Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Lasten exclusief reserves-25.154-31.509-26.2215.288

Intern resultaat -25.154 -31.509 -26.221 5.288
Intern resultaat -25.154 -31.509 -26.221 5.288
Saldo voor vpb en reserveringen 25.154 31.509 26.221 -5.288
Saldo voor reserveringen 25.154 31.509 26.221 -5.288
Saldo 25.154 31.509 26.221 -5.288

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. BBV-aanpassing overhead 0 5.288 0 -5.288
Totaal afwijkingen 0 5.288 0 -5.288

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 5,3 mln nadelig. De oorzaak hiervan is:
 

1. BBV-aanpassing overhead
De gemeente rekent integrale kosten, inclusief overhead, toe aan de projecten. Van het uurtarief dat gebruikt wordt voor de toerekening van apparaatslasten heeft 32 procent betrekking op overhead. BBV-verslaggevingsregels schrijven voor dat (a) overheadlasten apart, onder het programma Overhead, worden gepresenteerd en (b) de aan investeringen en grondexploitaties toegerekende (geactiveerde) overheadlasten worden verwerkt als negatieve lasten van het programma overhead. Om aan deze verslaggevingsvoorschriften te voldoen worden in de begroting en in de jaarstukken de toerekening van overhead aan de taakvelden met exploitatieprojecten verlaagd met bovengenoemde 32 procent. In de toelichtingen bij de programma’s en taakvelden wordt deze aanpassing aangeduid als ‘BBV-aanpassing overhead’. De verlaging van de apparaatslasten in de taakvelden als gevolg van toerekening van apparaatslasten aan investeringen en grondexploitaties worden na aanpassing verantwoord onder onderhavig taakveld.
De personele capaciteitsinzet voor investeringen en grondexploitaties was minder dan geraamd. Dit veroorzaakt de negatieve afwijking van € 5,3 mln.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving