De beste basisschool is altijd in de buurt.

Evenwichtige spreiding van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en investeert daarom fors in onderwijshuisvesting. Onder andere om de kwaliteit van de huisvesting van scholen te verbeteren, maar ook om een evenwichtiger onderwijsaanbod in de stad te realiseren.

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 (IHP)
In samenwerking met het Rotterdamse onderwijs is het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023 (IHP) opgesteld. Hierin staat hoe de huisvesting van Rotterdamse scholen in de komende jaren gerenoveerd of vernieuwd wordt. Het IHP kent twee centrale ambities die vooruitkijken naar 2035: een evenwichtiger onderwijsaanbod en een betere kwaliteit van de huisvesting. Onderdeel van het IHP 2020-2023 is ook de vervanging van gymzalen voor het bewegingsonderwijs. De raad heeft in 2021 het IHP voor de gymzalen vastgesteld. Hiermee investeert de gemeente ruim 93 miljoen euro in de bouw van 55 nieuwe gymzalen voor basisscholen en middelbare scholen. Deze gymzalen zijn nodig als uitbreiding en ter vervanging van gymzalen die niet meer voldoen aan de eisen.

Over de voortgang van het IHP zijn prestatieafspraken gemaakt, deze zijn opgenomen onder het onderdeel ‘prestatie-indicatoren’.

 

Huisvestingsprogramma 2021
Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen voor huisvestingsvoorzieningen via het gemeentelijk huisvestingsprogramma. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van een schoolgebouw, tijdelijke huisvesting, medegebruik en ingebruikname. Nieuw was in 2021 de mogelijkheid om ruimte voor voorschoolse educatie aan te vragen. Hierdoor is de huisvesting van voorschoolse educatie binnen de basisschool op veel plaatsen gegarandeerd.

 

Ventilatie in scholen
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. De corona crisis heeft het belang van een goede ventilatie benadrukt. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is een uitkering voor scholen om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Landelijk is hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar gekomen. Gemeenten konden in overleg met schoolbesturen een aanvraag indienen. Het gaat hierbij vooral om de financiering van de bouw- en installatiekosten. Er zijn 44 aanvragen door de gemeente ingediend, waarvan er tot nu toe 34 zijn toegekend.

 

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer
Een groot deel van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot onderwijshuisvesting wordt inmiddels toegepast door aanpassingen in de uitvoering van projecten. Ook verwerken we de aanbevelingen in de vernieuwde Leidraad bouwprojecten onderwijs. Bijvoorbeeld door het risicomanagement meer specifiek te omschrijven.

 

Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid
Doelen van het convenant ‘Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ zijn betere huisvesting, meer plek voor leerlingen, spreiding van scholen en een betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De nieuwbouwprojecten uit het convenant zijn in voorbereiding. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark is in 2024. Het Zuider Gymnasium ligt op schema en wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Verder is in 2021 besloten dat de gemeente, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam samenwerken aan een nieuw schoolcomplex in het ontwikkelgebied Parkstad, de Onderwijslocatie Laan op Zuid. Een unieke samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs en een verrijking van het onderwijsaanbod op Zuid. De nieuwbouw zal naar verwachting in 2026 klaar zijn. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en de onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid.

 

Campus Internationaal onderwijs en sport
Door de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs, is onderzocht of een campus voor publiek bekostigd internationaal onderwijs en sport haalbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek is in het najaar opgeleverd met een positieve uitkomst. In de komende jaren zal de businesscase worden uitgewerkt.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde   Afgerond        
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan is eenmalig en in 2019 afgerond.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2019 Streefwaarde 1 4 8 13 18  
Realisatie 3 2 1 3    
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal vo-scholen * Streefwaarde       3    
Realisatie - - - 3    
* De indicator betreft de vo-scholen omdat deze zijn gekoppeld aan de Regio Deal Rotterdam Zuid.

Toelichting indicatoren

In 2021 is een Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investering Plan (VIMIP) opgeleverd. Hierin wordt de planning van projecten en het benodigde budget afgezet tegen het nog beschikbare investeringsbudget. Het VIMIP geeft een realistisch overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor vijf jaar en de uitputting van het investeringskrediet als gevolg daarvan.

Er worden inmiddels meer projecten uitgevoerd dan opgenomen in het oorspronkelijke IHP 2015-2019. In de loop van de tijd zijn er projecten toegevoegd, waaronder investeringsprojecten uit het huisvestingsprogramma. Ook is er gestart met de uitvoering van de renovatie en vernieuwing van schoolgebouwen uit het IHP 2020-2023. De oorspronkelijke streefwaarde wordt nog niet gehaald. Wel wordt voor meer projecten de business case vastgesteld die daardoor in de uitvoeringsfase belanden. Gemiddeld is de looptijd van een project van voorbereiding tot uitvoering vijf tot zeven jaar. Voor de komende jaren verwachten we een toenemend aantal gerealiseerde projecten.

De stand van zaken van de uitvoering is als volgt: 
 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2019
Er zijn drie projecten in 2021 opgeleverd.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2023
Inmiddels zijn er tien projecten in voorbereiding.

Daarnaast zijn de nieuwbouwprojecten uit het convenant ‘Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. Eén school (Zuider Gymnasium) wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves302360329-30

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 2 2
Overige opbrengsten derden 302 360 328 -32
Lasten exclusief reserves65.90366.68765.402-1.285

Apparaatslasten 1.966 2.027 2.043 16
Inhuur 18 39 41 2
Overige apparaatslasten 35 34 20 -15
Personeel 1.914 1.954 1.982 28
Intern resultaat 53.831 48.815 48.564 -251
Intern resultaat 53.831 48.815 48.564 -251
Programmalasten 10.106 15.845 14.795 -1.050
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.114 3.237 1.755 -1.482
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.992 12.608 13.040 432
Saldo voor vpb en reserveringen -65.601 -66.327 -65.073 1.254
Saldo voor reserveringen -65.601 -66.327 -65.073 1.254
Saldo -65.601 -66.327 -65.073 1.254

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Tijdelijke huisvesting 0 850 0 -850
2. Spoedaanvragen 0 -650 0 650
3. Doorbelastingen 0 -979 0 979
4. Overig -30 -505 0 475
Totaal afwijkingen -30 -1.284 0 1.254

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,3 mln voordelig. Dit is een afwijking van 1,9 procent op de totale begroting op het taakveld Onderwijshuisvesting. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Tijdelijke huisvesting
Vanuit het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs zijn er meer bouwprojecten gestart, hierdoor is de vraag naar tijdelijke onderwijshuisvesting gestegen.

 

2. Spoedaanvragen
Er zijn meer IHP-bouwprojecten gestart waardoor er minder is uitgegeven aan spoedaanvragen

 

3. Doorbelasting
Vanuit vastgoed zijn er minder lasten doorbelast aan taakveld Onderwijshuisvesting voor verzekeringen en belastingen nieuwe panden. Ook is er minder doorbelast voor schadeherstel aan schoolpanden.

 

4. Overig
Een aantal geraamde lasten zijn lager uitgevallen, onder andere voor inhuur, automatisering en planschade.

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen