december 2021 hadden nog 2.480 Rotterdamse jongeren een bijstandsuitkering.

De herijking van de dienstverlening binnen het Jongerenloket heeft ervoor gezorgd dat we jongeren snel en adequaat de juiste dienstverlening kunnen bieden. Alle intakegesprekken worden binnen de norm van 2 weken gevoerd. Het Jongerenloket volgt aan de hand van beschikbare arbeidsmarktinformatie de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en past indien nodig haar dienstverlening en ambities aan op nieuwe omstandigheden. COVID veroorzaakte hoge werkloosheid onder jongeren en om dit effect te dempen is het actieplan Jeugdwerkgelegenheid tot stand gekomen in goede samenwerking met de uitvoerende afdelingen. Zo wordt er onder andere extra inzet gepleegd om Rotterdamse jongeren toegang te bieden tot het Rotterdams Scholingsfonds. Jongeren met een korte afstand naar de arbeidsmarkt profiteren van de vele openstaande vacatures en stromen snel uit. Het in oktober 2020 geformeerde team Uitstroom richt zich specifiek op deze jongeren en hanteert een specialistische aanpak in de directe bemiddeling naar werk. We zien dat kwetsbare jongeren harder getroffen zijn door de coronamaatregelen en er zorg en/of ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van een traject, voordat zij de stap naar werk kunnen maken. De verwachting is daarom dat de geleidelijke daling van het bijstandsvolume zal voortzetten en we pas in 2023 weer op het volume van voor de coronacrisis zitten. Dit is in lijn met de verwachting van het CPB.

Financiële problemen kunnen een belemmering vormen in de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Voor Rotterdamse jongeren met financiële problemen waarvoor de reguliere schulddienstverlening geen toereikende oplossing biedt, is het Jeugdperspectieffonds opgericht. Binnen het Jeugdperspectieffonds ontvangen jongeren intensieve dienstverlening waarin wordt toegewerkt naar een saneringskrediet, dat wordt afgelost door middel van het uitvoeren van een perspectiefprestatie.

Het aantal jonge statushouders in de bijstand is ten opzichte van 2020 afgenomen en ligt lager dan de streefwaarde. Enerzijds is de instroom toegenomen, maar door het bereiken van 27-jarige leeftijd is de uitstroom uit het bestand van het Jongerenloket ook toegenomen, waardoor het aantal jonge statushouders onder de streefwaarde is uitgekomen.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde n.v.t. 1.000 1.000 850* 850  
Realisatie n.v.t. 1.019 709 492    
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235 2.037 2.919 2.480    
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisatie 630 468 486 466    
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557 1.345 1.672 2.002    

*    Dit aantal is in de Voorjaarnota bijgesteld naar 850.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100% 100% 100%    
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100% 100% 100%    

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves2.9422.9185.5722.654

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.918 2.918 5.517 2.598
Overige opbrengsten derden 24 0 56 56
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves20.73825.48825.463-25

Apparaatslasten 16.670 19.726 18.734 -992
Inhuur 1.324 847 887 40
Overige apparaatslasten 422 426 528 102
Personeel 14.923 18.454 17.319 -1.135
Intern resultaat 2 -105 286 391
Intern resultaat 2 -105 286 391
Programmalasten 4.066 5.867 6.443 576
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.066 5.202 5.411 210
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 -2 -2
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 665 1.034 369
Saldo voor vpb en reserveringen -17.796 -22.569 -19.891 2.679
Saldo voor reserveringen -17.796 -22.569 -19.891 2.679
Reserves02.3991.385-1.014

Onttrekking reserves 0 2.399 1.385 -1.014
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -17.796 -20.170 -18.505 1.665

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Jongerenloket 0 -722 0 722
2. Prestatie010 162 -523 -400 285
3. Europees Sociaal Fonds 2.297 2.297 0 0
4. Diverse afwijkingen 195 -1.077 -614 658
Totaal afwijkingen 2.654 -25 -1.014 1.665

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Jongerenloket
Bij het Jongerenloket is een onderschrijding van € 722. Er is voor € 328 minder apparaatslasten dan begroot en er is een onderbesteding op het programmabudget van € 394. Als gevolg van het thuiswerken is de doorbelasting voor beveiliging en telefoniekosten voor € 200 lager uitgevallen. Daarnaast heeft het Jongerenloket de prioriteit gelegd bij het inwerken van nieuwe medewerkers en het continueren van de dienstverlening, waaronder het optimaal benutten van ingekochte trajecten. Er was € 200 gereserveerd voor innovatie doeleinden, dit budget is door de gewijzigde prioriteitstelling niet volledig besteed.

 

2. Prestatie010
Bij Prestatie010 zijn er minder personeelslasten dan begroot. Vacatures konden door krapte op de arbeidsmarkt minder snel worden ingevuld. De bestemmingsreserve  Europees Sociaal Fonds subsidie arbeidsparticipatie is lager onttrokken dan begroot. De totale onderbesteding bedraagt € 285.

 

3. Europees Sociaal Fonds

In 2022 is vanuit het Europees Sociaal Fonds een bijdrage van € 2,3 mln ontvangen voor Arbeidstoeleiding. Deze bijdrage heeft betrekking op activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden. Deze bijdrage wordt in 2022 uitbetaald. Er is per saldo geen sprake van een afwijking.

 

4. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen. Per saldo een voordeel van € 658.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie is deze collegeperiode doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam Prestatie010, waarbij iedereen meedoet naar vermogen. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en verkleinen zij de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkzoekenden zetten we stappen in de persoonlijke ontwikkeling. Iedere stap telt!

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.