Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld

In 2021 hebben we verder aan uitwerking van de Rotterdamse schuldenaanpak ‘Reset Rotterdam’ en de corona-aanpak: ‘Laat deze gezondheidscrisis geen armoedecrisis worden’ gewerkt. Centraal hierbij staat het voorkomen en aanpakken van schulden bij Rotterdammers en vooral bij jongeren. Er is steeds meer aandacht voor vroegsignalering van schulden en het beter toegankelijk maken van de schulddienstverlening. In het voorjaar 2021 is de nieuwe gemeentelijke afdeling Grip op Geldzaken gestart. Daar worden Rotterdammers met schulden effectief begeleid naar een oplossing voor hun financiële problemen. Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet biedt een wettelijke grondslag aan ‘vastelasten leveranciers’ zoals water, energie, zorgverzekering en woningbouw om informatie over betalingsachterstanden met de gemeente te delen. De gemeente is verplicht op deze signalen te reageren. Dit is mede de reden waarom we een nieuwe aanpak vroegsignalering hebben geïmplementeerd waarin we op basis van ervaringen steeds meer differentiatie gaan aanbrengen in onze aanpak van effectief en outreachend werken.

Ook in 2021 hadden we nog meerdere keren te maken met een lockdown en corona-maatregelen. Door de beperkte mogelijkheid van ‘fysiek’ contact in verband met corona is het voor kwetsbare Rotterdammers met financiële problemen moeilijker ondersteuning te vragen bij het aanpakken hiervan. Outreachende, laagdrempelige (schuld)dienstverlening en stress sensitief werken wordt hierdoor extra belangrijk. De ondersteuning verliep de afgelopen periode vooral digitaal en via de telefoon. Het opbouwen van het noodzakelijke vertrouwen werd hierdoor bemoeilijkt. Dit heeft effect gehad op de realisatie van de collegetarget in 2021. We hebben daarom onze samenwerking met interne en externe partijen (bijv. UWV en werkgevers) geïntensiveerd en hebben gebruik gemaakt van de contactmomenten die daar zijn waardoor de stap naar de schulddienstverlening minder groot wordt. In 2021 is het financiële educatieaanbod uitgebreid met nieuwe aanbieders die educatieve activiteiten realiseren die een aanvulling zijn op het huidige aanbod. Hiermee hebben we ons aanbod uitgebreid, nieuwe doelgroepen (zoals VO en HBO) bereikt en ons bereik vergroot.

We hebben een kader sociaal incasseren opgesteld en werken verder aan de implementatie hiervan (o.a. training medewerkers in stress sensitieve dienstverlening en gespreksvoering). Verder is de samenwerking tussen de invorderingsafdelingen en de schulddienstverlening verbeterd, waardoor er over en weer kan worden doorverwezen en we Rotterdammers beter kunnen helpen. Door aanpassing van de instroomcriteria in 2020 zien we in 2021 een toename in de toestroom naar het perspectieffonds voor jongeren. We maken gebruik van het wettelijke adviesrecht op schuldenbewinden (dienstverlening gemeente als voorliggende voorziening) dat sinds 2021 mogelijk is en hebben adviezen aan de rechtbank uitgebracht. Verder hebben we in een pilot ervaring opgedaan met het versneld schuldregelen van ondernemers die hun onderneming willen stoppen en op zoek zijn naar betaald werk. Deze pilot heeft ons inzichten opgeleverd hoe we ondernemers het beste kunnen ondersteunen bij het aanpakken van hun schulden. De publiekscampagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden is in het najaar van 2021 herhaald.

Een andere belangrijke landelijke ontwikkeling is de nasleep van de kinderopvangtoeslagaffaire. Wij hebben samen met de Gemeentelijke Ombudsman het Hulpteam Toeslagen 010 opgericht om gezinnen die dat nodig hebben te ondersteunen op de leefgebieden gezondheid, gezin, wonen, werk en inkomen en schulden. Ook de wijkteams en het Expertiseteam Financiën ondersteunen gedupeerde ouders. De ondersteuning is maatwerk. Tot op heden worden zo’n 1500 gezinnen begeleid. Voor de groep gedupeerden met een schuldbemiddeling bij de KBR hebben we openstaande gemeentelijke vorderingen die als gevolg van deze situatie zijn ontstaan versneld kwijtgescholden. Het ondersteunen van de gedupeerde Rotterdammers vergt veel extra inspanning van de gemeente. Uitgangspunt is dat het Rijk gemeenten compenseert voor alle kosten die hieruit voortvloeien.

In het kader van de Rotterdamse aanpak “sterker door’ heeft Rotterdam op 15 maart 2021 de loketten geopend voor de aanvraag van TONK. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen. Via de media en een campagne is veel aandacht gegeven aan het bekend maken van deze regeling. Desondanks is het aantal aanvragen lager dan bij het beschikbare budget. Het resterende budget mag van het Rijk behouden blijven. Deze meevaller komt ten goede aan de armoedeaanpak in Rotterdam.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde   3.000 9.000 15.000    
Realisatie   3.548** 7.599** 11.609***    

Toelichting: 

*15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

** Op eerdere momenten zijn net andere cijfers gerapporteerd, dat komt omdat ondersteuningsplannen meetellen voor het jaar waarin het eerste gesprek is gevoerd met de Rotterdammer, maar in een aantal gevallen is het plan pas het jaar daarop gereed gemaakt, daarom vallen de aantallen over 2019 en 2020 iets hoger uit dan eerder gerapporteerd.

*** Het totaal is anders dan in de rapportage van de Rekenkamer, omdat daarbij nog sprake was van een raming van het aantal ondersteuningsplannen voor de laatste weken van 2021. In de voortgangsrapportage armoede en schulden 2021 worden dezelfde aantallen aangehouden als hier. De peildatum is 31 januari 2022.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves6915.0745.232158

Bijdragen rijk en medeoverheden 80 4.382 4.154 -228
Financieringsbaten 240 325 342 17
Overige opbrengsten derden 372 367 736 369
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves19.91825.78023.541-2.239

Apparaatslasten 12.845 14.997 14.728 -269
Inhuur 170 394 305 -89
Overige apparaatslasten 504 1.024 245 -779
Personeel 12.171 13.579 14.178 600
Intern resultaat 67 3.054 2.966 -87
Intern resultaat 67 3.054 2.966 -87
Programmalasten 7.006 7.730 5.847 -1.883
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.919 2.476 1.194 -1.283
Kapitaallasten 0 93 82 -11
Overige programmalasten 86 5.160 4.561 -600
Sociale uitkeringen 0 0 10 10
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -19.226 -20.707 -18.309 2.397
Saldo voor reserveringen -19.226 -20.707 -18.309 2.397
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -19.226 -20.707 -18.309 2.397

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Schulddienstverlening 158 -2.239 0 2.397
Totaal afwijkingen 158 -2.239 0 2.397

Het saldo van dit taakveld bedraagt 2,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Schulddienstverlening
Door de coronamaatregelen was er minder fysiek contact mogelijk met Rotterdammers met schulden. Dit bemoeilijkt het opbouwen van vertrouwen en vervolgens het toeleiden naar een passend traject (bijvoorbeeld bij de Kredietbank Rotterdam). Er zijn hierdoor minder trajecten gestart dan aanvankelijk gedacht. De verwachting is dat door corona er meer Rotterdammers met schulden zijn en dat dit als de versoepelingen zich doorzetten ook meer zichtbaar wordt. Om daar op voorbereid te zijn is een bestemmingsreserve van € 2,4 mln aangevraagd waaruit we activiteiten op het gebied van armoede en schulden in 2022 kunnen dekken. 

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 22.500 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.